σαν σημερα

dgdgs

...στις 23 Δεκεμβρίου

Πρώτη Δημοσίευση: 23/12/2012 10:41 - Τελευταία Ενημέρωση: 23/12/2012 10:41

 

Πριν 94 χρόνια στη Μεσσηνία 

 

ΤΟ «ΘΑΡΡΟΣ» εις τους πολυπληθείς αυτού συνδρομητάς και αναγνώστας εύχεται Καλά Χριστούγεννα.

-ΚΑΤ’ απόφασιν της επισκοπικής επιτροπής η ακολουθία της εορτής των Χριστουγέννων την προσεχή Τρίτην θ’ αρχίση την 5 πρωινήν ώραν, αφ’ ης θ’ αναγγείλλουν ταύτην και αι χαρμόσυναι κωδωνοκρουσίαι....στις 22 Δεκεμβρίου

Πρώτη Δημοσίευση: 21/12/2012 22:43 - Τελευταία Ενημέρωση: 21/12/2012 22:43

 

Πριν 94 χρόνια στη Μεσσηνία

 

ΔΥΝΑΜΕΙ τηλεγραφικής διαταγής του Υπουργείου των Οικονομικών εχορηγήθησαν πιστώσεις επί του προϋπολογισμού των διαφόρων Υπουργείων προς την ενταύθα Νομαρχίαν δια την πληρωμήν του προσθέτου επιδόματος των Δημοσίων υπαλλήλων και διετάχθη το Λογιστήριον της Νομαρχίας να προβή εις την έκδοσιν των σχετικών ενταλμάτων. Εκ παραλλήλου διετάχθησαν και οι Ταμίαι, όπως καταβάλλουν προ των εορτών το πρόσθετον επίδομα εις τους δημοσίους υπαλλήλους ισχύον αναδρομικώς από της 1ης Οκτωβρίου.

 ...στις 21 Δεκεμβρίου

Πρώτη Δημοσίευση: 21/12/2012 00:04 - Τελευταία Ενημέρωση: 21/12/2012 00:04

 

Πριν 94 χρόνια στη Μεσσηνία

 

 

ΤΟ «ΘΑΡΡΟΣ» το οποίον χαίρει δια την σημειουμένην οσημέραι πρόοδον του μόνου πλουτολογικού κλάδου, της γεωργίας μας, εις μέγαν βαθμόν αναπτυχθείσης εν τω Νομώ μας, και υπέρ της οποίας μεγάλως συνέβαλε, δια της επί μακράν σειράν ετών παραινετικής αρθρογραφίας του, εγκαινιάζει από σήμερον ιδιαιτέραν στήλην, εις την οποίαν θα δέχεται να διατυπούται πάσα γνώμη, η οποία θέλει συντελέσει δια την επί μέλλον πρόοδον της γεωργίας μας και την ανάπτυξιν και διαφώτισιν του αγρότου....στις 20 Δεκεμβρίου

Πρώτη Δημοσίευση: 19/12/2012 22:38 - Τελευταία Ενημέρωση: 19/12/2012 22:38

 

Πριν 94 χρόνια στη Μεσσηνία

 

ΔΙ’ αστυνομικής διατάξεως απαγορεύεται να διοχετεύονται τα νερόλαδα εκ των ελαιοτριβείων εις τας οδούς των πόλεων και χωρίων και εις τους προσκειμένους προς τας οικίας αγρούς. Η διοχέτευσίς των δύνανται να γίνεται δια των οδών αλλά δια οχετών κατασκευασμένων υπό το έδαφος και κεκαλυμμένων....στις 19 Δεκεμβρίου

Πρώτη Δημοσίευση: 18/12/2012 23:44 - Τελευταία Ενημέρωση: 18/12/2012 23:44

 

Πριν 94 χρόνια στη Μεσσηνία 

 

ΕΙΣ το χωρίον Καρβουνάδες των Κυθήρων ο πενταετής παις Νικόλαος Μασσέλος παίζων πλησίον λάκκου πλήρους ύδατος, έπεσεν εντός αυτού και επνίγη. Το πτώμα του ανεσύρθη μετά ημίσειαν ώραν υπό της μητρός του.

