Πριν 94 χρόνια…

Πριν 94 χρόνια…

ΜΕΤΑ πάσης μεγαλοπρεπείας και επισημότητος εορτάσθη χθες παρά του διδασκαλικού και μαθητικού κόσμου η μνήμη των Τριών Ιεραρχών. Πάντες οι ενταύθα διδάσκαλοι και οι μαθηταί των σχολείων εκκλησιάσθησαν εις τον Ναόν του Αγίου Ιωάννου και ηκροάσθησαν της θείας λειτουργίας εις ην εχοροστάτησαν οι Σοι Μητροπολίται Μεσσηνίας Μελέτιος και Θεσσαλιώτιδος Ιεζεκιήλ.

ΜΕΤΑ το πέρας της θείας λειτουργίας η συγκέντρωσις εγένετο εις την Λαϊκήν Σχολήν ένθα εγένετο δεξίωσις των προσελθόντων εις ους προσεφέρθησαν αναψυκτικά. Τον πανηγυρικόν της ημέρας εξεφώνησεν ο καθηγητής Σπέντζουρας, της αιθούσης πεπληρωμένης μέχρις ασφυξίας.

-ΕΠΕΚΗΡΥΧΘΗΣΑΝ εις ληστάς οι φυγόδικοι Ιω. Β. Γκογκολίνης και Ιω. Γιαννόπουλος ή Τσάιμος, προσδιωρίσθη δε ως αμοιβή δραχμάς 25.000 επί τη υποδείξει του μέρους της αποκρύψεως και 50.000 επί τη συλλήψει ή τω φόνω εκάστου τούτων.

-ΧΘΕΣ ο εξ Αριοχωρίου Ανδρέας Ηλιόπουλος απήγαγεν εκουσίως τη θυγατέρα του συγχωρίου του Κων. Πουλοπούλου. Αμφότεροι παρουσιασθέντες ενώπιον του αστυνομικού σταθμάρχου Θουρίας διεδήλωσαν τον αμοιβαίον έρωτά των, ούτω δε αφέθησαν ελεύθεροι, ίνα τελέσωσι τους γάμους των.