σαν σημερα

dgdgs

Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 30/09/2018 20:18 - Τελευταία Ενημέρωση: 30/09/2018 20:18
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ το συμβούλιον εξευρέσεως εργασίας και προστασίας θυμάτων πολέμου να προβή εις την παραχώρησιν αδειών ανεγέρσεως περιπτέρων εν Καλάμαις και επί των παρά του υπουργείου Συγκοινωνίας εγκεκριμένων θέσεων, το υπουργείον Προνοίας παρήγγειλε χθες τον Νομάρχην ίνα καλέση τους επιθυμούντας να τύχωσι αδείας, όπως εντός δεκαπενθημέρου προθεσμίας τω υποβάλωσιν αιτήσεις εις τας οποίας να επισυναφθώσι το δίπλωμα της πολεμικής συντάξεως, και το απολυτήριον του στρατού μετά πιστοποιητικού του δημάρχου ή κοινοτάρχου εν ω ν’ αναφέρωνται  τα μέλη της οικογενείας των και τα οποία οι Νομάρχαι παραγγέλΠριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 28/09/2018 17:28 - Τελευταία Ενημέρωση: 28/09/2018 17:28
ΠΑΡΟΥΣΙΑ επιτροπής εκ των Σεβ. Μητροπολίτου Μελετίου, Μεράρχου υποστρατήγου Καϊμπαλή, νομάρχου Μπουλουμπάση, των επιθεωρητών των σχολείων κ.λπ. εγένετο προχθές το απόγευμα εις την πλατείαν Τζανή η επίδειξης του Σώματος των Προσκόπων τελούντων υπό την αρχηγίαν των Μοσχογιαννίδου και Λαζαρίδου. Χιλιάδες λαού κατέκλυσαν την ευρύχωρον πλατείαν δια να παρακολουθήσουν τα προσκοπικά γυμνάσματα.Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 26/09/2018 15:32 - Τελευταία Ενημέρωση: 26/09/2018 15:32
ΧΘΕΣ ενηργήθη εν τη Νομαρχία η προκηρυχθείσα παρά του Υπουργείου Συγκοινωνίας δημοπρασία δια την κατασκευήν γεφύρας επί του χειμάρρου Τζάνε εις θέσιν Βελίκα καθ’ ην ανεδείχθη τελευταίος μειοδότης δια κληρώσεως ο εργολάβος Γ. Μπογράκος προσενεγγών τέσσερα τοις εκατόν έλαττον της προϋπολογισθείσης δαπάνης των δραχμών 338.000. Τέσσερα τοις εκατόν εμειοδότησαν και οι εργολάβοι Μιχαλάκος και Μαγκάβαλος αναδειχθέντος ως ανωτέρω γράφομεν του Μπογράκου δια κληρώσεως.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 25/09/2018 17:59 - Τελευταία Ενημέρωση: 25/09/2018 17:59
ΠΑΡΑΛΙΩΛΤΗΣ δι’ επιστολής παραπονείται ότι η Παραλία είναι εγκαταλελειμμένη εις την τύχην της, η δε βρώμα πανταχού περισσεύει απειλούσα τους κατοικούντας εκεί δια παντοίων επιδημικών νόσων. Ο επιστολογράφος υπενθυμίζει ακόμη παλαιάς υποσχέσεις εκ μέρους του Δήμου, μη εκπληρωθείσας μέχρι σήμερον.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 24/09/2018 15:29 - Τελευταία Ενημέρωση: 24/09/2018 15:29
ΕNEΚΡΙΘΗ παρά της Νομαρχίας διάταξις αφορώσα την καθαριότητα της πόλεως, των καταστημάτων και οικιών, λαμβάνωνται δε δι’ αυτής όλα τα επιβαλλόμενα μέτρα προς εξασφάλισιν της υγείας εν τη πόλει.
Δια της αυτής διατάξεως απαγορεύεται το θεσπισθέν παρά της διευθύνσεως των ενταύθα ξενοδοχείων ύπνου μέτρον της καταβολής ιδιαιτέρας αμοιβής εκ μέρους των πελατών των μεταβαινόντων εις τα ξενοδοχεία πέραν της πρώτης πρωινής.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 22/09/2018 17:08 - Τελευταία Ενημέρωση: 22/09/2018 17:08
ΕΚ του ενεργηθέντος εράνου κατόπιν εκκλήσεως της Μάνας του Στρατιώτου προς ανέγερσιν σανατορίων εισεπράχθησαν εις τας Κοινότητας Μεσοποταμίας δραχ. 605, Μπάστα 513,70, Κατσαρού 256, Ψαρίου 360 και Ζούρτσης 78.
 
