σαν σημερα

dgdgs

Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...

Πρώτη Δημοσίευση: 13/06/2018 19:37 - Τελευταία Ενημέρωση: 13/06/2018 19:37
ΕΞΕΜΕΤΡΗΣΕ προς ημερών το ζην και εκηδεύθη ο εξ Αλαγωνίας δημοδιδάσκαλος Αριστομένης Πράττης, αποχαιρετήσας προώρως την ζωήν και το στάδιόν του εις το οποίον διέπρεψε και διεκρίθη, ιδιαζόντως τιμώμενος παρά των συναδέλφων του, οίτινες αντελαμβάνοντο ότι ήτο εις των σκαπανέων της καλής μορφώσεως και διαπλάσεως το ήθους των Ελληνοπαίδων.Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...

Πρώτη Δημοσίευση: 11/06/2018 15:20 - Τελευταία Ενημέρωση: 11/06/2018 15:20
Η εκλεγείσα επιτροπή των Αβιατών, δια την οργάνωσιν της εορτής, ήτις θα δοθή την ερχομένην Κυριακήν εις τον Αλμυρόν, επί τη επετείω της Μάχης της Βέργας, ήρχισε την απαιτουμένην προπαρασκευαστικήν εργασίαν του πανηγυρισμού, δι’ ον θα καταβληθή πάσα προσπάθεια, ίνα αποβεί μεγαλοπρεπέστερος. Την πρωίαν της Κυριακής θα τελεσθή εις τον Ναόν του Αλμυρού Λειτουργία μετά το πέρας της οποίας θα ψαλή επιμνημόσυνος δέησις υπέρ των πεσόντων παρά την ιστορικήν Βέργαν, όπου θα στηθή κενοτάφιον.Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...

Πρώτη Δημοσίευση: 08/06/2018 17:31 - Τελευταία Ενημέρωση: 08/06/2018 17:31
ΚΑΤΑ χθεσινήν αναφοράν του Αστυνομικού Τμήματος Κρεσταίνων εις το χωρίον Καλυδών η Γιαννούλα θυγάτηρ Θ. Γιαννακοπούλου διατελούσα εις αθεμίτους σχέσεις μετά του συγχωρίου της Ανδρ. Αβραμοπούλου και τεκούσα προ ημερών εκ κλεψιγαμίας, εφόνευσε το τεχθέν νεογνόν δια στραγγαλισμού.Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...

Πρώτη Δημοσίευση: 07/06/2018 16:24 - Τελευταία Ενημέρωση: 07/06/2018 16:24
Ο εκ του χωρίου Τσερνίτσα της Αλαγωνίας Ηλίας Μασουρίδης κατήγγειλεν εις το ενταύθα αστυνομικόν τμήμα, ότι περί το μεσονύκτιον της 31-1 Ιουνίου ενώ μετέβαινεν εντεύθεν εις Τσερνίτσαν παρά την μονήν Βελανιδιάς δύο άγνωστοι ηλικίας 20 περίπου ετών άοπλοι του αφήρεσαν δια τη βίας δρχ. 132,50, ένα μικρόν σουγιάν, δύο σωληνάρια κινίνης και εν κυτίον καπνού και απήλθον αφήσαντες αυτόν ελεύθερον να συνεχίση τον δρόμον του. Η αστυνομία καταγίνεται ήδη προς ανακάλυψιν και σύλληψιν των δραστών της ληστρικής πράξεως.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...

Πρώτη Δημοσίευση: 05/06/2018 16:20 - Τελευταία Ενημέρωση: 05/06/2018 16:20
ΤΗΝ παρελθούσαν Κυριακήν περί ώρα 7.30 νυκτερινήν ετραυματίσθη εις την οδόν Γιανιτσανίκων παρά τον Άγιον Δημήτριον ο Γεώργιος Κακαλέτρης εις τον δεξιόν μέρος του θώρακος δια μαχαίρας υπό τας ακολούθους περιστάσεις.Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...

