σαν σημερα

dgdgs

Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 16/08/2018 18:46 - Τελευταία Ενημέρωση: 16/08/2018 18:46
Η χθεσινή ημέρα εγέννησε μεγαλυτέραν δυσφορίαν με την φήμην ότι ύποπτον κρούσμα εσημειώθη. Η φήμη βεβαίως αύτη δεν ήτο από τας κυκλοφορούσας συνήθως, διότι το άτομον του οποίου το ονοματεπώνυμον δεν εγνώσθη μέχρι της στιγμής ταύτης μετεφέρθη υπό της αστυνομίας εις την παρά το εξωκκλήσιον Παναγίτσα σκηνήν, όπου ειδοποιηθείς μετέβη προς επίσκεψίν του ο Νομίατρος, ο οποίος εξετάσας προχείρως τον ασθενή απέφυγε να εκφέρη γνώμην προτού δια της παρ’ αυτού ενεργηθησομένης μικροβιολογικής εξετάσεως αποδειχθή αν όντως πρόκειται περί βουβωνικής πανώλους.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...

Πρώτη Δημοσίευση: 03/08/2018 17:39 - Τελευταία Ενημέρωση: 03/08/2018 17:39
ΠΡΟΧΘΕΣ περί την 9ην νυκτερινήν ώραν παρά τα παραπήγματα των προσφύγων Παραλίας οι προσφυγόπαιδες Παύλος Θ. Καρπίδης ετών 12 και Αναστ. Κ. Τσιτσιρίδης, ετών 13, επιχειρήσαντες να κολυμβήσωσι παρεσύρθησαν υπό των υδάτων εκβρασθέντων των πτωμάτων των μετ’ ολίγον.
 
-ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ παρά της Αστυνομίας και κατηγγέλθησαν επί παρανόμω οπλοφορία οι Αντ. Πετρόγιαννης και Γεώργ. Εγγλεζάκης, διότι έφερον μεθ’ εαυτών πιστόλια τα οποία και κατεσχέθησαν.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 02/08/2018 16:51 - Τελευταία Ενημέρωση: 02/08/2018 16:51
Η ζέστη πάλιν ενέσκηψε με αγρίας διαθέσεις και απειλεί να καταβασανίση τους ανθρώπους.
 
Η Παραλία συγκεντρώνει αρκετόν κόσμον, ο οποίος από της απόψεως της δροσιάς μένει τελείως ανικανοποίητος. Μόνον τας μεταμεσονυκτίους ώρας ο μπάτης αποφασίζει να παίξη και να χαρίση στιγμάς απολαύσεως εις τους αραιούς περιπατητάς του αντιβραχίονος.
 
Ο Κήπος της Εδέμ με την Βιεννέζικην ορχήστρα του συγκεντρώνει τας προεσπερινάς και τας βραδυνάς ώρας πολύν και εκλεκτόν κόσμον.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 31/07/2018 16:54 - Τελευταία Ενημέρωση: 31/07/2018 16:54
Ο Περ. Α. Στρούμπος και η Ασπασία Β. Στρούμπου ετέλεσαν τους γάμους των εν Τσερνίτση Αλαγωνίας.
 
