σαν σημερα

dgdgs

Πριν 94 χρόνια.... Μέγας κυκλών ενέσκηψεν εντός του λιμένος Μεθώνης

Πρώτη Δημοσίευση: 22/01/2019 21:15 - Τελευταία Ενημέρωση: 22/01/2019 21:22
ΧΘΕΣ την 7ην πρωινήν ώραν μέγας κυκλών ενέσκηψεν εντός του λιμένος Μεθώνης, διελθών είτα δια του ανατολικού μέρους της κωμοπόλεως. Εκ τούτου πέντε μεγάλα ιστιοφόρα ελλιμενισμένα εν Μεθώνη κατεποντίσθησαν, σωθέντων των πληρωμάτων των, πλην του εμπόρου Παναγ. Μασαούτη, του οποίου η τύχη αγνοείται εισέτι. Εκτός των θαλασσίων ατυχημάτων πολλά οπωροφόρα δένδρα της περιφερείας Μεθώνης εξερριζώθησαν.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 21/01/2019 16:40 - Τελευταία Ενημέρωση: 21/01/2019 16:40
Η από των πρωινών ωρών αρξαμένη χθες βροχή μετ’ αστραπών και βροντών υπήρξε τόσον ραγδαία, ώστε όλαι αι οδοί της πόλεως μετεβλήθησαν εις ποταμούς. Ο Νέδων ορμητικός έφθασε προς στιγμήν μέχρι του χείλους εις τινά σημεία. Εις το δυτικόν όμως μέρος, όπισθεν του εργοστασίου Καλούλη, πλημμυρίσασα η λεγομένη εμπολή, απέκλεισεν επ’ αρκετόν τους εις την συνοικίαν αυτήν κατοικούντας.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 12/01/2019 19:23 - Τελευταία Ενημέρωση: 12/01/2019 19:23
ΧΩΡΙΣ θόρυβον και τυμπακονκρουσίας προβάλλει κατά τας προσεχείς δημοτικάς εκλογές η υποψηφιότης του ιατρού Νικολάου Π. Κάρτσωνα. Σεμνός και μετρημένος, όπως είναι, ούτω προβάλλει και η υποψηφιότης του, προ της οποίας οι δημόται Καλαμών, οι θέλοντες να γίνη επί τέλους κάτι καλόν, ασφαλές και χρήσιμον δια την πόλιν, οι επιθυμούντες να παύση αυτή να είναι τόσον απελπιστικώς καθυστερημένη, δεν είναι δυνατόν να παραμείνουν αδιάφοροι.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 11/01/2019 17:47 - Τελευταία Ενημέρωση: 11/01/2019 17:47
Η καταπεσούσα χθες την πρώιαν ραγδαία βροχή μετά χαλάζης και σφοδρού ανέμου επέφερον αρκετάς ζημίας εις τα καταστήματα, των οποίων πολλά δένδρα απεκόπησαν, άλλων δε οι χειμερινοί καρποί κατεστράφησαν. Το κατάστημα του Τελωνείου υπέστη αρκετάς ζημίας, καταστραφέντων τινών εκ των υποστέγων του. Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 09/01/2019 18:43 - Τελευταία Ενημέρωση: 09/01/2019 18:43
ΔΙ’ αναφοράς του προς την Νομαρχίαν ο διευθυντής του ενταύθα Καπνεργοστασίου παρακαλεί όπως κληθώσι οι ενταύθα καπνοβιομήχανοι και τοις συστηθή να συμμορφωθώσι προς την διαταγήν του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας περί αυξήσεως των μισθών και ημερομισθίων των καπνεργατών, προς ην δεν συνεμορφώθησαν μέχρι τούδε.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 08/01/2019 18:41 - Τελευταία Ενημέρωση: 08/01/2019 18:41
ΜΕΤΑ τινάς εβδομάδας άρχεται λειτουργούν εν Καλάμαις μέγα εργοστάσιον αεριούχων ποτών του Χρήστου Κουνούσου, όστις εισάγει το νέον τούτο είδος βιομηχανίας, το λίαν απαραίτητον δια τον τόπον. Το εργοστάσιον είναι εκ των τελειοτέρων εν Ελλάδι με αγγλικά μηχανήματα νεωτάτου τύπου,  άπαντα δε τα είδη του θα είναι ασυναγώνιστα εις τιμάς και ποιότητα. Η Μεσσηνία ούτω θα διευκολυνθή αφαντάστως και θα δύναται να προμηθεύηται εντεύθεν εκλεκτά αεριούχα ποτά, τα οποία διαδίδονται ήδη καθ’ όλην την Ελλάδα.Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...

