σαν σημερα

dgdgs

Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 17/12/2018 20:37 - Τελευταία Ενημέρωση: 17/12/2018 20:52
ΚAT’ αναφοράν της Υποδιοικήσεως
Χωροφυλακής Ολυμπίας εκ της ενεργηθείσης προανακρίσεως δια την γενομένην κλοπήν εν τη εξοχική οικία του εκ του χωρίου Μουφκίτσης καταγομένου Παναγ. Μπάχαρη προκύπτει ότι αύτη έλαβε χώραν δια διαρρήξεως του κλείθρου της θύρας της εισόδου.
Οι εισελθόντες εν αυτή κλέπται διαρρήξαντες το κιβώτιον αφήρεσαν πάντα τα εν αυτώ φυλασσόμενα ρούχα και λοιπά είδη των οποίων η ολική αξία υπολογίζεται εις δρχ. 27.500.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 13/12/2018 18:40 - Τελευταία Ενημέρωση: 13/12/2018 18:40
Η επί του κανονισμού των τροφίμων επιτροπή της περιφερείας του Πρωτοδικείου Καλαμών συνελθούσα προχθές εκανόνισε την τιμήν των κάτωθι τροφίμων ως εξής: Κρεάτων: Αμνού και εριφίου γάλακτος ουχί κάτω των 4 οκάδων δρχ. 32 κατ’ οκάν, προβατίνας και αιγός δρχ. 12, κριού δρ. 18, βετουλίου δρχ. 20, τράγου δρχ. 16, μόσχου δρχ. 54, βοός δρχ. 18, αγελάδος 4, κεφαλή αμνού και εριφίου 12 κατ’ οκάν, εντόσθια αιγός και μόσχου δρχ. 8. Αι ανωτέρω τιμαί άνευ κεφαλής και εντοσθίων ισχύουσι δια τας Καλάμας και Μεσσήνην, δια δε τα λοιπά μέρη ηλαττωμέναι κατά δύο δραχμάς.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 11/12/2018 17:23 - Τελευταία Ενημέρωση: 11/12/2018 17:23
Ο διοικητής της Υπομοιραρχίας Μεσσήνης ετηλεγράφησε χθες εις τον Νομάρχην ότι από της 1ης τρέχοντος μηνός διακοπέντος του φωτισμού της γείτονος πόλεως Μεσσήνης, τας νύκτας αύτη πλέει εις το σκότος, παρακαλεί δε να ληφθή πρόνοια.
Κατά πληροφορίας μας ο φωτισμός διεκόπη, διότι ο εργολάβος λόγω του ασυμφόρου της τιμής παρητήθη της εργολαβίας, κατόπιν δε τούτου ο Νομάρχης διέταξεν όπως εξευρεθή λύσις δια την εξακολούθησιν του φωτισμού και οριστικήν του ζητήματος λύσιν.
                                     Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 10/12/2018 13:33 - Τελευταία Ενημέρωση: 10/12/2018 13:33
-ΤΟ Υπουργείον Εσωτερικών ανήγγειλεν εις τους νομάρχας την ίδρυσιν του υπουργείου Εννόμου Τάξεως εις το οποίον εφεξής θα υπάγονται αι υπηρεσίαι της δημοσίου ασφαλείας του Κράτους, της Αγορανομίας και της Αγροφυλακής και μετά του οποίου του λοιπού θα διεξάγηται κάθε συναφής συνεννόησις.
 
-ΧΘΕΣ την πρωίαν ανευρέθη εκτεθειμένον εις τον Ναόν Υπαπαντής αρτιγέννητον βρέφος θήλυ παραδοθέν εις την Αστυνομικήν Αρχήν.
 
