σαν σημερα

dgdgs

Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...

Πρώτη Δημοσίευση: 10/09/2019 20:15 - Τελευταία Ενημέρωση: 10/09/2019 20:15
ΛΟΓΩ των γεγονότων και του καιρού η δια χθες προαγγελθείσα κοσμική συγκέντρωσις εματαιώθη. Ούτω δε οι επί ημέρας τώρα αναμένοντες περιέπεσαν εις τόσην μελαγχολίαν, ώστε ουδείς ηδύνατο να τους παραμυθήση. Πολλοί εξ αυτών οριστικώς απελπισθέντες εδήλωσαν ότι θα αποσυρθούν εκ νέου εις το ερημητήριόν των, όπου δεν εννοούν να δεχθούν τους ασπόνδους των φίλους συλληφθέντας τον τελευταίον καιρόν με τα κλοπιμαία ανά χείρας. Μόνον ο σπόρτμαν ούτω θα παραμείνη κύριος του πεδίου, χρησιμοποιών καταλλήλως τους επήλυδας μετά των παλαιών μαθητών.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 09/09/2019 17:36 - Τελευταία Ενημέρωση: 09/09/2019 17:36
ΠΛΗΡΟΦΟΡΟΥΜΕΘΑ εξ Αθηνών ότι το Επαγγελματικόν Επιμελητήριον Πειραιώς δι’ εγγράφου του παρεκάλεσε τον υπουργόν Γεωργίας, όπως υπογραφή και δημοσιευθή εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το νομοσχέδιον περί μεταρρυθμίσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ. περί εμπορίας οίνου και προστασίας της οινοπαραγωγής, ως μετερρυθμίσθη υπό της επί τούτω καταρτισθείσης επιτροπής.
Η δημοσίευσις του ανωτέρω διατάγματος κρίνεται αναγκαία, διότι τούτο περιείχε διατάξεις οίτινες θίγουν αντί να προστατεύουν την οινοπαραγωγήν και το οινεμπόριον.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 07/09/2019 16:58 - Τελευταία Ενημέρωση: 07/09/2019 16:58
Η ζέστη αρχίζει πάλιν να γίνεται ανυπόφορος, είναι δε απαρηγόρητοι όσοι φοβηθέντες τας τελευταίας βροχάς έσπευσαν να αφήσουν τα βουνά και τα γραφικά λακωνικά ακρογιάλια, δια να επανέλθουν εις την πόλιν, την από τριημέρου μεταβληθείσαν εις φλεγομένην κάμινον. Δια τούτο αι υπαίθριαι συγκεντρώσεις έγιναν ζωηρόταται και η παραλία απέκτησεν όλην της την κίνησιν.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...

Πρώτη Δημοσίευση: 02/09/2019 17:54 - Τελευταία Ενημέρωση: 02/09/2019 17:54
ΤΟ ραφείον του Τζώρτζη, πλουτισθέν απευθείας εκ Παρισίων με τα τελευταία φιγουρίνια της θερινής σεζόν, αναλαμβάνει ηγγυημένως την ραφήν παντός είδους ενδυμασιών με εφαρμογήν και σικ παριζιάνικο. Η επιμελημένη και απαραμίλλου τέχνης εργασία του Τζώρτζη, κατέστησε το ραφείον του το συμπαθέστερον εις τους γνωρίζοντας να ενδύωνται και διακρίνονται δια την κομψότητα των κουστουμιών των. Περί τούτου επείσθησαν πλέον όσοι ράπτονται εις το ανωτέρω ραφείον και θα πεισθώσιν όσοι λάβωσι την καλωσύνην να εμπιστευθώσιν εις τον Τζώρτζην την ραφήν των κουστουμιών.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 31/08/2019 15:24 - Τελευταία Ενημέρωση: 31/08/2019 15:24
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ να συνδεθώσιν αι κοινότητες του τέως Δήμου Μεθώνης με την πρωτεύουσαν του Δήμου, μετεκλήθη προς χάραξιν των οδών ο μηχανικός Τριφυλίας Ξάστερος. Οι αδελφοί όμως Χαραμαρά εκ του χωρίου Πηδάσου αποστέργοντες την διέλευσιν μιας των οδών εκ των κτημάτων των και προς ματαίωσιν της κατασκευής, κατέστρεψαν τα χαραχθέντα παρά του εν λόγω μηχανικού σημεία. Οι κάτοικοι και οι πρόεδροι ζητούν την καταδίωξιν τούτων και την λήψιν μέτρων εκ μέρους του Υπουργείου.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...