-ΑΠΟ τινών ημερών ενέσκηψαν εις την πόλιν μας εξ Αθηνών δύο εξοχότητες, ο Ευάγγελος Κολοκοτρίνης και ο Μιχ. Μιχόπουλος, οι οποίοι εξηπάτων διάφορα πρόσωπα κατά την αλλαγήν χαρτονομισμάτων. Ούτοι, παρακολουθούμενοι υπό της Αστυνομίας, συνελήφθησαν χθες επ’ αυτοφώρω υπό του χωροφύλακος Ψυλάκου εξασκούντες το απατηλόν των επάγγελμα και ωδηγήθησαν εις το Αστυνομικόν Τμήμα. Επί του ενός τούτων κατεσχέθη και μία ύποπτος επιστολή.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 30/07/2018 16:17 - Τελευταία Ενημέρωση: 30/07/2018 16:17
Ο διάσημος εν Πυλία φυγόδικος ο επί τόσον καιρόν τρομοκρατών τους κατοίκους της επαρχίας ταύτης Στ. Μπραΐμης συνελήφθη προχθές εν τη εις θέσιν Μπαλή, της περιφερείας Πεταλιδίου οικία του Ηλία Νιόκου κυκλωθείς υπό αποσπάσματος χωροφυλάκων διοικουμένου υπό του διευθυντού της Υποδιοικήσεως Πυλίας, ανθυπομοιράρχου Δ. Μητροπούλου. Ο συλληφθείς αντήλλαξεν αρκετούς πυροβολισμούς μετά του αποσπάσματος, θραυσθέντος δε του επαναληπτικού όπλου του ηναγκάσθη να παραδοθή. Ούτος χθες μεταφερθείς ενταύθα συνοδεία του ιδίου ανθυπομοιράρχου παρεδόθη εις τον Εισαγγελέα μετά της πανοπλίας του.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 28/07/2018 18:11 - Τελευταία Ενημέρωση: 28/07/2018 18:11
ΑΝΗΓΓΕΛΘΗ εκ Μελιγαλά, ότι την 8ην πρωινήν ώραν της προχθές ο Γ. Κανελόπουλος ηυτοκτόνησεν εντός της εις το χωρίον Κεφαλληνού οικίας του βληθείς  δι’ όπλου γκρα. Περί των αιτίων των ωθησάντων τον αυτόχειρα εις το απονενοημένον διάβημά του δεν αναφέρει το τηλεγράφημα, ενεργουμένης προανακρίσεως προς εξακρίβωσιν.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 27/07/2018 15:55 - Τελευταία Ενημέρωση: 27/07/2018 15:55
ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ υπό των αστυνομικών οργάνων ο Κυρ. Ξανθάκος φέρων αμφίστομον μάχαιραν και παρεπέμφθη εις τον Εισαγγελέα καταγγελθείς επί παρανόμω οπλοφορία. Επίσης συνελήφθη ο φυγόποινος Αγγ. Αθανασόπουλος.
 
-ΟΙ κάτοικοι Φαρακλάδος διαμαρτύρονται κατά του προέδρου της Κοινότητος και του κοινοτικού συμβουλίου, διότι ενώ εις άλλας κοινότητας επετελέσθησαν τόσα έργα, εις την κοινότητά των ουδεμία ελήφθη μέριμνα δια την βελτίωσιν της συγκοινωνίας και της υδρεύσεως.
 
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 25/07/2018 16:48 - Τελευταία Ενημέρωση: 25/07/2018 16:48
Η βιεννέζικη ορχήστρα συνεκέντρωσε προχθές εις του Μπακέα και χθες εις τον Κήπον της Εδέμ κόσμον και κοσμάκην, μη θέλοντα να πιστεύση ότι εις την Καλαμάτα εσημειώθη τοιούτον θαύμα, ένα φωτεινόν μετέωρον το οποίον από ημάς αυτούς εξαρτάται να το έχωμεν αρκετόν καιρόν.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 23/07/2018 17:35 - Τελευταία Ενημέρωση: 23/07/2018 17:35
Η πανώλης εν τη γείτονι Μεσσήνη ευρίσκεται ήδη εν υφέσει, ουδενός νεωτέρου κρούσματος σημειωθέντος. Κατά χθεσινόν τηλεγράφημα απεβίωσεν ο προ ημερών προσβληθείς Προκόπιος Μακρόπουλος. Τα απολυμαντικά μέτρα και ο εμβολιασμός των κατοίκων συνεχίζονται μετά της ιδίας δραστηριότητος τόσον εν Μεσσήνη όσον και εν τη πόλει μας, ανάλογα δε μέτρα λαμβάνονται και εις τας ευρισκομένας με την Μεσσήνην εις άμεσον επαφήν κοινότητος, εις ας επεκτείται ο εμβολιασμός.Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...

Πρώτη Δημοσίευση: 14/07/2018 17:37 - Τελευταία Ενημέρωση: 14/07/2018 17:37
ΚΑΤΑ το δεύτερον δεκαπενθήμερον του λήξαντος Ιουνίου απεβίωσαν εν τη ημετέρα πόλει άτομα εν όλω 24 εκ διαφόρων ασθενειών απέναντι 19 τοιούτων αποβιωσάντων κατά το αυτό χρονικόν διάστημα του αντιστοίχου μηνός του παρελθόντος έτους.
 Σελίδες