σαν σημερα

dgdgs

Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 18/03/2019 18:19 - Τελευταία Ενημέρωση: 18/03/2019 18:19
Η νυκτερινή Καλαμάτα δεν ημπορεί κανείς να αμφισβητήση ότι τελευταίως έχει κάποιο ενδιαφέρον. Τούτο με την πάροδον των ημερών θα αποκτήση περισσότερα θέλγητρα αν κρίνη κανείς από τας βεβαιώσεις των κοσμικομανών.
 
-ΔΙΑ νεωτέρου νόμου αι προίκες μέχρι ποσού ενενήκοντα χιλιάδων δραχμών και αι δωρεαί μέχρι είκοσι πέντε χιλιάδων δραχμών δεν πληρώνουν αι πρώται φόρον προικός και αι δωρεαί φόρον κληρονομίας.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 16/03/2019 18:03 - Τελευταία Ενημέρωση: 16/03/2019 18:03
ΚΑΤΟΠΙΝ μηνύσεως του παντοπώλου Βαλάση συνελήφθη παρά της Αστυνομίας ο μικρός υπηρέτης του, διότι ανεκαλύφθη κλέπτων τον κύριόν του. Το παρ’ αυτού κλαπέν ποσόν υπολογίζεται εις δρχ. 2.000. Επί του καλού αυτού υπηρέτου ανευρέθησαν και κατασχέθησαν δρχ. 400, παραπέμπεται δε εις το επ’ αυτοφώρω.
 
-ΣΥΛΛΗΦΘΕΙΣ υπό των αστυνομικών οργάνων ο Δ. Χανδρινός παρεπέμφθη εις το επ’ αυτοφώρω Πταισματοδικείον ίνα δικασθή επί διαταράξει της κοινής ησυχίας.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 07/03/2019 19:52 - Τελευταία Ενημέρωση: 07/03/2019 19:52
ΑΙ μονταίν κυρίαι και δεσποινίδες πρέπει να ανησυχούν σοβαρώς κατόπιν των όσων ανεκοίνωσεν επιφανής Αμερικανός επιστήμων, εις διάλεξιν την οποίαν έδωσε τελευταίως εις Βασιγκτώνα ενώπιον χιλιάδων θηλυκόκοσμου σχετικώς με το ζήτημα των κομμένων μαλλιών.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 05/03/2019 17:01 - Τελευταία Ενημέρωση: 05/03/2019 17:01
ΕΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗ Διάταγμα δια του οποίου επεκτείνεται και εις την πόλιν μας η ισχύς του Νόμου περί ειδικής φορολογίας των εν κινήσει οχημάτων αμαξών, αυτοκινήτων και λοιπών διτρόχων και τετρατρόχων παρ’ ων κατά τον Νόμον θα εισπράττωνται ολικά, το εκ τούτων δε εισπραττόμενον ποσόν θα διατίθεται αποκλειστικώς δια την κατασκευήν των οδών της πόλεως.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 02/03/2019 18:19 - Τελευταία Ενημέρωση: 02/03/2019 18:19
ΧΘΕΣ την πρωίαν παρά του εμπόρου αποικιακών Γ. Κοτταροπούλου ανευρέθη έξωθι του καταστήματός του πορτοφόλιον με δραχ. 3.465. Τούτο επιμελεία του Κοτταροπούλου επιστοποιήθη δια κήρυκος, ούτω δ’ ανευρέθη ο απωλέσας εκ Κορώνης Γεώργ. Αντωνόπουλος ιερεύς, ο οποίος έλαβε το πορτοφόλιόν του παρά του Κοτταροπούλου προς ον εξέφρασε τας θερμάς του ευχαριστίας.
 
