σαν σημερα

dgdgs

Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...

Πρώτη Δημοσίευση: 23/05/2018 19:39 - Τελευταία Ενημέρωση: 23/05/2018 19:39
ΑΙΣΘΗΜΑ μελαγχολίας κατέλαβε προχθές τους κοσμικούς με την παραλιακήν ερημίαν και το εξωφρενικόν θέαμα το οποίον παρουσίασεν η πολυύμνητος πλαζ. Όλοι επροτίμησαν την πόλιν ή τας εξοχάς όπου ο ενθουσιασμός του λαού εκδηλούται εις δέκα τόννους ενθουσιασμού.
 
-ΕΙΣ την νέαν πλατείαν η κίνησις του κόσμου ήτο εξαιρετική δια να αποδειχθή ότι υπάρχει πολύς κόσμος αρεσκόμενος εις τας εκκεντρικότητας.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...

Πρώτη Δημοσίευση: 20/05/2018 16:46 - Τελευταία Ενημέρωση: 20/05/2018 16:46
ΚATOΠΙΝ του δημοσιευθέντος Ν. Διατάγματος περί καταδιώξεως της αισχροκερδείας, το Υπουργείον Εννόμου Τάξεως ετηλεγράφησε χθες εις τας ενταύθα αρχάς, ότι απαγορεύεται απολύτως πάσα εξαγωγή τροφίμων εκτός του Κράτους. Αι εκδοθείσαι τυχόν άδειαι εξαγωγής παρ’ οιασδήποτε αρχής θεωρούνται άκυροι και τα δυνάμει τούτων προς εξαγωγήν είδη θα κατάσχονται. Η διαταγή αύτη εκοινοποιήθη επειγόντως εις τας Αστυνομίας του Νομού, διαταχθείσας όπως εφαρμώσωσι πιστώς ταύτην.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...

Πρώτη Δημοσίευση: 19/05/2018 07:21 - Τελευταία Ενημέρωση: 19/05/2018 07:21
Η προχθεσινή ημέρα απετέλεσε την επίσημον ειδοποίησιν της εισόδου εις την θερινήν περίοδον και της ενάρξεως μιας ιδιαιτέρας κοσμικής κινήσεως, δια την οποίαν επαρκώς παρεσκευάσθη, όχι μόνον ο αντιβραχίων, αλλά και η πολυύμνητος πλαζ, άλλοτε ιδιοκτησία των εμιγκρέδων.
 
ΚΟΣΜΟΣ πάσης τάξεως, εμφανίζων τέλειον μωσαϊκόν κατά τας απογευματινάς ώρας εις τον αντιβραχίονα, εβολτάριζε κατενθουσιασμένος με τον μπάτην και το περιβάλλον.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...

Πρώτη Δημοσίευση: 17/05/2018 15:49 - Τελευταία Ενημέρωση: 17/05/2018 15:49
Η ενσκύψασα προχθές θύελλα μετά χαλάζης ήτο τοιαύτη κατά τας συγκεντρουμένας επισήμους πληροφορίας, ώστε ωρισμέναι του νομού μας Περιφέρειαι να υποστώσιν ολοκληρωτικήν καταστροφήν. Αι συγκεντρωθείσαι χθες επίσημοι πληροφορίαι  εις την Νομαρχίαν και το γραφείον του νομογεωπόνου συνοψίζονται ως εξής:
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...

Πρώτη Δημοσίευση: 16/05/2018 17:09 - Τελευταία Ενημέρωση: 16/05/2018 17:09
ΕΞΩΘΙ του Ναού Υπαπαντής ανευρέθη έκθετον βρέφος, έτερον δε παρά το εις θέσιν Μπουρνιά αγγειοπλαστείον, παραδοθέντα αμφότερα παρά της αστυνομίας εις την δημοτικήν αρχήν.
 
  • ΠΡΟΧΘΕΣ το εσπέρας ο εκ Νεοχωρίου της Μικράς Ασίας πρόσφυξ Στρατιώτης του 5ου λόχου του 36 Συντάγματος Μιχ. Γ. Αρβανίτης, εις τα εν Παραλία παραπήγματα των προσφύγων, εφόνευσε την αδελφήν του δια μαχαίρας, δια λόγους τιμής. Ο αδελφοκτόνος μετά την πράξιν του εφυγαδεύθη.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...

