σαν σημερα

dgdgs

Σαν σήμερα ...στις 23 Φεβρουαρίου

Πρώτη Δημοσίευση: 23/02/2013 01:28 - Τελευταία Ενημέρωση: 23/02/2013 01:28

 

Πριν 94 χρόνια στη Μεσσηνία

 Σαν σήμερα ...στις 22 Φεβρουαρίου

Πρώτη Δημοσίευση: 21/02/2013 23:06 - Τελευταία Ενημέρωση: 21/02/2013 23:06

 

 

Πριν 94 χρόνια στη Μεσσηνία

 

ΑΠΟ της προσεχούς Δευτέρας ανοίγει τας πύλας του εις την άπορον τάξιν το Λαϊκόν Ιατρείον. Οποίαν και οπόσην υπηρεσίαν πρόκειται να προσφέρη εις την άπορον τάξιν η λειτουργία του λαϊκού τούτου ιδρύματος δεν είναι δυνατόν να εξαρθή από των στηλών αυτών. Δια τούτο οφείλεται πραγματικός έπαινος εις τους πρωτουργούς και οπωσδήποτε εργασθέντας δια την σύστασιν και λειτουργίαν του Λαϊκού Ιατρείου.

 Σαν σήμερα ...στις 21 Φεβρουαρίου

Πρώτη Δημοσίευση: 20/02/2013 22:03 - Τελευταία Ενημέρωση: 20/02/2013 22:20

 

Πριν 94 χρόνια στη Μεσσηνία

 

Το Αρχηγείον της Χωροφυλακής δι’ εγκυκλίου του προς την Διοίκιησιν Χωροφυλακής Μεσσηνίας, γνωρίζει, ότι η Κυβέρνησις απεφασίσασα να βελτιώση την οικονομικήν θέσιν των ανδρών της Χωροφυλακής, κατήρτισε Νομοθετικόν διάταγμα δι’ ού επαυξάνεται ο μισθός των οπλιτών κατά 36 δραχμών μηνιαίως και η ημερησία κατάθεσις αποζημιώσεως ιματισμού εις 80 λεπτά δια τους εφφίπους και 70 λεπτά δια τους πεζούς.

 Σαν σήμερα... στις 20 Φεβρουαρίου

Πρώτη Δημοσίευση: 20/02/2013 07:09 - Τελευταία Ενημέρωση: 20/02/2013 07:09

 

 

Γεγονότα

 Σαν σήμερα ...στις 19 Φεβρουαρίου

Πρώτη Δημοσίευση: 18/02/2013 22:34 - Τελευταία Ενημέρωση: 18/02/2013 23:02

 

Πριν 94 χρόνια στη ΜεσσηνίαΣαν σήμερα... στις 18 Φεβρουαρίου

Πρώτη Δημοσίευση: 18/02/2013 07:32 - Τελευταία Ενημέρωση: 18/02/2013 07:32

 

Γεγονότα

 

 Σαν σήμερα ...στις 17 Φεβρουαρίου

Πρώτη Δημοσίευση: 16/02/2013 22:00 - Τελευταία Ενημέρωση: 16/02/2013 22:00

 

Πριν 94 χρόνια στη Μεσσηνία

 

 

 

Το Καρναβάλι εφέτως θα παρέλθη τελείως απαρατήρητον. Παρουσιάσθηκαν όλα τα εμπόδια δια να ματαιώσουν κάθε κίνησιν. Η αθλία καιρική κατάστασις και ο κίνδυνος της γρίππης προ παντός θα κάμουν πολλούς να στερηθούν της ωραίας και δ’ αυτούς και δια τους αμασκαρεύτους… διασκεδάσεως υπό την μάσκαν.

 Σαν σήμερα ...στις 16 Φεβρουαρίου

Πρώτη Δημοσίευση: 15/02/2013 19:27 - Τελευταία Ενημέρωση: 15/02/2013 21:57

 

Πριν 94 χρόνια στη  Μεσσηνία

 

ΤΟ μεσονύκτιον της χθες αθρόοι πυροβολισμοί ριπτόμενοι προς την περιοχήν της οδού Μαυρομιχάλη και εξ άλλων σημείων διετάραξαν την ησυχίαν της πόλεως.

 

-ΑΦΙΚΟΝΤΟ χθες ενταύθα 25.000 οκ. αλεύρων πολυτελείας των οποίων ήρχισεν αμέσως η παραλαβή.

 Σαν σήμερα ...στις 15 Φεβρουαρίου

Πρώτη Δημοσίευση: 14/02/2013 22:47 - Τελευταία Ενημέρωση: 14/02/2013 22:47

 

Πριν 94 χρόνια στη Μεσσηνία

 Σαν σήμερα ...στις 14 Φεβρουαρίου

Πρώτη Δημοσίευση: 13/02/2013 22:29 - Τελευταία Ενημέρωση: 13/02/2013 22:29

 

Πριν 94 χρόνια στη Μεσσηνία

 

ΑΝΑΚΟΙΝΟΥΤΑΙ εις τους προσκληθέντας δια την προεσπερίδα της Παρασκευής, ότι αύτη θα είναι μόνον προεσπερίς και δεν θα παραταθή, δι’ ο και παρακαλούνται οι ευαρεστούμενοι, όπως προσέλθωσι την 5ην μ.μ. ώραν. Δεν θα υπάρχη δείπνον αλλά γλυκίσματα μόνον και διάφορα αναψυκτικά. Το αντίτιμον του εισιτηρίου δια τους βουλομένους θα γίνεται δεκτό εις την είσοδον.

 Σελίδες