-ΣΥΝΕΛΘΟΥΣΑ χθες το απόγευμα η επί των διατιμήσεων επιτροπή καθώρισε την τιμήν του λευκού άρτου εις δραχ. 8,10 κατ’ οκάν και του πιτυρούχου εις δραχ. 6,70. Η ισχύς άρχεται από σήμερον.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 01/03/2019 18:14 - Τελευταία Ενημέρωση: 01/03/2019 18:14
ΧΘΕΣ ο ουρανός ήτο κατακάθαρος και ο δολιχοδρομών Φοίβος εθέρμανε πάλιν την ράχιν των ηλιοχαρών. Οι του ομίλου εκδρομών επωφελήθησαν της ευκαιρίας να συγκεντρωθούν λίαν πρωί επί το αυτό και εκδράμουν εις Αλμυρόν, οπόθεν επανήλθον το απόγευμα, με κέφι εξαιρετικό, παίζοντες με τα χιλιόμετρα, ψάλλοντες τον ύμνον της ζωής.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 21/02/2019 19:16 - Τελευταία Ενημέρωση: 21/02/2019 19:16
ΟΙ συμπολίται δεν πρέπει να παραπονούνται καθόσον αφθονία θεαμάτων υπάρχει εις τον ευτυχισμένον μας τόπον. Οι κοσμικοί είναι κατενθουσιασμένοι, μη γνωρίζοντες πώς να διαδηλώσουν την χαράν των εκ της ανελπίστου αυτής τύχης.
 
Η πρώτη του θιάσου συνεκέντρωσε πλην των άλλων και όλας τας χειραφετημένας ντεμουαζέλας, οίτινες εκριτικάρισαν αγρίως το έργον.
 
ΕΙΣ τα πρώτα καθίσματα η υψηλή αριστοκρατία ετηλεβόλησε κατ’ επανάληψιν ολόκληρον την αίθουσαν με το κατάπληκτον περιεχόμενόν της.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 20/02/2019 20:13 - Τελευταία Ενημέρωση: 20/02/2019 20:13
ΠΛΗΡΟΦΟΡΟΥΜΕΘΑ ότι και οι εν Αθήναις εκ Καλαμών πολιτευόμενοι θα ενισχύσουν τας προσπαθείας του Εμπορικού Συλλόγου προς επέκτασιν και ενταύθα του θεσμού της Αστυνομίας Πόλεων. Κατά τας υπάρχουσας εξ Αθηνών πληροφορίας, η εγκαθίδρυσις ενταύθα της Αστυνομίας Πόλεων δεν είναι καθόλου δύσκολος μετά τον περιορισμόν της εν Αθήναις. Παρομοίας προς τας εντεύθεν ενεργείας καταβάλλει και ο Βόλος.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 18/02/2019 18:23 - Τελευταία Ενημέρωση: 18/02/2019 18:23
ΔΙΑ τον ηλεκτροφωτισμόν της πόλεως Κυπαρισσίας ησχολήθη και πάλιν το κοινοτικόν συμβούλιον, απεφάσισε δε όπως η κοινότης συμμετάσχη της αναλαβούσης τον ηλεκτροφωτισμόν εταιρείας Γ. Κοντογιαννάκου. Προς τούτο εψήφισε πίστωσιν 150.000 δραχμών εκ του αποθεματικού κεφαλαίου του προϋπολογισμού, δια του ποσού δε τούτου η κοινότης θέλει μετάσχη της εταιρείας ηλεκτροφωτισμού.
 
-ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ υπό της Αστυνομίας ο Εμμ. Πετράκης, διότι έκλεψε δραχ. 175 και διάφορα πράγματα αξίας δρχ. 200 της Ελένης συζύγου Γεωργ. Κρετσίνη. Μετά την προανάκρισιν απεστάλη εις τον Εισαγγελέα.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 11/02/2019 16:17 - Τελευταία Ενημέρωση: 11/02/2019 16:17
ΧΘΕΣ συνελήφθη υπό της Αστυνομίας η Φιλάνθη Αρφανέα, κατηγορουμένη ότι εξηφάνισε το τεχθέν εκ κλεψιγαμίας τέκνον της. Αύτη μετά την ενεργηθείσαν προανάκρισιν παρεπέμφθη υπό της Αστυνομίας εις τον Εισαγγελέα.
 
-ΕΙΣ την πλατείαν χθες την πρωίαν συνεπλάκησαν μεταξύ των διαταράξαντες την κοινήν  ησυχίαν οι Σαμουήλ Νασάρχης και Δημ. Πουλέας. Αμφότεροι συλληφθέντες υπό των αστυνομικών οργάνων παρεπέμφθησαν εις το επ’ αυτοφώρω Πταισματοδικείον.
 Σελίδες