Πρώτη Δημοσίευση: 15/05/2018 16:02 - Τελευταία Ενημέρωση: 15/05/2018 16:02
ΕΝΤΟΣ του χώρου του εν τω φρουρίω Κορώνης υπάρχοντος Ναού της Αγίας Σοφίας, ανευρεθέντος εν έτει 1100 μ.Χριστόν επί των ερειπίων του Αρχαιοτάτου Ναού του Απόλλωνος, του μνημονευομένου υπό του Παυσανίου εν τη περιγραφή της τότε ακμαζούσης Μεσσηνιακής πόλεως Ασίνης, ανεκαλύφθη μαρμάρινη επιτάφιος πλαξ φέρουσα τα εξής λέξεις υπό του Ιστοριογράφου Κορώνης Κωνστ. Μπεμπόνη Προέδρου της Κοινότητος Κορώνης.  ΓΕΓΑΝΙΟΝΙ Α ΠΟΛΙΣ ΑΣΙΝΑΙΩΝ ΑΡΕΤΑΣ ΚΑΙ  ΣΩΦΡΟΣΥΝΑΣ ήτις επιγραφή αναφέρεται εις το 741 π.Χ.Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...

Πρώτη Δημοσίευση: 14/05/2018 16:54 - Τελευταία Ενημέρωση: 14/05/2018 16:54
ΕΝ συρροή εκλεκτών συγγενών και φίλων ανεδέξαντο χθες εκ της κολυμβήθρας το αγγελούδι του διευθυντού της Αγροτικής Τραπέζης Χρ. Τερζάκη ο πληρεξούσιος Αττικής Δημ. Μαργέτης και ο διευθυντής του εν Μεσσήνη Υποκαταστήματος της Εθνικής Τραπέζης Ν. Νόνης ονομάσαντες αυτό Ηλίαν.
 
-Η ψύχρα τα βράδια είναι πολύ αισθητή και δια τούτο αι τάξεις των θαυμαστών του υπαίθρου ηραιώθησαν επαισθητώς δια να αποκτήσουν πάλιν ενδιαφέρον αι συγκέντρωσις των κλειστών χώρων.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...

Πρώτη Δημοσίευση: 09/05/2018 17:15 - Τελευταία Ενημέρωση: 09/05/2018 17:15
ΕΙΣ την κάτωθι του Σιδηροδρομικού Σταθμού συνοικίαν Νησάκι εσημειώθη χθες εν κρούσμα μηνιγγιτικόν επί του Δημ. Αθανασοπούλου και ελήφθησαν υπό της Αστυνομίας τα επιβαλλόμενα μέτρα προς αποσόβησιν της μεταδόσεως της νόσου.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...

Πρώτη Δημοσίευση: 07/05/2018 15:30 - Τελευταία Ενημέρωση: 07/05/2018 15:30
ΤΗΝ 4ην απογευματινή ώραν χθες έξωθι των Καλαμών και παρά την οδόν Μεσσήνης, εγγύς του Ναού της Αγίας Τριάδος, το υπ’ αιρθμ. 1510 ιδιόκτητον αυτοκίνητον του σωφέρ Αντ. Σταυροπούλου παρέσυρε το επί του πεζοδρομίου πεζόν τετραετές παιδίον του εκ Νικομηδείας πρόσφυγος Ηλία Πυθαγόρα Αμπατζώγλου, το οποίον υπό τους τροχούς του αυτοκινήτου εύρεν οικτρόν θάνατον θραυσθείσης της κεφαλής του. Ο σωφέρ υποστάς επίθεσιν των παρευρισκομένων γυναικών επέβη του αυτοκινήτου του λαβών της προς την Θουρίαν άγουσαν, όπου και εγκαταλείψας το αυτοκίνητόν του εξηφανίσθη.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...

Πρώτη Δημοσίευση: 03/05/2018 16:23 - Τελευταία Ενημέρωση: 03/05/2018 16:23
Η Παραλία ήρχισε να συγκεντρώνει όλους τους παλαιούς θαυμαστάς της και ο αντιβραχίων βλέπει πάλιν τις παλαιές ένδοξες ημέρες, οι οποίες κατά τους μπουρζουά δεν θα επανήρχοντο ποτέ, διότι αυτοί ηθέλησαν να σκορπίσουν τον θάνατον εις τον παραλιακόν αυτό άπαντον.
Προχθές συνεκεντρώθησαν εκεί όλοι οι παρεπίδημοι και οι επήλυδες ξένοι δια να καταστρώσουν το σχέδιον της θερινής εκστρατείας, δια την οποίαν μεγαλεπηβόλως σκέπτεται ο αδιόρθωτος διλλετάντης, πιστεύων ότι θα καταστή δυνατόν να μεταβάλη επιτέλους συστήματα και αντιλήψεις.
 Σελίδες