σαν σημερα

dgdgs

Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 13/05/2019 22:06 - Τελευταία Ενημέρωση: 13/05/2019 22:06
ΕΙΣ την Παραλίαν χθες συνεκεντρώθη πάρα πολύς ωραιόκοσμος με τη διαφοράν ότι δεν εσημειώθη καμία νέα μοντέρνα εμφάνισις. Μόνο στου Μπακέα προς το βράδυ έκαμαν μίαν θριαμβευτικήν παρέλασιν ελάχισται παρεπίδημοι, δια να εξαφανισθούν πολύ σύντομα και πριν οι εστέτ συνέλθουν εκ της καταπλήξεως, οίτινες από πολλού ποιούνται τους περιπάτους των εις την οδόν Ακρίτα, την οποίαν παριστούν ως θαύμα αισθησιακής απολαύσεως.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 06/05/2019 16:05 - Τελευταία Ενημέρωση: 06/05/2019 16:05
ΚΑΤΑ χθεσινάς εξ Αθηνών πληροφορίας της διευθύνσεως της Εταιρείας Οίνων οι δύο αυτοκίνητοι καταβρεκτήρες οίτινες παρηγγέλθησαν παρ’ αυτής όπως παραδοθούν εις τον Δήμον Καλαμών, μετεφέρθησαν εις Πειραιά δια του ατμοπλοίου «Μασσαλία». Ο δήμαρχος εντός των ημερών καλείται να μεταβή εις Αθήνας προς παραλαβήν των.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 30/04/2019 17:59 - Τελευταία Ενημέρωση: 30/04/2019 17:59
ΠΡΟΧΘΕΣ  ο καραγωγεύς Β. Γραμματικάκης παρέσυρε δια του διτρόχου του και ετραυμάτισεν εις διάφορα του σώματός του μέρη τον παίδα Αναστ. Κροστούρη. Ούτος συλληφθείς παρεπέμφθη εις τον Εισαγγελέα.
 
-Ο Αντώνιος Μαράκας δους τας επί πτυχίω εξετάσεις του ενώπιον των Καθηγητών της Νομικής Σχολής έτυχε του βαθμού λίαν καλώς.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 21/04/2019 17:10 - Τελευταία Ενημέρωση: 21/04/2019 17:10
ΜΕΧΡΙ στιγμής ελάχιστοι είναι εκείνοι οίτινες προσέφερον δια την ανακούφισιν των πτωχών κατά τας εγγιζούσας εορτάς του Πάσχα. Εις την πρόσκλησιν όμως του Σεβ. Μητροπολίτου ας απαντήσουν όσον το δυνατόν περισσότεροι εκ των συμπολιτών, διότι εν Καλάμαις εξαιρετικώς εφέτος ο αριθμός των πτωχών και ασθενών είναι μέγας. Θα έπρεπε δε τουλάχιστον κατά την εορτήν των Παθών να μη εξακολούθουν τα δράματα μέσα εις χαμοκέλας.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 16/04/2019 16:39 - Τελευταία Ενημέρωση: 16/04/2019 16:39
Ο θηλυκόκοσμος ελπίζει ακόμη ότι η πρωθυπουργική διαταγή για τα κοντά φουστάνια δεν πρόκειται να εκτελεσθή. Υπάρχουν πληροφορίαι εξ Αθηνών που ανεπτέρωσαν τας ελπίδας του και τον έκαμαν πάλιν όχι μόνον ομιλητικόν, αλλά και δηκτικώτατον οσάκις αντικρύζει τους αποστείλαντας προς τον Πρωθυπουργόν το γνωστόν συγχαρητήριον τηλεγράφημα επ’ ευκαιρία της αυστηράς απαγορευτικής διαταγής.
 
