σαν σημερα

dgdgs

Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...

Πρώτη Δημοσίευση: 11/11/2019 19:51 - Τελευταία Ενημέρωση: 11/11/2019 19:51
ΑΝΕΧΩΡΗΣΕ δια Παρισίους ο άρτι απολυθείς των τάξεων του Στρατού έγκριτος ιατρός της πόλεώς μας Περικλής Κουτσουμπός, όπως παρακολουθήση τας νέας θεραπευτικάς μεθόδους.
 
-ΠΡΟΧΘΕΣ την 3 μ.μ. ο εκ Μύλου της Ιθώμης Γ. Κ. Καστανάς ενώ διεσκέδαζεν μετ’ άλλων ομοχωρίων του εφονεύθη εκ των ριπτομένων εκ των συνδιασκεδαζόντων μετ’ αυτού ασκόπων πυροβολισμών.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...

Πρώτη Δημοσίευση: 07/11/2019 17:29 - Τελευταία Ενημέρωση: 07/11/2019 17:29
Η ραγδαία βροχή της προχθεσινής νυκτός, η παραταθείσα μέχρι της μεσημβρίας της χθες, ανεκούφισε τους πάντας. Διότι οι κίνδυνοι της λειψυδρίας δεν φαίνονται πλέον εξ ίσου έντονοι. Πολλοί φοβούνται ότι ενδέχεται η περίοδος της βροχής να εξακολουθήση, οπότε πλέον γεννώνται κίνδυνοι δια νέαν πλημμύραν του Νέδοντος και θα χρειασθή να γίνη νέα λιτανεία δια να σταματήσουν αι βροχαί.
 
ΟΙ δρόμοι με την πρώτην βροχήν κατέστησαν σχεδόν αδιάβατοι από την λάσπην. Φαίνεται ότι είναι μοιραίον δια τους συμπολίτας να βασανίζονται άλλοτε από την σκόνην και άλλοτε από την λάσπην.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...

Πρώτη Δημοσίευση: 05/11/2019 18:16 - Τελευταία Ενημέρωση: 05/11/2019 18:16
Η χθεσινή αραιά βροχή, η οποία έπεσε την πρωίαν, εχαιρετίσθη γενικώς ως ευοίωνον σημείον τερματισμού της ανομβρίας. Υπάρχουν μάλιστα και πολλοί οι οποίοι έσπευσαν να προφητεύσουν ότι θα βρέχη κατά διάρκειαν όπως προ ετών συνέβαινεν, εξηγούντες την προφητείαν των εις ιδιορρύθμους ειδικάς μετεωρολογικάς παρατηρήσεις.
 
-ΟΙ νεοσύλλεκτοι έδωκαν ιδιαιτέραν όψιν εις την πόλιν, η οποία επλημμύρισεν από χακί.
 
-ΕΙΣ το θέατρον κάθε βράδυ η συγκέντρωσις είναι αρκετά πυκνή. Ιδία μάλιστα προχθές. Αλλά διατί ο κόσμος επιχειρεί εξόδους μόνον κατά Σάββατον και Κυριακήν;Πριν 94 χρόνια στη Μεσσηνία!

Πρώτη Δημοσίευση: 04/11/2019 16:40 - Τελευταία Ενημέρωση: 04/11/2019 16:40
ΤΑ κάτωθι μέλη του Συνεταιρισμού Αρφαρών υπεξαιρέσαντες τα προϊόντα του Συνεταιρισμού των επώλησαν ταύτα εις το εμπόριον, είναι δε ούτοι οι εξής: Κωνστ. Ι. Νιάρχος, Γρ. Π. Βαλασσόπουλος, Αντ. Γ. Γεωργούντζος, Γεώργ. Ν. Ζαλαχώρης, Βασ. Ι. Νιάρχος, Γρ. Δ. Κατσαμπάνης, Γεώργ. Ι. Σκούλικας, Δημ. Ηλ. Παπανικολός, Ιωάν. Λ. Νιάρχος, Διον. Π. Γιανιάς και Βασίλ. Μπούρας. Εναντίον των ανωτέρω επεδόθη μήνυσις ενώπιον του Εισαγγελέως δια την παράνομον πράξιν των ως και κατά των αγορασάντων τα προϊόντα των εμπόρων.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...

Πρώτη Δημοσίευση: 24/10/2019 17:15 - Τελευταία Ενημέρωση: 24/10/2019 17:15
Ο καιρός υπέστη νέας μεταβολάς, αποτέλεσμα των οποίων υπήρξε να πυκνωθούν αι τάξεις των κρεβατωθέντων συμπολιτών.
 
-Η χθεσινή τιμητική της δίδος Νέζερ έσχε μοναδικήν επιτυχίαν. Ιδία εις τον χορόν της «Ζιγκολέτ» το χορευτικόν ζεύγος Νέζερ – Ιατρού υπήρξεν αμίμητον, δι’ ο δικαιότατα κατεχειροκροτήθη.
 