Πρώτη Δημοσίευση: 22/08/2019 16:42 - Τελευταία Ενημέρωση: 22/08/2019 16:42
ΕΝΤΟΣ της εβδομάδος αναχωρεί τριμελής επιτροπή δι’ Αθήνας όπως ενεργήση δια την εκτέλεσιν των αντιπλημμυρικών και υδραυλικών έργων εν τη άνω και κάτω Μεσσηνία. Η επιτροπή θα ενεργήση, καταλλήλως εξ ονόματος των κατοίκων αμφοτέρων των περιφερειών όπως χορηγηθή δάνειον δια την άμεσον έναρξιν της εκτελέσεως των έργων, ελπίζει δε αι προσπάθειαί της να στεφθούν υπό επιτυχίας.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...

Πρώτη Δημοσίευση: 20/08/2019 16:51 - Τελευταία Ενημέρωση: 20/08/2019 16:51
ΤΟ Υπουργείον Γεωργίας δι’ απευθυνθείσης τηλεγραφικής εγκυκλίου του προς τους νομάρχας, νομογεωπόνους και λοιπάς αρχάς παραγγέλλει να ρυθμίσουνε επειγόντως τα ζητήματα των επιτροπών της εκτιμήσεως δια τους υποστάντας ζημίας εκ της χαλάζης και του πάγου σταφιδοκτηματίας συμφώνως προς τας παρεχομένας νεωτέρας αυτού οδηγίας, εκδοθείσας επί τη βάσει του δημοσιευθέντος συμπληρωματικού διατάγματος περί συστάσεως ταμείου κατά της χαλάζης και του πάγου.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 17/08/2019 18:29 - Τελευταία Ενημέρωση: 17/08/2019 18:29
ΠΟΛΛΟΙ εκ των εξαγωγέων διετύπωσαν ζωηρά και δίκαια παράπονα δια την βεβιασμένην συλλογήν των σύκων, τα οποία προσεφέρθησαν αυτάς τας ημέρας εις το εμπόριον, ανεπαρκώς απεξηραμένα και εντελώς ακατάλληλα δι’ εξαγωγήν.
 
ΕΦΙΣΤΩΜΕΝ ιδιαιτέρως την προσοχήν των παραγωγών επί των δυσαρέστων συνεπειών τας οποίας κατ’ ανάγκην θα έχη επί της τιμής του προϊόντος η παραχθησομένη κακή εντύπωσις εις τας ξένας αγοράς εκ των πρώτων φορτώσεων.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...

Πρώτη Δημοσίευση: 16/08/2019 16:00 - Τελευταία Ενημέρωση: 16/08/2019 16:00
ΣΗΜΕΡΟΝ εορτή της Παναγίας η χαριτωμένη μικρούλα Μαίρη του Διευθυντού του ενταύθα υποκαταστήματος της Τραπέζης Αθηνών Τραβασάρου άγει την επέτειον αυτής. Ο Τραβασάρος ευτυχής δια την χαριτωμένην κόρην του προικισμένην με όλα τα χαρίσματα και με πλουσιώτατον μουσικόν τάλαντο, θα δεχθή σήμερον χαιρετιστηρίους επισκέψεις, παραθέτων το εσπέρας πλουσιώτατον γεύμα. Εις την αγαπητήν Μαίρην και τους ευτυχείς γονείς αυτής εύχομαι χρόνια πολλά. Γ.Β.
 
-ΣΗΜΕΡΟΝ στον νέον Κινηματογράφον «Ο Υιός του Πειρατού» εις 6 μεγάλας πράξεις με τον διάσημον κωμικόν Μπισκώ.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 02/08/2019 17:54 - Τελευταία Ενημέρωση: 02/08/2019 17:54
Η παραλία χθες εδέχθη αρκετόν κόσμον δια να συνεχισθή το βολτάρισμα εις τον αντιβραχίονα, κινδυνεύσαν να γίνη η σωστή αποθέωσις.
 
Η υψηλή όμως αριστοκρατία επιμελώς αποφεύγει τας τούτου είδους συγκεντρώσεις, κλειομένη ερμητικώς εις τα σπίτια της. Εκεί εις τα διαλείμματα του πόκερ ή του μπριτζ αναλύεται το κοσμικόν μέθυ και αρχίζει η επίθεσις κατά των δυστυχώς μπουρζουά και όλων των άλλων αφελών, των τολμώντων να εμφανίζωνται το απόγευμα εις την Παραλίαν χωρίς την άδειαν των διαφόρων μαιτρ.
 Σελίδες