Πριν 94 χρόνια


ΤΟ Κοινοτικόν Συμβούλιον Χανδρινού εψήφισε πίστωσιν δραχμών 30.000 δια την επίστρωσιν της οδού της αγούσης εις το Νεκροταφείον.

-ΤΟ Υπουργείον Γεωργίας απέστειλεν εις τον νομογεωπόνον εντύπους οδηγίας της καταπολεμήσεως των ασθενειών των φυτών, ίνα διανεμηθώσιν εις τους κτηματίας.

-ΤΟ Κοινοτικόν Συμβούλιον Χαλαμπρέζης εψήφισε δραχ. 500 δι’ έξοδα της μεταφοράς των υλικών του τηλεφώνου.

-ΔΙΑ την ανακαίνισιν και επισκευήν της κρήνης Πιτσά, το εκεί Κοινοτικόν Συμβούλιον εψήφισε πίστωσιν δραχ. 1.160.

-ΥΠΕΒΛΗΘΗΣΑΝ χθες εις την Νομαρχίαν τα δελτία στατιστικής κινήσεως του πληθυσμού των Κοινοτήτων Αριοχωρίου, Δεσύλλα και Ζερμπισίων.

-ΥΠΕΒΛΗΘΗ εις την Νομαρχίαν ψήφισμα καθορισμού των ημερομισθίων των εις προσωπικήν εργασίαν υποκειμένων κατοίκων της κοινότητος Κατσαρού, προς κατασκευήν διαφόρων κοινοτικών έργων.