-Ο Παναγιώτης Κ. Κατρίκης ετραυμάτισεν επικινδύνως δια μαχαίρας τον ομοχώριόν του Ιωάννην Π. Γιάκαν εις το χωρίον Ζαραφών της Λακεδαίμονος....στις 18 Δεκεμβρίου

Πρώτη Δημοσίευση: 17/12/2012 23:44 - Τελευταία Ενημέρωση: 17/12/2012 23:44

 

Πριν από 94 χρόνια στη Μεσσηνία 

 

ΑΠΟ της 10 π.μ. της παρελθούσης Κυριακής ήνοιξε τας πύλας της εις την Λαϊκήν Σχολήν η φιλανθρωπική αγορά η διοργανωθείσα υπό του Συμβουλίου του παραρτήματος του ενταύθα Πατριωτικού Ιδρύματος υπέρ των απόρων και των δεινοπαθούντων Μακεδόνων. Η αίθουσα της Λαϊκής Σχολής είχε διακοσμηθή φιλοτέχνως υπό των Κυριών και Δίδων. Κατά μήκος είχον τοποθετηθή επάνω σε μικρά στολισμένα τραπεζάκια τα διάφορα αντικείμενα ηριθμησμένα.

 

 

 ...στις 17 Δεκεμβρίου

Πρώτη Δημοσίευση: 17/12/2012 08:10 - Τελευταία Ενημέρωση: 17/12/2012 08:10

 

Γεγονότα

 

1790: Ανακαλύπτεται στην πόλη του Μεξικού το πέτρινο ημερολόγιο των Αζτέκων.

1817: Δημοσιεύεται το νέο Σύνταγμα των Ιόνιων Νησιών, το οποίο, παρά την ύπαρξη Γερουσίας και Βουλής, δεν μπορεί να θεωρηθεί φιλελεύθερο, αφού ο άγγλος αρμοστής διατηρεί το δικαίωμα της αρνησικυρίας. Το Σύνταγμα αυτό ίσχυσε μέχρι την ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα.

1825: Αρχίζει η τρίτη και τελευταία πολιορκία του Μεσολογγίου....στις 16 Δεκεμβρίου

Πρώτη Δημοσίευση: 15/12/2012 22:47 - Τελευταία Ενημέρωση: 15/12/2012 22:49

 

Πριν από 94 χρόνια στη Μεσσήνια 

 

ΕΠΙΒΑΛΛΛΟΥΣΑ ετελέσθη η χθεσινή δοξολογία εν τω Μητροπολιτικώ Ναώ επί τη ονομαστική εορτή του Πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου, πρωτοβουλία των ενταύθα Πολιτικών Εργατικών και Επαγγελματικών Σωματείων.

 

 

Η δοξολογία ήρχισε στις 11 π.μ., το τέλος δε αυτής εκάλυψαν ενθουσιώδεις ζητωκραυγαί υπέρ του Βασιλέως, του Πρωθυπουργού και των Συμμάχων δίδοντος το σύνθημα του Νομάρχου μας Δεδούση.

 

 ...στις 15 Δεκεμβρίου

Πρώτη Δημοσίευση: 14/12/2012 23:36 - Τελευταία Ενημέρωση: 14/12/2012 23:36

 

Πριν 94 χρόνια στη Μεσσηνία 

 

ΚΑΤΑ τας αγίας ημέρας των εορτών πάντες επιθυμούμεν να διέλθωμεν ταύτας εν χαρά. Ας μη λησμονήσωμεν και τους δυστυχείς αδελφούς μας οι οποίοι στερούνται των πάντων. Προς τον σκοπόν τούτον το Συμβούλιον του Πατριωτικού Ιδρύματος του ενταύθα παραρτήματος τη ευγενεί συμπράξει κυριών και κυρίων της πόλεώς μας απεφάσισε να διοργανώση εν τη αιθούση της λαϊκής σχολής αγοράν (λαχείον) υπέρ των δυστυχών τούτων και των δεινοπαθούντων Μακεδόνων ως το εν Αθήναις Συμβούλιον του Ιδρύματος συνέστησε.

 

 ...στις 14 Δεκεμβρίου

Πρώτη Δημοσίευση: 13/12/2012 22:13 - Τελευταία Ενημέρωση: 13/12/2012 22:13

 

Πριν 94 χρόνια στη Μεσσηνία 

 

ΚΑΤ’ αυτάς συνέρχεται το υπό την προεδρίαν της Μαρίας Αλβανάκη οικονομικόν συσσίτιον, όπως αποφασίση περί του τρόπου της διανομής τροφίμων κατά τας επερχομένας εορτάς εις τους απόρους της πόλεώς μας και κατά προτίμησιν εις τας οικογενείας των απόρων εφέδρων.

 

 Σελίδες