σαν σημερα

dgdgs

Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 08/04/2019 19:42 - Τελευταία Ενημέρωση: 08/04/2019 19:42
ΕΙΣ μίαν των αιθουσών του Επιμελητηρίου συνήλθον ο Δήμαρχος Κροντήρης, οι πρόεδροι του Εμπορικού Επιμελητηρίου, Εμπορικού Συλλόγου, Ιατρικού Συλλόγου και ο τμηματάρχης του υπουργείου Υγιεινής, συζητήσαντες περί του τρόπου της καλυτέρας λειτουργίας του Αλεξανδρακείου Νοσοκομείου και Πτωχοκομείου. Ο Χαριτάκης υπεστήριξε την ανάγκην όπως ιδρυθή ένα αυτώ και Βρεφοκομικός σταθμός.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 01/04/2019 18:01 - Τελευταία Ενημέρωση: 01/04/2019 18:01
ΤΗΝ 7ην πρωινήν της προχθές, κατά χθεσινόν εκ Πύλου τηλεγράφημα, ο εκ του χωρίου Χωματερού Παν. Θ. Θεοδωρόπουλος και Αντων. Β. Θεοδωρόπουλος, κάτοικοι Κουτσομήλι, εισελθόντες εντός της γαλαρίας του ανθρακωρυχείου Χωματερού επετέθησαν δια ράβδων κατά του εκεί εργαζομένου πρόσφυγος Αυγουστή Παπαποστόλου και τον ετραυμάτισαν εις την κεφαλήν ένεκα προηγουμένων αφορμών. Αμφότεροι συλληφθέντες υπό των αστυνομικών οργάνων αποστέλλονται εις τον ενταύθα Εισαγγελέα.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 28/03/2019 17:56 - Τελευταία Ενημέρωση: 28/03/2019 17:56
ΤΗΝ 1.30 μεταμεσονύκτιον ώραν της προπαρελθούσης νυκτός εις το Ξενοδοχείον «Ακταίον» ο εντεύθεν καταγόμενος και διαμένων εν Αθήναις Παν. Κουρμπέλης, πάσχων εκ νευρασθενείας απεπειράθη ν’ αυτοκτονήση αποκόψας δια λεπιδίου ξυραφίου τας φλέβας αμφοτέρων των χεριών του, επιχειρήσας κατόπιν να κόψη και τον λαιμόν του. Αφυπνισθείσα όμως εν τω μεταξύ η εν τω αυτώ δωματίω διαμένουσα μήτηρ του συνεκράτησε τούτον.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 27/03/2019 18:51 - Τελευταία Ενημέρωση: 27/03/2019 18:51
ΜΑΣ μεταδίδεται εξ Αθηνών η βάσιμος πληροφορία, ότι αφίκετο εκ Γερμανίας το παραγγελθέν υπό της αποχωρησάσης Διευθύνσεως των Σ.Π.Α.Π. τροχαίον υλικόν, νέαι ατμομηχαναί και βαγόνια, των οποίων ήρχισεν ήδη η συναρμολόγησις. Τα βαγόνια, ενωτάτου και τελειοτάτου συστήματος, είναι αναπαυτικώτατα δια τους επιβάτας, ηλεκτροφώτιστα, παραγομένου εν αυτοίς του ρεύματος και με ντεπό οκταώρου διαρκείας δια την περίπτωσιν βλάβης τινός και καλοριφέρ δια την θέρμανσιν. Τοιουτοτρόπως το ταξείδιον καθίσταται ανετώτατον και ευχάριστον δια τους ταξειδεύοντας.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 18/03/2019 16:19 - Τελευταία Ενημέρωση: 18/03/2019 16:19
Η νυκτερινή Καλαμάτα δεν ημπορεί κανείς να αμφισβητήση ότι τελευταίως έχει κάποιο ενδιαφέρον. Τούτο με την πάροδον των ημερών θα αποκτήση περισσότερα θέλγητρα αν κρίνη κανείς από τας βεβαιώσεις των κοσμικομανών.
 