ΜΙΑ ντεμουαζέλλα εβεβαίωνε χθες ότι όλοι αυτοί οι εκδικηταί, όσον εξαρτάται από τας γυναίκας, θα κηρυχθούν ως ευρισκόμενοι υπό… καραντίνα.
 Πριν 94 χρόνια στη Μεσσήνη

Πρώτη Δημοσίευση: 15/04/2019 17:50 - Τελευταία Ενημέρωση: 15/04/2019 17:50
Ο γνωστός θιασάρχης και δραματικός πρωταγωνιστής Νικόλαος Κυριακίδης δίδει σήμερον την 4ην μ.μ. απογευματινήν φιλολογικήν προεσπερίδα εις την γείτονα πόλιν Νησίον υπό την προστασίαν του Συλλόγου «Φιλοπρόοδος Ένωσις», ήτις προμηνύεται πανηγυρική. Θα συμπράξη και η μανδολινάτα του Συλλόγου. Δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι όλοι οι Νησιώται θα επωφεληθούν της ευκαιρίας, διερχόμενοι στιγμάς αληθούς ψυχαγωγικής απολαύσεως.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 11/04/2019 17:12 - Τελευταία Ενημέρωση: 11/04/2019 17:12
ΚΑΤΑ την χθεσινήν ημέραν παρετηρήθη πυκνή συγκέντρωσις εις το Παραλιακόν μέτωπον, εις το οποίον εύρε θέσιν και η γερουσία δια να ασχοληθή εφ’ όλων των ζητημάτων της ημέρας.
 
-ΤΟ μπαλέτο του Μπακέα εσκάλωσεν εις την Κωνσταντινούπολιν δια να τέρψη τους θαμώνας ενός των κέντρων της. Εις την Καλαμάταν υπάρχει ελπίς να φθάση μετά δίμηνον οπότε το γλέντι θα ευρίσκεται εις όλην του την δόξα.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 08/04/2019 16:42 - Τελευταία Ενημέρωση: 08/04/2019 16:42
ΕΙΣ μίαν των αιθουσών του Επιμελητηρίου συνήλθον ο Δήμαρχος Κροντήρης, οι πρόεδροι του Εμπορικού Επιμελητηρίου, Εμπορικού Συλλόγου, Ιατρικού Συλλόγου και ο τμηματάρχης του υπουργείου Υγιεινής, συζητήσαντες περί του τρόπου της καλυτέρας λειτουργίας του Αλεξανδρακείου Νοσοκομείου και Πτωχοκομείου. Ο Χαριτάκης υπεστήριξε την ανάγκην όπως ιδρυθή ένα αυτώ και Βρεφοκομικός σταθμός.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 01/04/2019 18:01 - Τελευταία Ενημέρωση: 01/04/2019 18:01
ΤΗΝ 7ην πρωινήν της προχθές, κατά χθεσινόν εκ Πύλου τηλεγράφημα, ο εκ του χωρίου Χωματερού Παν. Θ. Θεοδωρόπουλος και Αντων. Β. Θεοδωρόπουλος, κάτοικοι Κουτσομήλι, εισελθόντες εντός της γαλαρίας του ανθρακωρυχείου Χωματερού επετέθησαν δια ράβδων κατά του εκεί εργαζομένου πρόσφυγος Αυγουστή Παπαποστόλου και τον ετραυμάτισαν εις την κεφαλήν ένεκα προηγουμένων αφορμών. Αμφότεροι συλληφθέντες υπό των αστυνομικών οργάνων αποστέλλονται εις τον ενταύθα Εισαγγελέα.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 28/03/2019 17:56 - Τελευταία Ενημέρωση: 28/03/2019 17:56
ΤΗΝ 1.30 μεταμεσονύκτιον ώραν της προπαρελθούσης νυκτός εις το Ξενοδοχείον «Ακταίον» ο εντεύθεν καταγόμενος και διαμένων εν Αθήναις Παν. Κουρμπέλης, πάσχων εκ νευρασθενείας απεπειράθη ν’ αυτοκτονήση αποκόψας δια λεπιδίου ξυραφίου τας φλέβας αμφοτέρων των χεριών του, επιχειρήσας κατόπιν να κόψη και τον λαιμόν του. Αφυπνισθείσα όμως εν τω μεταξύ η εν τω αυτώ δωματίω διαμένουσα μήτηρ του συνεκράτησε τούτον.
 Σελίδες