Πρώτη Δημοσίευση: 02/06/2018 16:43 - Τελευταία Ενημέρωση: 02/06/2018 16:43
ΚΑΤΑ χθεσινόν προς την ενταύθα Διοίκησιν Χωροφυλακής τηλεγράφημα του Αστυνομικού Τμήματος Μελιγαλά, οι εκ Ζευγολατιού αδελφοί Αλέξανδρος και Κωνσταντίνος Θεοδωρακόπουλοι έχοντες προηγουμένας αφορμάς μετά του αδελφού του Νικολάου συνεπλάκησαν μετ’ αυτού εντός του κτήματός των.
Επί τόπου μετέβη ο σταθμάρχης Μελιγαλά, διότι εις μεταβάντας χωροφύλακας προς αποσόβησιν αιματηρών σκηνών οι συμπλακέντες αντέστησαν προκειμένου να συλληφθώσι και οδηγηθώσι εις την αστυνομίαν.
 94 χρόνια πριν στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 29/05/2018 15:41 - Τελευταία Ενημέρωση: 29/05/2018 15:42
ΠΡΟΧΘΕΣ οι μαθηταί του Λυκείου εξέδραμον μετά των καθηγητών και επεσκέφθησαν το μεγαλοπρεπές παρά την θέσιν «Βυθισμένα» σπήλαιον. Ο τρόπος της διαμορφώσεως του σπηλαίου μετά των εν αυτώ μεγαλοπρεπών σταλακτιτών και σταλαγμιτών παρουσίαζεν έκτακτον εις τε τους μαθητάς και καθηγητάς θέαμα. Οι μαθηταί μετά την ερμηνεία του σχηματισμού των σταλακτιτών και την περισυλλογήν ωραίων κρυστάλλων επανήλθον φαιδροί και κατευχαριστημένοι εκ της λαμπράς αυτής εκδρομής.
 94 χρόνια πριν στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 27/05/2018 16:13 - Τελευταία Ενημέρωση: 27/05/2018 16:14
ΠΡΟΧΘΕΣ παρά την στάσιν Μπάστα η επιστρέφουσα εκ Τριπόλεως ενισχυτική του αθηναϊκού συρμού ατμομηχανή, ελιθοβολήθη παρά παίδων, παρ’ ολίγον δε εκ των ριπτομένων λίθων να φονευθή ο θερμαστής Στασινάκης.  Χθες άγνωστοι κρυπτόμενοι εις τας αμπέλους επυροβόλησαν παρά την ίδιαν στάσιν κατά της διερχομένης αμαξοστοιχίας Καλαμών – Κυπαρισσίας, μετά πάροδον δε ολίγων λεπτών ελιθοβολήθη και η επανερχόμενη ενταύθα υπ’ αριθμ. 2833 εμπορική αμαξοστοιχία.
 94 χρόνια πριν στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 24/05/2018 15:32 - Τελευταία Ενημέρωση: 24/05/2018 15:34
ΑΥΡΙΟΝ επί τη επετείω της εν Μανιακίω μάχης τελείται μεγαλοπρεπής δοξολογία εις μνήμην των πεσόντων ηρώων της Εθνικής Παλιγγενεσίας εις την οποίαν θα παραστώσι πάντες οι μαθηταί των σχολείων μετά των διδασκάλων των, οι πρόεδροι των κοινοτήτων του τέως Δήμου Βουφράδος και των εγγύς κοινοτήτων του Δήμου Φλεσσιάδος και πλήθος άλλου κόσμου.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...

Πρώτη Δημοσίευση: 23/05/2018 16:39 - Τελευταία Ενημέρωση: 23/05/2018 16:39
ΑΙΣΘΗΜΑ μελαγχολίας κατέλαβε προχθές τους κοσμικούς με την παραλιακήν ερημίαν και το εξωφρενικόν θέαμα το οποίον παρουσίασεν η πολυύμνητος πλαζ. Όλοι επροτίμησαν την πόλιν ή τας εξοχάς όπου ο ενθουσιασμός του λαού εκδηλούται εις δέκα τόννους ενθουσιασμού.
 
-ΕΙΣ την νέαν πλατείαν η κίνησις του κόσμου ήτο εξαιρετική δια να αποδειχθή ότι υπάρχει πολύς κόσμος αρεσκόμενος εις τας εκκεντρικότητας.
 Σελίδες