Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα


Πρώτη Δημοσίευση: 17/04/2019 20:46 - Τελευταία Ενημέρωση: 17/04/2019 20:46
ΠΡΟΧΘΕΣ περί την 11ην π.μ. εν τη αιθούση του Εμπορικού Συλλόγου συνήλθον πάντες σχεδόν οι ενταύθα έμποροι και βιομήχανοι δια το ζήτημα της Αεροπορικής Αμύνης. Κατά την σύσκεψιν ταύτην παρίσταται ο Σος Μητροπολίτης, ο Νομάρχης και ο Δήμαρχος Καλαμών. Ο Νομάρχης δια συντόμου εισηγήσεως ανέπτυξε τον σκοπό της συγκεντρώσεως επικαλεσθείς την αρωγήν των παρισταμένων δια την Αεροπορικήν Άμυναν της χώρας.
 
ΠΑΝΤΕΣ ομοφώνως αναγνωρίζοντες την σπουδαιότητα του σκοπού επροθυμοποιήθησαν, ούτω δε απεφασίσθη και κατηρτίσθη επιτροπή προς συλλογήν εράνων αποτελεσθεισών από τον Σον Μητροπολίτην, τον Νομάρχην, τον Δήμαρχον, τους προέδρους του Επιμελητηρίου, Εμπορικού Συλλόγου, Ιατρικού Συλλόγου και Δικηγορικού Συλλόγου και τους Καραγιαννάκην έμπορον και Λιναρδάκην βιομήχανον, η οποία θέλει ενεργήση τον αποφασισθέντα έρανον.
 
ΠΡΟΣ κανονισμόν των εργασιών της εκλήθη η επιτροπή παρά του Νομάρχου, ίνα συνέλθη σήμερον εις την Νομαρχίαν.
 
-ΕΞΕΔΟΘΗ παρά της Υποδιοικήσεως Χωροφυλακής Μεσσήνης διάταξις δια της οποίας συμφώνως προς το σχετικόν διάταγμα κανονίζονται τα της εκδόσεως εισιτηρίων επιβατών των αυτοκινήτων συγκοινωνίας.
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου