σαν σημερα

dgdgs

...στις 9 Δεκεμβρίου

Πρώτη Δημοσίευση: 09/12/2012 02:58 - Τελευταία Ενημέρωση: 09/12/2012 02:58

 

Πριν 94 χρόνια στη Μεσσηνία 

 

Η εν Αθήναις επιτροπή των τοπωνυμιών της Ελλάδος υπό την Προεδρείαν του Πολίτου ερωτηθείσα εγνωμοδότησεν, ότι το Διαβολίτσιον πρέπει να διατηρήση το όνομά του το οποίον είναι ιστορικόν όνομα Βυζαντινής οικογενείας. Το όνομα Ανδανεία δι’ ου εζήτησε να μετονωμασθή ανήκει εις αρχαίαν πόλιν κειμένην παρά το χωρίον Τρίφα, τρία τέταρτα της ώρας απέχον από του Σουδακίου, ουχί δε εις το Διαβολίτσιον, καίτοι τούτο υπήρξε πρωτεύουσα του τέως δήμου Ανδανείας....στις 8 Δεκεμβρίου

Πρώτη Δημοσίευση: 07/12/2012 23:46 - Τελευταία Ενημέρωση: 07/12/2012 23:48

 

Πριν από 94 χρόνια στη Μεσσηνία 

 

Ο Μοίραρχος Ζαμπετάκης του οποίου και η εκ καθήκοντος δράσις και το θερμόν υπέρ του τόπου μας ενδιαφέρον τοσάκις κατεδείχθη, μας είπεν, ότι κατόπιν του οικτρού θεάματος το οποίον παρουσίασε χθες η αγορά μας, εστερημένη τελείως ελαίου, διέταξε όπως πάντες οι κάτοχοι ελαίου προς εμπορίαν προσέλθουν και δηλώσουν τούτο εις την Μοιραρχίαν, ως και αλλαχού αναγράφομεν....στις 7 Δεκεμβρίου

Πρώτη Δημοσίευση: 07/12/2012 07:10 - Τελευταία Ενημέρωση: 07/12/2012 07:10

 

Στην Μεσσηνία πριν 94 χρόνια 

ΜΕΤ’ αρκούσης επισημότητος επανηγυρίσθη και εφέτος η εορτή του Αγίου Νικολάου εν τω φερωνύμω Ναώ. Η ιερά Λειτουργία ετελέσθη εν πάση μεγαλοπρεπεία και εν μέσω του ασφυκτικώς πληρούντος τον Ναόν φιλοθρήσκου πλήθους....στις 6 Δεκεμβρίου

Πρώτη Δημοσίευση: 06/12/2012 10:27 - Τελευταία Ενημέρωση: 06/12/2012 10:27

 

Πριν 94 χρόνια στη Μεσσηνία 


ΤΟ Νομογεωπονικόν Γραφείον αποστέλλει προς συμπλήρωσιν εις τους προέδρους των κοινοτήτων τα δελτία της γεωργικής στατιστικής 1918 τασσομένης προθεσμίας εντός μηνός προς συμπλήρωσιν και επιστροφήν αυτών. Μετά των δελτίων τούτων αποστέλλει και υπόδειγμα της εγκυκλίου του Υπουργείου της Γεωργίας περί των υπαρχόντων μηχανημάτων, αρότρων, σιτοκαθαριστηρίων κ.λπ. εν τω Νομώ μας.

-ΤΟ Υπουργείον της Γεωργίας εζήτησε παρά του Νομογεωπονικού Γραφείου να υποβάλη έκθεσιν αυτώ περί της καλλιεργείας της βανάνας....στις 5 Δεκεμβρίου

Πρώτη Δημοσίευση: 05/12/2012 08:39 - Τελευταία Ενημέρωση: 05/12/2012 08:39

 

Πριν από 94 χρόνια στη Μεσσηνία 

 

ΤΟ Νομογεωπονικόν Γραφείον αποστέλλει προς συμπλήρωσιν εις τους προέδρους των κοινοτήτων τα δελτία της γεωργικής στατιστικής 1918 τασσομένης προθεσμίας εντός μηνός προς συμπλήρωσιν και επιστροφήν αυτών. Μετά των δελτίων τούτων αποστέλλει και υπόδειγμα της εγκυκλίου του Υπουργείου της Γεωργίας περί των υπαρχόντων μηχανημάτων, αρότρων, σιτοκαθαριστηρίων κ.λπ. εν τω Νομώ μας.

