σαν σημερα

dgdgs

Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 21/02/2019 21:16 - Τελευταία Ενημέρωση: 21/02/2019 21:16
ΟΙ συμπολίται δεν πρέπει να παραπονούνται καθόσον αφθονία θεαμάτων υπάρχει εις τον ευτυχισμένον μας τόπον. Οι κοσμικοί είναι κατενθουσιασμένοι, μη γνωρίζοντες πώς να διαδηλώσουν την χαράν των εκ της ανελπίστου αυτής τύχης.
 
Η πρώτη του θιάσου συνεκέντρωσε πλην των άλλων και όλας τας χειραφετημένας ντεμουαζέλας, οίτινες εκριτικάρισαν αγρίως το έργον.
 
ΕΙΣ τα πρώτα καθίσματα η υψηλή αριστοκρατία ετηλεβόλησε κατ’ επανάληψιν ολόκληρον την αίθουσαν με το κατάπληκτον περιεχόμενόν της.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 20/02/2019 20:13 - Τελευταία Ενημέρωση: 20/02/2019 20:13
ΠΛΗΡΟΦΟΡΟΥΜΕΘΑ ότι και οι εν Αθήναις εκ Καλαμών πολιτευόμενοι θα ενισχύσουν τας προσπαθείας του Εμπορικού Συλλόγου προς επέκτασιν και ενταύθα του θεσμού της Αστυνομίας Πόλεων. Κατά τας υπάρχουσας εξ Αθηνών πληροφορίας, η εγκαθίδρυσις ενταύθα της Αστυνομίας Πόλεων δεν είναι καθόλου δύσκολος μετά τον περιορισμόν της εν Αθήναις. Παρομοίας προς τας εντεύθεν ενεργείας καταβάλλει και ο Βόλος.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 18/02/2019 18:23 - Τελευταία Ενημέρωση: 18/02/2019 18:23
ΔΙΑ τον ηλεκτροφωτισμόν της πόλεως Κυπαρισσίας ησχολήθη και πάλιν το κοινοτικόν συμβούλιον, απεφάσισε δε όπως η κοινότης συμμετάσχη της αναλαβούσης τον ηλεκτροφωτισμόν εταιρείας Γ. Κοντογιαννάκου. Προς τούτο εψήφισε πίστωσιν 150.000 δραχμών εκ του αποθεματικού κεφαλαίου του προϋπολογισμού, δια του ποσού δε τούτου η κοινότης θέλει μετάσχη της εταιρείας ηλεκτροφωτισμού.
 
-ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ υπό της Αστυνομίας ο Εμμ. Πετράκης, διότι έκλεψε δραχ. 175 και διάφορα πράγματα αξίας δρχ. 200 της Ελένης συζύγου Γεωργ. Κρετσίνη. Μετά την προανάκρισιν απεστάλη εις τον Εισαγγελέα.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 11/02/2019 16:17 - Τελευταία Ενημέρωση: 11/02/2019 16:17
ΧΘΕΣ συνελήφθη υπό της Αστυνομίας η Φιλάνθη Αρφανέα, κατηγορουμένη ότι εξηφάνισε το τεχθέν εκ κλεψιγαμίας τέκνον της. Αύτη μετά την ενεργηθείσαν προανάκρισιν παρεπέμφθη υπό της Αστυνομίας εις τον Εισαγγελέα.
 
-ΕΙΣ την πλατείαν χθες την πρωίαν συνεπλάκησαν μεταξύ των διαταράξαντες την κοινήν  ησυχίαν οι Σαμουήλ Νασάρχης και Δημ. Πουλέας. Αμφότεροι συλληφθέντες υπό των αστυνομικών οργάνων παρεπέμφθησαν εις το επ’ αυτοφώρω Πταισματοδικείον.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 04/02/2019 17:55 - Τελευταία Ενημέρωση: 04/02/2019 17:55
ΚΑΤΑ χθεσινόν τηλεγράφημα της Υποδιοικήσεως Χωροφυλακής Μεσσήνης μεταξύ του χωρίου Ζαΐμογλι και Χάνι Μαχαιρά δύο ένοπλοι άγνωστοι ελήστευσαν τον Αριστ. Μυλωνάν, αφαιρέσαντες αυτού 900 δραχμάς.
 
