σαν σημερα

dgdgs

Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...

Πρώτη Δημοσίευση: 22/06/2018 19:06 - Τελευταία Ενημέρωση: 22/06/2018 19:06
ΠΡΟΧΘΕΣ ο εν Πλεύνα παντοπώλης Βασίλειος Οικονομόπουλος εξ Αλαγωνίας εις την ενταύθα τελουμένην εμποροζωπανήγυριν ενώ διεπραγματεύετο την αγοράν ημιόνου τινός και ανήλθεν επ’ αυτής προς δοκιμασίαν, αφηνίασεν αύτη και κατέρριψε τον αναβάτην υποστάντα καίριον κτύπημα, εκ της σοβαρότητος του οποίου ούτος εξέπνευσε μετ’ ολίγον.
 
-ΑΝΗΓΓΕΛΘΗ χθες εκ Φιλαιτρών ότι εις την εξοχικήν θέσιν Τοπόνι ανευρέθη πτώμα φονευθέντος αγνώστου. Προς εξακρίβωσιν του διαπραχθέντος εγκλήματος μεταβαίνει επί τόπου ο Υποδιοικητής Φιλιατρών μετά του εκεί Ειρηνοδίκου.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...

Πρώτη Δημοσίευση: 18/06/2018 15:58 - Τελευταία Ενημέρωση: 18/06/2018 15:58
ΔΙΑ συστημένης επιστολής ανηγγέλθη χθες εις τον διευθυντήν του ενταύθα Πρακτικού Λυκείου, ότι εφορτώθησαν εις το υπερωκεάνειον «Πατρίς» τα δωρούμενα προς το Λύκειόν μας από τον φιλοπάτριδα Εμμανουήλ Μπενάκην διάφορα όργανα φυσικής, χημείας, μικροβιολογίας, ηλεκτρολογίας κ.λπ. και ότι το μικροσκόπιον μετά των σχετικών παρασκευασμάτων ησφαλίσθη δι’ ενδεχομένην βλάβην αντί 2.600 γαλλικών φράγκων.Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...

Πρώτη Δημοσίευση: 16/06/2018 18:45 - Τελευταία Ενημέρωση: 16/06/2018 18:45
ΤΟ Υπουργείον Υγιεινής εζήτησε χθες την γνώμην του Νομάρχου αν πρέπει να χορηγηθώσι μικρά βοηθήματα εις τας οικογενείας των ζημειωθέντων εκ χαλαζοθυέλλης οικογενειών της κοινότητος Αρμενίων, εν καταφατική δε περιπτώσει υποβάλη ονομαστικόν κατάλογον εις το Υπουργείον των οικογενειών εις τας οποίας επιβάλλεται η χορήγησις βοηθήματος. Ο Νομάρχης επί του ανωτέρω ζητήματος θα ζητήση πληροφορίας παρά του προέδρου της κοινότητος, ίνα εκ τούτων μορφώση γνώμην αν επιβάλλεται η χορήγησις βοηθημάτων.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...

Πρώτη Δημοσίευση: 14/06/2018 16:45 - Τελευταία Ενημέρωση: 14/06/2018 16:45
ΕΓΝΩΣΘΗ χθες ότι η απόφασις του δικαστηρίου επί της μεταξύ των κληρονόμων Γρ. Λογοθέτη και Δήμου Καλαμών διαφοράς καθ’ ην οι πρώτοι διεκδικούσι τον προ της πλατείας Τζανή χώρον εξεδόθη επιδικάζουσα υπέρ των κληρονόμων Λογοθέτη  τον διεκδικούμεον παρ’ αυτών χώρον της πλατείας.
Η απόφασις είναι οριστική και τελεσίδικος και επομένως η θεαματική πλατεία καταστρέφεται, διότι οι δικαιωθέντες κληρονόμοι εντός ολίγου εκτελούντες την απόφασιν θα προβώσιν εις πράξεις ενδεικτικάς της κατοχής και κυριότητος αυτών περιφράσσοντες τον επιδικασθέντα εις αυτούς χώρον.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...

Πρώτη Δημοσίευση: 13/06/2018 16:37 - Τελευταία Ενημέρωση: 13/06/2018 16:37
ΕΞΕΜΕΤΡΗΣΕ προς ημερών το ζην και εκηδεύθη ο εξ Αλαγωνίας δημοδιδάσκαλος Αριστομένης Πράττης, αποχαιρετήσας προώρως την ζωήν και το στάδιόν του εις το οποίον διέπρεψε και διεκρίθη, ιδιαζόντως τιμώμενος παρά των συναδέλφων του, οίτινες αντελαμβάνοντο ότι ήτο εις των σκαπανέων της καλής μορφώσεως και διαπλάσεως το ήθους των Ελληνοπαίδων.Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...

