σαν σημερα

dgdgs

Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 15/07/2019 19:00 - Τελευταία Ενημέρωση: 15/07/2019 19:00
Η ζέστη γίνεται ανυπόφορος και πολλοί προτιμούν την Αλαγωνίαν δια τας εξορμήσεις των. Δεν είναι όμως ολίγοι που  θα λάβουν την άγουσαν προς τα μεσσηνιακά και λακωνικά παράλια, όπου θα συγκεντρώσουν πολύν κόσμον, ιδίως ξένον. Ημείς οι περιλειπόμενοι θα καβουρδιθώμεν εις το καλαματιανό λιοπύρι δια να δεχώμεθα μόνον το βράδυ την δροσιά με το σταγονόμετρον.
 
- Η χθεσινή ζουρ φιξ συνεκέντρωσεν επί το αυτόν πολύν και εκλεκτόν κόσμον, αι δε νέαι εμφανίσεις υπήρξαν εκτάκτως ενδιαφέρουσαι.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 24/06/2019 15:12 - Τελευταία Ενημέρωση: 24/06/2019 15:12
ΚΑΤΑ τον μοναδικόν εστέτ η χθεσινή συγκέντρωσις εις την παραλιακήν βίλλαν ήτο θαύμα αισθησιακής απολαύσεως. Οι κλητοί ήσαν πάρα πολλοί αλλά πάντες ανεγνώρισαν υπεροχήν εις την επήλυδα ξένην, χωρίς να ακουσθή ουδέ η ελαχίστη διαμαρτυρία παρά των εγχωρίων αντιπροσώπων του ωραιοφυλικού κόσμου.
 
ΜΟΝΟΝ αι Μπερτινίζουσαι εθεώρησαν απαραίτητον να αποχωρήσουν εγκαίρως, εις ένδειξιν διαμαρτυρίας. Το γεγονός αυτό, κατά τον εστέτ πάντοτε, ουδένα συνεκίνησεν εκ του κύκλου των κεκλημένων.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 22/06/2019 14:59 - Τελευταία Ενημέρωση: 22/06/2019 14:59
ΕΝ τη αγορά της Κοινότητος Αριστομένους συνεπλάκησαν  οι Παν. Ιω. Παναγιωτόπουλος και Αναστ. Κουμούτσος  ένεκα προηγουμένων αφορμών προερχομένων εκ της διανομής αρδευσίμου ύδατος. Καθ’ ην στιγμήν ο Παναγιωτόπουλος εξαγωγών περίστροφον ητοιμάζετο να πυροβολήση και ανεχαιτίσθη υπό των προστρεξάντων, εξεπυρσοκρότησε τούτο και ετραυμάτισεν εις την κεφαλήν την παρατυχούσαν Σταθούλαν χήραν Ιω. Γιαννοπούλου. Ο δράστης δραπετεύσας μετά την πράξιν του συνελήφθη κατόπιν υπό του σταθμάρχου Αριστομένους και απεστάλη εις τον ενταύθα Εισαγγελέα.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 20/06/2019 15:51 - Τελευταία Ενημέρωση: 20/06/2019 15:51
ΑΝΗΓΓΕΛΘΗ εκ Πύλου, ότι εις το χωρίον Καρακασίλιον η Βασιλική θυγάτηρ Αριστ. Λαμπροπούλου συζώσα προ έτους παρανόμως μετά του συγχωρίου της Προκόπη Δημητροπούλου ρέπουσα δε εις την μέθην προχθές  περί την 6ην απογευματινήν ώραν ηυτοκτόνησεν εντός της εν Καρακασιλίω οικίας της λαβούσα ισχυράν δόσιν διαλελυμένου θεϊκού χαλκού.
 
