Μόνο 1 δάνειο από 1 τράπεζα – Εξαιρούνται «προβληματικοί» και μπαταχτσήδες

Μόνο 1 δάνειο από 1 τράπεζα –  Εξαιρούνται «προβληματικοί» και μπαταχτσήδες

Επιχειρηματικά δάνεια 3,5 – 7 δις. εγγυημένα από το ελληνικό δημόσιο

Επιχειρήσεις που είναι πιστοληπτικά υγιείς, δεν έχουν δάνεια σε καθυστέρηση μεγαλύτερη του τριμήνου και επιπλέον δεν εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης θα μπορούν να αιτηθούν, προκειμένου να λάβουν δάνεια από τις τράπεζες μέσω του νέου Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Η εκταμίευση των δανείων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020, δηλαδή μέσα σε ένα εξάμηνο από την ημέρα που οι επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν την παροχή νέων δανείων σε κεφάλαια κίνησης, η έναρξη της οποίας χρονικά τοποθετείται για τα τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου. Μέχρι και τις 26 Μαΐου οι τράπεζες οι οποίες έχουν λάβει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προσχώρηση σε συνεργασία με σκοπό την παροχή εγγυημένων δανείων, θα πρέπει να υποβάλουν τις προτάσεις τους στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

ΔΑΝΕΙΑ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ΕΑΤ για την ευνοϊκότερη χρηματοδότηση των μικρών, μεσαίων και πολύ μικρών επιχειρήσεων, το ΤΕΕ θα εγγυάται -κατά 80%- το 40% του συνολικού χαρτοφυλακίου δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων κάθε τραπεζικού ιδρύματος και αντίστοιχα το 32% του συνολικού χαρτοφυλακίου μεγάλων επιχειρήσεων.

ΥΨΟΣ ΕΓΓΥΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το ύψος του Προγράμματος φτάνει τα 3,5 δισ. ευρώ σε πρώτη φάση και στόχος είναι το ποσό αυτό να διπλασιαστεί στα 7 δισ. ευρώ.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι θα είναι οι μεγάλες (MidCap) και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (SMEs), οι οποίες θα μοιραστούν σε ποσοστό 50% – 50% τα κεφάλαια που θα διατεθούν.

Οριζόντια σε όλους τους κλάδους της οικονομίας και όχι μόνο σε επιχειρήσεις που ανήκουν στους πληττόμενους ΚΑΔ, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων, την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες, θα είναι τα δάνεια που θα δίνονται μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, που ενεργοποιείται τέλη Μαΐου – αρχές Ιουνίου.

ΔΥΟ ΕΓΓΥΟΔΟΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Στο Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων δημιουργούνται δύο διακριτά εγγυοδοτικά κεφάλαια:

1. Εγγυοδοτικό Κεφάλαιο ύψους 500 εκατ. ευρώ για Χαρτοφυλάκιο νέων δανείων κεφαλαίου κίνησης με ανώτατο όριο εγγύησης “Cap Amount” 40%, με Τελικούς Αποδέκτες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και συνολικό ύψος δανείων 1,5 δισ. ευρώ.

2. Εγγυοδοτικό Κεφάλαιο ύψους 500 εκατ. ευρώ για Χαρτοφυλάκιο νέων δανείων κεφαλαίου κίνησης με ανώτατο όριο εγγύησης “Cap Amount” 30%, με Τελικούς Αποδέκτες Μεγάλες Επιχειρήσεις και συνολικό ύψος δανείων 2 δισ. ευρώ.

ΤΙ ΔΑΝΕΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ

Τα δάνεια θα είναι κεφάλαια κίνησης τακτής λήξης και μπορεί να έχουν και τη μορφή ομολογιακών δανείων με διάρκεια έως 5 έτη, ενώ εξαιρούνται της χρηματοδότησης οι ανοικτοί αλληλόχρεοι λογαριασμοί.

Το Πρόγραμμα προβλέπει ένα δάνειο ανά επιχείρηση σε μία μόνο τράπεζα, αποκλείοντας τα κοινοπρακτικά δάνεια.

ΥΨΟΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

Το ύψος του δανείου που θα χορηγηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει:

•το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένων των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και του κόστους του προσωπικού που εργάζεται στους χώρους της επιχείρησης και περιλαμβάνεται επίσημα στις μισθοδοτικές καταστάσεις υπεργολάβων) για το 2019 ή

•το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης με βάση τα στοιχεία της οικονομικής χρήσης του 2019.

ΤΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Το επιτόκιο θα καθορίζεται ελεύθερα, με βάση τραπεζικά κριτήρια.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

•Εξαιρούνται της εγγυημένης δανειοδότησης οι εξωχώριες επιχειρήσεις, οι εταιρείες συμμετοχών, επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα, των δημοσίων φορέων και των θυγατρικών τους, των ΟΤΑ και των θυγατρικών τους.

•Δικαιούχοι χρηματοδότησης είναι πιστοληπτικά αποδεκτές επιχειρήσεις που δεν είναι προβληματικές, δεν έχουν δάνεια σε καθυστέρηση μεγαλύτερη του τριμήνου και επιπλέον δεν εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.

•Εξαιρούνται από τη χρηματοδότηση επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί σε προηγούμενα προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (πρώην ΕΤΕΑΝ) και εμφάνισαν δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών τους (καταγγελία δανείου ή ληξιπρόθεσμες οφειλές για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών).

Επιμέλεια στήλης: Παναγιώτης Ξεροβάσιλας

Νομικός/ Οικονομολόγος