-ΕΙΣ την παραλίαν χθες εσημειώθη εν κρούσμα διφθερίτιδος επί του μικρού υιού του Ιωάν. Βουκαλή ο οποίος απεμονώθη.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 03/12/2018 17:32 - Τελευταία Ενημέρωση: 03/12/2018 17:32
ΑΥΡΙΟΝ την 12ην πρωινήν ώραν κατόπιν προσκλήσεως του Νομάρχου συνέρχονται εις την Νομαρχίαν οι πρόεδροι των Κοινοτήτων Ασπροχώματος, Θουρίας, Μικρομάνης, Αιπείας, Αρφαρών, Μεσοποταμίας, Μπάστα, Αγίου Φλώρου, Μεσσήνης, Μαυροματίου – Παμίσου, Ζευγολατιού, Τζεφερεμίνης, Μερόπης, Κούρταγα, Διαβολιτσίου, Σανδανίου και άλλοι εκ των ενδιαφερομένων δια τα υδραυλικά.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 19/11/2018 18:18 - Τελευταία Ενημέρωση: 19/11/2018 18:18
Η επί του καθορισμού των τιμών των διαφόρων ειδών επιτροπή της περιφερείας του Πρωτοδικείου Καλαμών, συνελθούσαν προχθές το εσπέρας, καθώρισε την τιμήν των κάτωθι αντικειμένων ως εξής: Καθορίζει την τιμήν του ζύθου κατά ποτήριον εις δρχ. 2,50 εις τα διάφορα κέντρα καθ’ ας ώρας εργάζεται ορχήστρα. Ορίζει την τιμήν του κεφαλίσιου τυρού λιανικώς εις δρχ. 34 κατ’ οκάν, του ελαίου εις δρχ. 20 χονδρικώς και 22 λιανικώς. Την τιμήν του πωλουμένου εν τη αγορά μέλανος και λευκού άρτου καθορίζει κατά 30 λεπτά επιπλέον της τιμής του πωλουμένου εν τη αγορά Αθηνών άρτου.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 08/11/2018 18:44 - Τελευταία Ενημέρωση: 08/11/2018 18:44
ΕΙΣ την Μεσσήνην εκτός των δύο πανωλικών κρουσμάτων τα οποία ανηγγείλαμεν χθες εσημειώθη και έτερον κρούσμα επί του εικοσαεπταετούς Αθ. Καρελά ο οποίος απεμονώθη. Το Υπουργείον Υγιεινής απαντών χθες εις αναφοράν του Νομιάτρου, ειδοποιεί ότι αποστέλλει 10 αντιπανωλικούς ορούς.Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 06/11/2018 17:54 - Τελευταία Ενημέρωση: 06/11/2018 17:54
ΠΑΡΑ του Υπουργείου Συγκοινωνίας προεκηρύχθη δημοπρασία ενεργηθησομένη ενταύθα την 20ήν τρέχ. μηνός δι’ εγγράφων προσφορών δια την κατασκευήν γεφύρας επί του χειμάρρου Χαράδρου και επί της δημοσίας οδού των χωρίων Οιχαλίας – Σανδάνι – Μαντζάρι. Η δαπάνη προϋπελογίσθη εις 45.000 δραχμών.
 
-ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ χθες υπό της Αστυνομίας και κατηγγέλθη επί παρανόμω οπλοφορία ο Παναγ. Τρίγκας, διότι έφερε μεθ’ εαυτού μάχαιραν η οποία κατεσχέθη.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 05/11/2018 15:02 - Τελευταία Ενημέρωση: 05/11/2018 15:02
Η επί του κανονισμού της τιμής των τροφίμων επιτροπή της περιφερείας του Πρωτοδικείου Καλαμών συνελθούσα εκανόνισε την τιμή των κάτωθι ειδών δια της υπ’ αριθμ. 9 αποφάσεώς της ως εξής: ιχθύων – λούτσων, σαλπών, ελητσών, σκορπιών μεγάλων και σαργάνων εις δρχ. 22 λιανικώς. Κεφαλοτυρίου μη αποβουτυρωμένου εφετεινού εις δραχ. 32 κατ’ οκάν λιανικώς, αποβοτυρωμένου δε εις δρχ. 24, τυρού φέτας βαρελισίου ως και σφέλας «Τουλουμίσιο» μη αποβουτυρωμένου εις δρχ. 24 κατ’ οκάν λιανικώς, αποβουτυρωμένου δε εις δρχ. 14 κατ’ οκάν λιανικώς.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 02/11/2018 11:05 - Τελευταία Ενημέρωση: 02/11/2018 11:06
ΧΘΕΣ εξεδόθη η απόφασις του Δικαστηρίου της επί αισχροκερδεία κατηγορίας κατά του εμπόρου Σταθούλη  οποίος κατεδικάσθη εις ενός μηνός φυλάκισιν και δραχμών 30 χιλ. χρηματικήν ποινήν.
 
-ΕΙΣ τον ενταύθα Εισαγγελέα προήλθε και παρεδόθη η φυγόποινος Ελένη σύζυγος Παν. Καλογεροπούλου εκ Μικρομάνης, υπό δε των αστυνομικών οργάνων Θουρίας συνελήφθη ο φυγόποινος Θεοδ. Γρ. Λεονταρίτης.
 Σελίδες