-ΔΙΑ νεωτέρου νόμου αι προίκες μέχρι ποσού ενενήκοντα χιλιάδων δραχμών και αι δωρεαί μέχρι είκοσι πέντε χιλιάδων δραχμών δεν πληρώνουν αι πρώται φόρον προικός και αι δωρεαί φόρον κληρονομίας.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 16/03/2019 18:03 - Τελευταία Ενημέρωση: 16/03/2019 18:03
ΚΑΤΟΠΙΝ μηνύσεως του παντοπώλου Βαλάση συνελήφθη παρά της Αστυνομίας ο μικρός υπηρέτης του, διότι ανεκαλύφθη κλέπτων τον κύριόν του. Το παρ’ αυτού κλαπέν ποσόν υπολογίζεται εις δρχ. 2.000. Επί του καλού αυτού υπηρέτου ανευρέθησαν και κατασχέθησαν δρχ. 400, παραπέμπεται δε εις το επ’ αυτοφώρω.
 
-ΣΥΛΛΗΦΘΕΙΣ υπό των αστυνομικών οργάνων ο Δ. Χανδρινός παρεπέμφθη εις το επ’ αυτοφώρω Πταισματοδικείον ίνα δικασθή επί διαταράξει της κοινής ησυχίας.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 07/03/2019 19:52 - Τελευταία Ενημέρωση: 07/03/2019 19:52
ΑΙ μονταίν κυρίαι και δεσποινίδες πρέπει να ανησυχούν σοβαρώς κατόπιν των όσων ανεκοίνωσεν επιφανής Αμερικανός επιστήμων, εις διάλεξιν την οποίαν έδωσε τελευταίως εις Βασιγκτώνα ενώπιον χιλιάδων θηλυκόκοσμου σχετικώς με το ζήτημα των κομμένων μαλλιών.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 05/03/2019 17:01 - Τελευταία Ενημέρωση: 05/03/2019 17:01
ΕΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗ Διάταγμα δια του οποίου επεκτείνεται και εις την πόλιν μας η ισχύς του Νόμου περί ειδικής φορολογίας των εν κινήσει οχημάτων αμαξών, αυτοκινήτων και λοιπών διτρόχων και τετρατρόχων παρ’ ων κατά τον Νόμον θα εισπράττωνται ολικά, το εκ τούτων δε εισπραττόμενον ποσόν θα διατίθεται αποκλειστικώς δια την κατασκευήν των οδών της πόλεως.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 02/03/2019 18:19 - Τελευταία Ενημέρωση: 02/03/2019 18:19
ΧΘΕΣ την πρωίαν παρά του εμπόρου αποικιακών Γ. Κοτταροπούλου ανευρέθη έξωθι του καταστήματός του πορτοφόλιον με δραχ. 3.465. Τούτο επιμελεία του Κοτταροπούλου επιστοποιήθη δια κήρυκος, ούτω δ’ ανευρέθη ο απωλέσας εκ Κορώνης Γεώργ. Αντωνόπουλος ιερεύς, ο οποίος έλαβε το πορτοφόλιόν του παρά του Κοτταροπούλου προς ον εξέφρασε τας θερμάς του ευχαριστίας.
 
-ΣΥΝΕΛΘΟΥΣΑ χθες το απόγευμα η επί των διατιμήσεων επιτροπή καθώρισε την τιμήν του λευκού άρτου εις δραχ. 8,10 κατ’ οκάν και του πιτυρούχου εις δραχ. 6,70. Η ισχύς άρχεται από σήμερον.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 01/03/2019 18:14 - Τελευταία Ενημέρωση: 01/03/2019 18:14
ΧΘΕΣ ο ουρανός ήτο κατακάθαρος και ο δολιχοδρομών Φοίβος εθέρμανε πάλιν την ράχιν των ηλιοχαρών. Οι του ομίλου εκδρομών επωφελήθησαν της ευκαιρίας να συγκεντρωθούν λίαν πρωί επί το αυτό και εκδράμουν εις Αλμυρόν, οπόθεν επανήλθον το απόγευμα, με κέφι εξαιρετικό, παίζοντες με τα χιλιόμετρα, ψάλλοντες τον ύμνον της ζωής.
 Σελίδες