Πρώτη Δημοσίευση: 11/06/2018 15:20 - Τελευταία Ενημέρωση: 11/06/2018 15:20
Η εκλεγείσα επιτροπή των Αβιατών, δια την οργάνωσιν της εορτής, ήτις θα δοθή την ερχομένην Κυριακήν εις τον Αλμυρόν, επί τη επετείω της Μάχης της Βέργας, ήρχισε την απαιτουμένην προπαρασκευαστικήν εργασίαν του πανηγυρισμού, δι’ ον θα καταβληθή πάσα προσπάθεια, ίνα αποβεί μεγαλοπρεπέστερος. Την πρωίαν της Κυριακής θα τελεσθή εις τον Ναόν του Αλμυρού Λειτουργία μετά το πέρας της οποίας θα ψαλή επιμνημόσυνος δέησις υπέρ των πεσόντων παρά την ιστορικήν Βέργαν, όπου θα στηθή κενοτάφιον.Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...

Πρώτη Δημοσίευση: 08/06/2018 17:31 - Τελευταία Ενημέρωση: 08/06/2018 17:31
ΚΑΤΑ χθεσινήν αναφοράν του Αστυνομικού Τμήματος Κρεσταίνων εις το χωρίον Καλυδών η Γιαννούλα θυγάτηρ Θ. Γιαννακοπούλου διατελούσα εις αθεμίτους σχέσεις μετά του συγχωρίου της Ανδρ. Αβραμοπούλου και τεκούσα προ ημερών εκ κλεψιγαμίας, εφόνευσε το τεχθέν νεογνόν δια στραγγαλισμού.Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...

Πρώτη Δημοσίευση: 07/06/2018 16:24 - Τελευταία Ενημέρωση: 07/06/2018 16:24
Ο εκ του χωρίου Τσερνίτσα της Αλαγωνίας Ηλίας Μασουρίδης κατήγγειλεν εις το ενταύθα αστυνομικόν τμήμα, ότι περί το μεσονύκτιον της 31-1 Ιουνίου ενώ μετέβαινεν εντεύθεν εις Τσερνίτσαν παρά την μονήν Βελανιδιάς δύο άγνωστοι ηλικίας 20 περίπου ετών άοπλοι του αφήρεσαν δια τη βίας δρχ. 132,50, ένα μικρόν σουγιάν, δύο σωληνάρια κινίνης και εν κυτίον καπνού και απήλθον αφήσαντες αυτόν ελεύθερον να συνεχίση τον δρόμον του. Η αστυνομία καταγίνεται ήδη προς ανακάλυψιν και σύλληψιν των δραστών της ληστρικής πράξεως.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...

Πρώτη Δημοσίευση: 05/06/2018 16:20 - Τελευταία Ενημέρωση: 05/06/2018 16:20
ΤΗΝ παρελθούσαν Κυριακήν περί ώρα 7.30 νυκτερινήν ετραυματίσθη εις την οδόν Γιανιτσανίκων παρά τον Άγιον Δημήτριον ο Γεώργιος Κακαλέτρης εις τον δεξιόν μέρος του θώρακος δια μαχαίρας υπό τας ακολούθους περιστάσεις.Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...

Πρώτη Δημοσίευση: 02/06/2018 16:43 - Τελευταία Ενημέρωση: 02/06/2018 16:43
ΚΑΤΑ χθεσινόν προς την ενταύθα Διοίκησιν Χωροφυλακής τηλεγράφημα του Αστυνομικού Τμήματος Μελιγαλά, οι εκ Ζευγολατιού αδελφοί Αλέξανδρος και Κωνσταντίνος Θεοδωρακόπουλοι έχοντες προηγουμένας αφορμάς μετά του αδελφού του Νικολάου συνεπλάκησαν μετ’ αυτού εντός του κτήματός των.
Επί τόπου μετέβη ο σταθμάρχης Μελιγαλά, διότι εις μεταβάντας χωροφύλακας προς αποσόβησιν αιματηρών σκηνών οι συμπλακέντες αντέστησαν προκειμένου να συλληφθώσι και οδηγηθώσι εις την αστυνομίαν.
 Σελίδες