-ΠΡΟΧΘΕΣ εσημειώθη εν Παραλία εν κρούσμα ιλαράς επί της θυγατρός του Παναγιώτου Δημακάκου. Ελήφθησαν τα επιβαλλόμενα μέτρα προς αποσόβησιν εξαπλώσεως της νόσου.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 19/09/2018 15:28 - Τελευταία Ενημέρωση: 19/09/2018 15:28
ΕΓΝΩΣΘΗ χθες ότι ο κατάδικος στρατιώτης Γεώργιος Τσουρεμέγκος, μεταφερόμενος υπό συνοδείας εις Αθήνας, διαλαθών την προσοχήν των χωροφυλάκων επήδησεν εκ της σιδηροδρομικής αμαξοστοιχίας παρά το Άργος και εξηφανίσθη.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 17/09/2018 15:14 - Τελευταία Ενημέρωση: 17/09/2018 15:14
ΧΘΕΣ την πρωίαν ανευρέθη εκτεθειμένον έξωθι του Ναού Αγίου Νικολάου αρτιγέννητον βρέφος άρρεν ονόματι Ηρακλής κατά την ευρεθείσαν επ’ αυτού σημείωσιν. Τούτο παρεδόθη υπό της Αστυνομίας εις την Δημοτικήν Αρχήν.
 
ΥΠΟ της Νομαρχίας ενεκρίθησαν χθες ψηφίσματα κοινοτικών τινών συμβουλίων περί επιβουλής μικρών προσθέσεων φόρων αι εκ των οποίων εισπράξεις θα διατεθούν προς κατασκευήν έργων επί οδών κατασκευασθεισών δια προσωπικής εργασίας των κατοίκων.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 10/09/2018 16:58 - Τελευταία Ενημέρωση: 10/09/2018 16:58
ΥΠΟ ανωνύμου διαμένoντος εν Dovet R. H. της Αμερικής απεστάλη προς τον άλλοτε γυμνασιάρχην του εν Μελιγαλά Γυμνασίου Κ. Λιανεράκην επιταγή 1.042 δραχμών προς ανέγερσιν οικοδομήματος υπέρ του εν Μελιγαλά Γυμνασίου. Την επιταγήν ταύτην διεβίβασεν ο Λιανεράκης προς τον Γενικόν Επιθεωρητήν της Ε΄ Εκπαιδευτικής περιφερείας, όπως το εν λόγω ποσόν διατεθή κατά την επιθυμίαν του ανωνύμου δωρητού.Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 06/09/2018 16:29 - Τελευταία Ενημέρωση: 06/09/2018 16:29
-ΑΠΟ της προχθές ο πωλούμενος εν τοις αρτοποιείοις της πόλεως λευκός και μέλας άρτος υπετιμήθη κατά πεντήκοντα λεπτά κατ’ οκάδων λόγω της υποτιμήσεως των αλεύρων.
 
-ΑΝΗΓΓΕΛΘΗ χθες εκ Γαργαλιάνων ότι εις τα αιγοποίμνια της περιφερείας Μουζούστης ανεφάνη νόσος άγνωστος αποδεκατίζουσα τα αιγοπρόβατα της περιφερείας. Προς πρόληψιν επεκτάσεως της νόσου και εις άλλα γειτονικά χωρία παρακαλούνται αι Αρχαί να μεριμνήσωσι δια την ταχείαν αποστολήν  κτηνιάτρου προς διάγνωσιν της νόσου και υπόδειξιν των μέσων της καταπολεμήσεως.
 Σελίδες