Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΤΟ Διοικητικόν Συμβούλιον του Συλλόγου όστις ανέλαβε την ίδρυσιν του Παιδικού Ασύλου, τας τελευταίας ημέρας είναι αρκετά αισιόδοξον και ελπίζει να μη παρέλθη πολύς χρόνος δια να λειτουργήση το Άσυλον του Παιδιού.

ΕΠΙ του παρόντος ο Σύλλογος θα στεγασθή εις το κατάστημα της Φιλαρμονικής Εταιρείας, ένθα θα παραχωρηθή εις αυτόν ιδιαίτερον δωμάτιον. Το Πατριωτικόν Ίδρυμα Περιθάλψεως είναι αποφασισμένον να ενισχύση όσον δύναται τον Σύλλογον εις τας προσπαθείας του, προς τον σκοπόν δε τούτον ετοιμάζει και έκκλησιν.

-ΔΙΑ την επισκευήν του Δημοτικού Σχολείου Αρρένων Θουρίας ενεκρίθη υπό του Κοινοτικού Συμβουλίου ο καταρτισθείς παρά του μηχανικού Κυβέλου συγκριτικός πίναξ της απαιτουμένης δαπάνης εκ δραχμών 10.000.