ΚΑΤΟΠΙΝ διαταγής της Διοικήσεως οι διοικηταί των Υποδιοικήσεων Μεσσήνης και Πυλίας, τα Τμήματα Μελιγαλά, Φιλιατρών και Γαργαλιάνων και το μεταβατικόν απόσπασμα υπό τον Κουρίλαν έχουν τεθή εις κίνησιν προς ανακάλυψιν και σύλληψιν των αγνώστων.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 01/02/2019 17:53 - Τελευταία Ενημέρωση: 01/02/2019 17:53
ΕΙΣ τα ντάνσιγκ από προχθές η κίνησις είναι εκτάκτως ζωηρά, τα δε οικογενειακά γκρουπ έχουν τόσους παλίμπαιδας κατακτούντας, ώστε εθεωρήθη αναγκαίον να ληφθούν αυστηρά μέτρα εναντίον των.Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα... Θα προσπαθήσω όπως η πόλις των Καλαμών καταστή ταχέως ζηλευτή πόλις

Πρώτη Δημοσίευση: 30/01/2019 19:16 - Τελευταία Ενημέρωση: 30/01/2019 19:16
ΖΗΤΗΣΑΝΤΕΣ την γνώμην του νέου Δημάρχου Βασιλ. Κροντήρη επί της εννοίας της εκλογής του, ελάβομεν παρ’ αυτού την ακόλουθον απάντησιν: «Κατόπιν των γραφέντων εις τον εγχώριον και Αθηναϊκόν Τύπον, είμαι υποχρεωμένος να κάνω την εξής δήλωσιν. Ότι ως είναι γνωστόν εξετέθην ως λαϊκός υποψήφιος Δήμαρχος και ως τοιούτος εξελέγην παρά του λαού. Συνεπώς δεν ανήκω εις κόμματα αλλά ανήκω ολοψύχως εις τον λαόν των Καλαμών, υπέρ της ευημερίας του οποίου θέλω αφιερώση όλας μου τας δυνάμεις.Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...Μέσα εις μίαν πόλιν τόσον πλουσίαν, τα έκθετα αποθνήσκουν ελλείψει τροφής

Πρώτη Δημοσίευση: 28/01/2019 18:32 - Τελευταία Ενημέρωση: 28/01/2019 18:32
ΤΑΣ τελευταίας ημέρας δύο έκθετα απέθανον εις τους δρόμους ελλείψει τροφής. Μέσα εις μίαν πόλιν τόσον πλουσίαν, τα έκθετα αποθνήσκουν ελλείψει τροφής. Υπόθεσις εξ εκείνων τας οποίας μόνον η φαντασία ενός τραγωδού ηδύνατο να συλλάβη. Ας ελπίσωμεν τουλάχιστον ότι θα καταβληθή κάθε προσπάθεια δια την ταχυτέραν επανίδρυσιν του Βρεφοκομείου.
 
-ΚΟΣΜΟΣΥΡΡΟΗ κάθε βράδυ εις τον κινηματογράφον εξ αιτίας ενός ωραίου έργου το οποίον παίζεται και κρατεί αδιάπτωτον το ενδιαφέρον του κοινού.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα... ΥΠΕΓΡΑΦΗ σύμβασις αμέσου κατασκευής της σιδηροδρομικής γραμμής Κυπαρισσίας – Γαργαλιάνων – Πύλου

Πρώτη Δημοσίευση: 24/01/2019 19:10 - Τελευταία Ενημέρωση: 24/01/2019 19:10
ΥΠΕΓΡΑΦΗ σύμβασις αμέσου κατασκευής της σιδηροδρομικής γραμμής Κυπαρισσίας – Γαργαλιάνων – Πύλου. Σχετικήν τηλεγραφικήν ανακοίνωσιν είχε χθες το απόγευμα η Νομαρχία.
 
-ΤΟ Υπουργείον Υγιεινής ανεκοίνωσεν εις την Νομαρχίαν ότι δια δημοσιευθέντος διατάγματος ενεκρίθη η τέλεσις εβδομαδιαίας αγοράς εις την κοινότητα Μερόπης.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα.... Η προεκλογική κίνησις ήτο χθες αρκετά ζωηρά

Πρώτη Δημοσίευση: 23/01/2019 19:29 - Τελευταία Ενημέρωση: 23/01/2019 19:29
Η προεκλογική κίνησις ήτο χθες αρκετά ζωηρά, καθίσταται όμως ζωηροτέρα από σήμερον. Τον υποψήφιον Δήμαρχον Κάρτσωναν επεσκέφθησαν χθες εκατοντάδες συμπολιτών κατακλυζόντων το γραφείον του, συγχαίροντες αυτόν δια το δημοσιευθέν πρόγραμμά του, το οποίον επροκάλεσεν αρίστην εντύπωσιν. Επίσης ο Ηλ. Μαυρομιχάλης χθες ήτο κατενθουσιασμένος εκ των ζωηρών προς τον Κάρτσωναν εκδηλώσεων του λαού των Καλαμών.
 Σελίδες