-ΤΟ Υπουργείον της Γεωργίας εζήτησε παρά του Νομογεωπονικού Γραφείου να υποβάλη έκθεσιν αυτώ περί της καλλιεργείας της βανάνας....στις 4 Δεκεμβρίου

Πρώτη Δημοσίευση: 04/12/2012 16:40 - Τελευταία Ενημέρωση: 04/12/2012 16:40

 

Πριν 94 χρόνια στη Μεσσηνία 


ΚΑΤΑ εκδοθείσαν ανακοίνωσιν υπό του ενταύθα Σιδηροδρομικού Σταθμού, άρχεται από αύριον Τετάρτην η κυκλοφορία της αυθημερόν σιδηροδρομικής αμαξοστοιχίας Αθηνών – Καλαμών. Η αμαξοστοιχία αύτη θ’ αναχωρή εκ Καλαμών την 8 και 30 π.μ. εκάστης Τετάρτης, Παρασκευής και Κυριακής, παραλαμβάνουσα μόνον τους δι’ Αθήνας και Πειραιά ταξειδεύοντας κατά τας εξής αναλογίας. Α΄ θέσις 7 άτομα, Β΄ θέσις 10, και Γ΄ θέσις 33....στις 3 Δεκεμβρίου

Πρώτη Δημοσίευση: 03/12/2012 08:25 - Τελευταία Ενημέρωση: 03/12/2012 08:25

 

Πριν 94 χρόνια στη Μεσσηνία

 

ΤΟ Δημοτικόν Συμβούλιον κατά την προχθεσινήν αυτού συνεδρίασιν απέρριψεν ως μη συμφέρουσαν εις την τροχιοδρομικήν συγκοινωνίαν της πόλεώς μας την αίτησιν την οποίαν είχεν υποβάλει προς το Υπουργείον της Συγκοινωνίας ο ανάδοχος των ενταύθα ηλεκτρικών τροχιοδρόμων Απέργης περί μετακινήσεως της τροχιοδρομικής γραμμής της οδού Αριστομένους, ούτως ώστε να διέρχηται αύτη δια του σιδηροδρομικού σταθμού και εκείθεν να εισέρχηται και πάλιν εις την οδόν Αριστομένους....την 1 Δεκεμβρίου

Πρώτη Δημοσίευση: 01/12/2012 18:03 - Τελευταία Ενημέρωση: 01/12/2012 18:03

 

Πριν 94 χρόνια στη Μεσσηνία 

ΣΗΜΕΡΟΝ την πρωίαν συνερχομένη η ενταύθα επιτροπή του Κέντρου Εφοδιασμού θέλει αποφασίσει επί της διανομής των αφιχθέντων αλεύρων πολυτελείας. Ομοίως θέλει συζητήση επί της υποβληθείσης προς τον Νομάρχην αιτήσεως των Σωματείων επί του ζητήματος του ελαίου και θ’ αποφασίση δια την εκτύπωσιν των νέων βιβλιαρίων τροφίμων. Προς τούτο δέον πάντες οι μέλλοντες να συναγωνισθώσι εις την προκηρυχθησομένην δημοπρασίαν να υποβάλλωσι εντός της σήμερον τας αιτήσεις των μεθ’ υποδείγματος....στις 30 Νοεμβρίου

Πρώτη Δημοσίευση: 30/11/2012 16:36 - Τελευταία Ενημέρωση: 30/11/2012 16:36

 

Πριν 94 χρόνια στη Μεσσηνία 

 ...στις 29 Νοεμβρίου

Πρώτη Δημοσίευση: 29/11/2012 12:06 - Τελευταία Ενημέρωση: 29/11/2012 12:06

 

 

Γεγονότα

1812: Τελειώνει στη Ρωσία η Μάχη της Μπερεζίνα, που ξεκίνησε στις 26 του μήνα, με πανωλεθρία των γάλλων εισβολέων του Ναπολέοντα.

1826: Ο γάλλος φιλέλληνας Φαβιέρος, επικεφαλής 480 φιλελλήνων, σπάει την πολιορκία της Ακρόπολης των Αθηνών από τον Κιουταχή κι εφοδιάζει τους πολιορκημένους με πυρίτιδα.

1899: Ο ελβετός επιχειρηματίας Χανς Γκάμπερ ιδρύει την ποδοσφαιρική ομάδα της Μπαρτσελόνα.Σελίδες