ΕΙΣ το απονενοημένον διάβημα προέβη η αυτόχειρ, διότι της εγένοντο παρατηρήσεις εκ μέρους των οικείων της δια την παράνομον συμβίωσίν της και τον εν γένει βίον της, εκ των οποίων καιρίως εθίγετο η υπόληψις της οικογενείας της.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 18/06/2019 17:30 - Τελευταία Ενημέρωση: 18/06/2019 17:30
ΠΡΟΧΘΕΣ την 6.30 μ.μ. ο Χαρ. Π. Καραβάκης ετών 68, κάτοικος Φιλιατρών, συναντήσας εις θέσιν Ποταμάκια τον ομοχώριόν του Ιωαν. Καζαντζάν, επετέθη εναντίον του δια ράβδου και τον ετραυμάτισεν εις διάφορα του σώματός μέρη θραύσας και το οστούν της ωλένης της δεξιάς του χειρός. Ο δράστης συλληφθείς υπό της Αστυνομίας διατείνεται ότι ο τραυματισθείς επετέθη πρώτος, οπότε αμυνόμενος τον εκτύπησε δια της ράβδου του. Ούτος παρεπέμφθη εις τον Εισαγγελέα Κυπαρισσίας.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 15/06/2019 17:53 - Τελευταία Ενημέρωση: 15/06/2019 17:53
ΚΑΤΑ την σημερινήν ζουρ – φιξ εις τον αντιβραχίονα θα εμφανισθούν όλαι αι παρεπίδημοι. Επαρκώς κατηχηθείσαι από τον θηλυκόκοσμον της υψηλής εγχωρίου αριστοκρατίας.
 
ΑΙ εμφανίσεις μετ’ ενδιαφέροντος αναμένονται από τους κύκλους του Πανελληνίου, προκειμένου ευθύς αμέσως να αρχίση η κριτική εις την οποίαν θα λάβουν μέρος και οι περιώνυμοι εστέτ.
 Σαν σήμερα: 32 χρόνια από το «χρυσό» Ευρωμπάσκετ του 1987! (βίντεο)

Πρώτη Δημοσίευση: 14/06/2019 07:16 - Τελευταία Ενημέρωση: 14/06/2019 07:16
Ήταν η μέρα, που ο «τίμιος γίγαντας» μας έκανε να πούμε «είμαστε πια πρωταθλητές, έρχονται άλλες εποχές». Σαν σήμερα, πριν από 32 ολόκληρα χρόνια, γινόταν στο ΣΕΦ το «θαύμα» του '87 από την Εθνική μας ομάδαΠριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 12/06/2019 16:12 - Τελευταία Ενημέρωση: 12/06/2019 16:12
ΤΗΝ ίδρυσιν του Καλλιτεχνικού Συλλόγου επηκολούθησεν η ίδρυσις Θεατρικού Ομίλου αποτελουμένου από τα καλύτερα ερασιτεχνικά, δραματικά, μουσικά και φωνητικά στοιχεία της πόλεώς μας. Μέχρι σήμερον οι φιλότιμοι νέοι οι αποτελούντες τον θεατρικόν όμιλον χωρίς θόρυβον και ρεκλάμες επροχώρησαν αρκετά, χάρις εις τον ζήλον και την καλλιτεχνικήν ορμήν των. Από τον όμιλον αυτόν περιμένομεν να δοθή πραγματική ώθησις εις την καλλιτεχνικήν και πνευματικήν κίνησιν των Καλαμών.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 11/06/2019 16:51 - Τελευταία Ενημέρωση: 11/06/2019 16:51
Η ζέστη των τελευταίων ημερών κατέστη ανυπόφορος. Όσοι υπελείφθησαν εις αυτήν την πόλιν μετεβλήθησαν εις οσιομάρτυρας, ενθυμίζοντας τους εν τη καμίνω μη φλεγομένους παίδας.
-ΟΙ σκηνίται χαίρονται εις τα Αλαγωνιακά βουνά την ζωήν, προπονούμενοι μάλιστα δια το υπερβολικόν κρύο. 
-ΟΙ εις Κιτριές παραθερίζοντες είναι κατενθουσιασμένοι με τους εξ Αλεξανδρείας ενσκήψαντας, οίτινες έδωσαν άλλον τόνον εις τας εκλεκτάς παρά την ακρογιαλιάν συγκεντρώσεις. Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 10/06/2019 16:37 - Τελευταία Ενημέρωση: 10/06/2019 16:37
Ο κόσμος ως ήτο επόμενον χθες με την αφόρητον ζέστην εξεστράτευσεν εις την Παραλίαν και κατέλαβεν εξ εφόδου το «Πανελλήνιον» και τα καναπεδάκια του αντιβραχίονος.
 
ΝΕΑΙ εμφανίσεις πάρα πολλαί εσημειώθησαν με την διαφοράν ότι ο μηνύων ωραιογράφος δεν ηθέλησε να αναλάβη τα υψηλά του καθήκοντα.
 
ΕΙΣ την ακρογιαλιάν συνεκεντρώθησαν οι φυσιολάτραι δια να παρουσιάσουν νέας εκπλήξεις εις τους οπαδούς των.
 Σελίδες