σαν σημερα

dgdgs

Σαν σήμερα ...στις 3 Φεβρουαρίου

Πρώτη Δημοσίευση: 03/02/2013 23:50 - Τελευταία Ενημέρωση: 03/02/2013 23:50

Γεγονότα

 

 Σαν σήμερα ...στις 3 Φεβρουαρίου

Πρώτη Δημοσίευση: 03/02/2013 21:50 - Τελευταία Ενημέρωση: 03/02/2013 21:50

Γεγονότα

 

 Σαν σήμερα ...στις 2 Φεβρουαρίου

Πρώτη Δημοσίευση: 01/02/2013 22:36 - Τελευταία Ενημέρωση: 01/02/2013 22:36

 

Πριν 94 χρόνια στη Μεσσηνία 

 

ΜΕΤΑ περισσής μεγαλοπρεπείας και επιβλητικότητος θα εορτασθή και εφέτως η σημερινή επέτειος της Πολιούχου μας Υπαπαντής του Κυρίου. Ο ναός ευπρεπίσθη καταλλήλως εσωτερικώς.

 

Επί της έξωθι του ναού πλατείας ετοποθετήθησαν αψίδες σημαιοστόλιστοι και κοντοί μετά σημαιών, διήκοντες μέχρι της επάνω πλατείας και εν γένει όλαι αι κεντρικώτεροι οδοί, δια των οποίων θα διέλθη η αγία εικών της Θεομήτορος, προσέλαβον εορτάσιμον όψιν.

 Σαν σήμερα ... την 1 Φεβρουαρίου

Πρώτη Δημοσίευση: 31/01/2013 22:43 - Τελευταία Ενημέρωση: 31/01/2013 22:43

 

Πριν 94 χρόνια στη Μεσσηνία

 

ΤΟ Υπουργείον  της Γεωργίας εγνώρισε προς τον Νομογεωπονικόν Γραφείον, ότι το Αγγλικόν Στρατηγείον προσέφερε εις την Ελληνικήν Κυβέρνησιν ίππους και ημιόνους μεγαλοσώμους προς αγοράν, δια την οποίαν συνεστήθη επιτροπή η οποία εγνωμοδότησεν ότι μόνον αριθμός τις μικροσώμων τινών ημιόνων πρέπει να αγορασθή καθ’ όσον οι μεγαλόσωμοι ίπποι και ημίονοι του Αγγλικού Στρατού είναι δύσκολον να διατραφώσιν υπό των μικροκαλλιεργητών.

 Σαν σήμερα ...στις 31 Ιανουαρίου

Πρώτη Δημοσίευση: 30/01/2013 23:01 - Τελευταία Ενημέρωση: 30/01/2013 23:01

 

 

Πριν 94 χρόνια στη Μεσσηνία

 

Η πόλις των Καλαμών εκήδευσε χθες εκ των επιλέκτων μελών της, τον βιομήχανον Νικ. Γ. Καλλικούνην. Ο Καλλικούνης είναι ο εδραιώσας εν τη πόλει μας και γενικώς εν Ελλάδι την βιομηχανίαν των οινοπνευματωδών ποτών. Χάρις εις την σπουδαιοτάτην ειδικότητά του, και εργαζόμενος συνεχώς και επιμόνως χωρίς να αποβλέπη προς ουδεμίαν υλικήν αμοιβήν, κατόρθωσε να καταστήση περιζήτητα καθ’ άπασαν την Ελλάδα και το εξωτερικόν τα οινοπνευματώδη ποτά του.

 Σαν σήμερα ...στις 30 Ιανουραρίου

Πρώτη Δημοσίευση: 29/01/2013 22:46 - Τελευταία Ενημέρωση: 29/01/2013 22:46

 

Πριν 94 χρόνια στη Μεσσηνία

 Σαν σήμερα ...στις 29 Ιανουαρίου

Πρώτη Δημοσίευση: 28/01/2013 22:55 - Τελευταία Ενημέρωση: 28/01/2013 22:55

 

Πριν 94 χρόνια στη Μεσσηνία 

 

 

ΑΥΡΙΟΝ την πρωίαν επί τη εορτή των Τριών Ιεραρχών οι μαθηταί πάντων των σχολείων μετά των Καθηγητών και Διδασκάλων των θα συγκεντρωθούν εις τον Ναόν του Αγίου Ιωάννου, εν τω οποίω ο Γυμνασιάρχης Μαλακάσης θα εκφωνήση τον πανηγυρικόν της ημέρας, διότι ως γνωστόν η ημέρα αύτη έχει καθιερωθή ως εορτή των γραμμάτων.

 Σαν σήμερα ...στις 27 Ιανουαρίου

Πρώτη Δημοσίευση: 26/01/2013 23:30 - Τελευταία Ενημέρωση: 26/01/2013 23:30

 

Πριν 94 χρόνια στη Μεσσηνία

 

ΑΥΤΟΣ ο καιρός ασφαλώς μας κοροϊδεύει. Ότι επήγε να γελάση, αιφνιδίως κατσούφιασε και άρχισε να βρέχει. Μερικοί κοτσομπόληδες όμως διατείνονται ότι θα ήτο συνεπέστερος προς την αφορμήν της μεταβολής του αν… εχιόνιζε!

                          Σαν σήμερα ...στις 26 Ιανουαρίου

Πρώτη Δημοσίευση: 25/01/2013 23:27 - Τελευταία Ενημέρωση: 25/01/2013 23:27

 

Πριν 94 χρόνια στη Μεσσηνία

 

ΑΙ Καλάμαι χθες παρουσίαζον μίαν ασυνήθη κίνησιν. Ολίγον μετά την μεσημβρίαν κύματα κόσμου κατηυθύνοντο  προς τον Σιδηροδρομικόν Σταθμόν, όπου την 2 μ.μ. θα έφθανε το τραίνον εφ’ ου επέβαινεν ο Διοικητής της 14ης Μεραρχίας Ορφανίδης. Τα Σωματεία μετά των σημαιών των φθάσαντα εγκαίρως, παρετάχθησαν έξωθι του Σιδηροδρομικού Σταθμού.

 Σαν σήμερα ...στις 25 Ιανουαρίου

Πρώτη Δημοσίευση: 24/01/2013 22:23 - Τελευταία Ενημέρωση: 24/01/2013 22:23

 

Πριν 94 χρόνια στη Μεσσηνία

 

Η ιστορική πέρδικα του Εμπορικού Συλλόγου χθες επανηγύρισε την καιρικήν μεταβολήν. Το χαρμόσυνον λάλημά της προκαλεί τα θερμάς περιποιήσεις των θαυμαστών της. Και τα πάντα δεικνύουν τον ερχομόν της ανοίξεως. Αι αμυγδαλέαι εξακολουθούν ακόμη να δεικνύουν την χαράν τους. Ο γνωστός φιλανθής δεν εννοεί να αποχωρισθή από τα άνθη του.

 Σελίδες