-Ο κινηματογράφος του λαού συγκεντρώνει κάθε βράδυ αρκετόν κόσμον. Η παράτασις της καλοκαιρίας έχει ως αποτέλεσμα να παρατείνεται η νυκτερινή ζωή περισσότερον από άλλοτε δια την εποχήν.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 17/10/2019 15:14 - Τελευταία Ενημέρωση: 17/10/2019 15:17
ΕΙΣ παρά την θέσιν Ξηροκάμπι οικίαν της περιφερείας Γιαννίτσης ευρέθη νεκρά παρά του επιστρέφοντος εκ Καλαμών αδελφού της Ιωάννου , η Γιαννούλα θυγάτηρ Παν. Πατικοπούλου ετών 17. Έντρομος ο αδελφός της εκάλεσεν εις βοήθειαν. Οι πρώτοι σπεύσαντες αντελήφθησαν εις τον λαιμόν της ατυχούς κόρης αύλακα εκ σχοινίου, πλησίον της δε ευρίσκετο κάθισμα.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...

Πρώτη Δημοσίευση: 14/10/2019 15:29 - Τελευταία Ενημέρωση: 14/10/2019 15:29
ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ η πληροφορία ότι η επέκτασις της σιδηροδρομικής γραμμής Κυπαρισσίας – Μαράθου μέχρι Πύλου είναι αδύνατος ελλείψει χρημάτων. Ουδεμία πρόνοια επί του παρόντος είναι δυνατόν να ληφθή , όσα δε επηγγέλθησαν κατά καιρούς διάφοροι πολιτευόμενοι, υπήρξαν φούμαρα εκ των συνήθων. Το γεγονός τούτο ας λάβη σοβαρώς υπ’ όψιν ο Πυλιακός Λαός προκειμένου  μετ’ ολίγον να εκλέξη τους αντιπροσώπους του.
 
-ΧΘΕΣΙΝΟΝ τηλεγράφημα εκ Πύλου αγγέλλει ότι κατέπλευσεν εις Ναυαρίνον εν ιταλικόν αντιτορπιλικόν ανοικτής θαλάσσης.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...

Πρώτη Δημοσίευση: 11/10/2019 17:34 - Τελευταία Ενημέρωση: 11/10/2019 17:34
ΑΙ Γενικαί Αποθήκαι Καλαμών ανακοινούσι κατόπιν των δημοσιευθέντων εις την εφημερίδα «Μεσσηνιακός Κήρυξ» σχετικώς με απόπειραν νοθείας του σταφιδοκάρπου εν τη επί τη οδού Αναγνωσταρά αποθήκη της Παμμεσσηνιακής Ενώσεως, ότι πράγματι την 23ην τρέχ. και ώραν 1ην μ.μ. ανευρέθησαν εν τη αποθήκη ταύτη της ρηθείσης Ενώσεως 11 σακίδια περιέχοντα άμμον εισαχθέντα άγνωστον δια ποίον σκοπόν την μεσημβρίαν της ιδίας ημέρας και τα οποία την επομένην διαταγή ημών απεκομίσθησαν εκ της αποθήκης ταύτης.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...

Πρώτη Δημοσίευση: 07/10/2019 16:42 - Τελευταία Ενημέρωση: 07/10/2019 16:42
Ο ωραιοφυλικός κόσμος μετά μεγάλης αγωνίας αναμένει τας σημερινάς εμφανίσεις, χάριν των οποίων από χθες και το ωραιογραφικόν καρνέ ητοιμάσθη.
 
-ΔΙ’ αυτάς πολλά λέγονται, διότι οι περισσότεροι μετεβλήθησαν εις απίστους Θωμάδες. Αι προβλέψεις αυτήν την φοράν ετέθησαν κατά μέρος δια να ομιλήσουν τα πράγματα.
 
-Ο αρχηγός των σπόρτμαν εδήλωσεν αδιαθεσίαν και οι υποτακτικοί εθεώρησαν φρονιμώτερον να επιχειρήσουν μίαν εκδρομήν μέχρις Αγίας Σιώνος από την οποίαν δεν έμειναν δυσαρεστημένοι.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...

Πρώτη Δημοσίευση: 30/09/2019 14:55 - Τελευταία Ενημέρωση: 30/09/2019 14:55
ΑΚΑΤΑΝΟΗΤΟΣ δια τους πολλούς η χθεσινή προς τας εξοχάς έξοδος του ωραιοκόσμου, την οποίαν μόνον ο πολύς κομφερανσιέ κατόρθωσε να εξηγήση εις τον κατάπληκτον όμιλον.
 
-ΤΟΥ ξεφαντώματος μετέσχε και η υψηλή αριστοκρατία ήτις έστησε το στρατηγείον της παρά την Αγίαν Σιώνα.
 
-Ο κινηματογράφος του Λαού κατεκλύσθη χθες πάσης τάξεως κόσμου ανυπομονούντος να παρακολουθήση τα διάφορα πειράματα. Το κοινόν κατόρθωσε να φύγη κατενθουσιασμένον, ολίγον δι’ ακόμη και θα απεθέου πράγματα κοινότατα.
 Σελίδες