Πρώτη Δημοσίευση: 04/01/2019 19:17 - Τελευταία Ενημέρωση: 04/01/2019 19:17
ΕΙΣ την Παραλίαν χθες το απόγευμα όλοι οι κοσμικοί μαζί με τους απογοητευμένους του μακρινού ταξειδιού παρέδωσαν πάλιν την ράχιν των εις τον ήλιον, μεταξύ δε καφέ και νερού έλυσαν όλα τα ζητήματα. Μαγική η ήσυχη ακροθαλασσιά, γαληνιαία και αγνή η ψυχή της γαλανής θεάς.
 
ΟΙ φυσιολάτραι όταν δεν ευρίσκονται εις τον Αλμυρόν στρατοπεδεύουν εν τω Φρουρίω, το οποίον μετεβλήθη εις ένα πρώτης τάξεως ψυχαγωγικόν κέντρον. Κόσμος πολύς καθ’ ημέρaν το επισκέπτετaι απολαμβάνων τον αέρα, τον ήλιο και όλας τας μεσσηνιακάς ωραιότητας.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα... TO “Θάρρος» εύχεται εις τους αναγνώστας και συνδρομητάς του ευτυχές το 1925

Πρώτη Δημοσίευση: 30/12/2018 09:27 - Τελευταία Ενημέρωση: 30/12/2018 09:35
TO “Θάρρος» εύχεται εις τους αναγνώστας και συνδρομητάς του ευτυχές το 1925. Εύχεται ακόμη κατά το έτος εις το οποίον εισερχόμεθα να πραγματοποιηθή η συμφιλίωσις του λαού και η αποκατάστασις της γαλήνης και της λειτουργίας των νόμων εις την πολυβασανισμένην χώραν μας, δια τόσων κρίσεων διελθούσαν, εις τρόπον ώστε εφ’ εξής η πατρίς μας να χρήση προς τα ιστορικά πεπρωμένα της, άνευ νέων θυελλών και χωρίς να υπάρχουν κίνδυνοι προσαράξεως εις υφάλους. Εύχεται αυτό το «Θάρρος» και ελπίζει ότι η ευχή του δεν θα είναι χιμαιρική.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 29/12/2018 18:44 - Τελευταία Ενημέρωση: 29/12/2018 18:44
Η χριστουγεννιάτικη κίνησις δεν υπήρξε ζωηρά. Το κάθε πέρυσι και καλύτερα δεν διεψεύσθη. Οπωσδήποτε η αγορά μας παρουσίασε κάποιαν ζωήν. Η μεγαλυτέρα κίνησις παρετηρήθη εις τα καταστήματα ειδών πολυτελείας και ειδικώς εις του Παρθενίου. Εδίδοντο και ελαμβάνοντο δώρα και εξεκενούντο πορτοφόλια κατάμεστα από χιλιόδραχμα.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 26/12/2018 09:19 - Τελευταία Ενημέρωση: 26/12/2018 09:19
ΤΟ κρύο εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά αισθητό. Τα γύρω δε μεσσηνιακά βουνά γεμάτα χιόνια. Συνεπεία του καινού εσπερινή κίνησις κατ’ ουσίαν δεν υφίσταται. Από τις 9ης εσπερινής η πόλις μας παρουσιάζει όψιν νεκρουπόλεως. Εις πλείστα όμως σπίτια γίνονται τακτικά το εσπέρας συγκεντρώσεις με σχετικήν εννοείται χαρτοπαιξίαν και με ολίγην φιλολογίαν.
 Σελίδες