σαν σημερα

dgdgs

Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 05/11/2018 17:02 - Τελευταία Ενημέρωση: 05/11/2018 17:02
Η επί του κανονισμού της τιμής των τροφίμων επιτροπή της περιφερείας του Πρωτοδικείου Καλαμών συνελθούσα εκανόνισε την τιμή των κάτωθι ειδών δια της υπ’ αριθμ. 9 αποφάσεώς της ως εξής: ιχθύων – λούτσων, σαλπών, ελητσών, σκορπιών μεγάλων και σαργάνων εις δρχ. 22 λιανικώς. Κεφαλοτυρίου μη αποβουτυρωμένου εφετεινού εις δραχ. 32 κατ’ οκάν λιανικώς, αποβοτυρωμένου δε εις δρχ. 24, τυρού φέτας βαρελισίου ως και σφέλας «Τουλουμίσιο» μη αποβουτυρωμένου εις δρχ. 24 κατ’ οκάν λιανικώς, αποβουτυρωμένου δε εις δρχ. 14 κατ’ οκάν λιανικώς.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 02/11/2018 11:05 - Τελευταία Ενημέρωση: 02/11/2018 11:06
ΧΘΕΣ εξεδόθη η απόφασις του Δικαστηρίου της επί αισχροκερδεία κατηγορίας κατά του εμπόρου Σταθούλη  οποίος κατεδικάσθη εις ενός μηνός φυλάκισιν και δραχμών 30 χιλ. χρηματικήν ποινήν.
 
-ΕΙΣ τον ενταύθα Εισαγγελέα προήλθε και παρεδόθη η φυγόποινος Ελένη σύζυγος Παν. Καλογεροπούλου εκ Μικρομάνης, υπό δε των αστυνομικών οργάνων Θουρίας συνελήφθη ο φυγόποινος Θεοδ. Γρ. Λεονταρίτης.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 01/11/2018 17:47 - Τελευταία Ενημέρωση: 01/11/2018 17:47
ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ η εξαφάνισις του τυρού από την αγοράν λόγω του ότι οι παραγωγοί τον κρατούν εις τας αποθήκας των, μη όντες διατεθειμένοι να πωλήσουν με τας σημερινάς τιμάς. Αλλ’ οι αρμόδιοι θα μείνουν με τας χείρας εσταυρωμένας; Υπάρχουν πολλοί ασφαλείς τρόποι να πειθαναγκασθούν οι παραγωγοί και σεβασθούν την κατανάλωσιν αφού δεν την λυπούνται.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 29/10/2018 16:25 - Τελευταία Ενημέρωση: 29/10/2018 16:25
ΣΗΜΕΡΟΝ εν τη πόλει μας θέλει ενεργηθή έρανος υπέρ του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού υπό Κυριών και Δεσποινίδων εις τον οποίον πρέπει πάντες οι πολίται να συνεισφέρουν προς διευκόλυνσιν του ιερού σκοπού τον οποίον  επετέλεσε και επιτελείο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός.
 
-ΧΘΕΣ εσημειώθησαν δύο νέα κρούσματα ιλαράς, το εν, εν τω προαστείω Καλύβια επί της εξαέτιδος Μαρίας Ρ. Σπηλιώτη και το έτερον επί του Γ.Κ. Σπηλιώτη. Η Αστυνομία έλαβε τα κατάλληλα μέτρα.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 22/10/2018 15:45 - Τελευταία Ενημέρωση: 22/10/2018 15:45
ΓΑΡΑΝΤΖΑ (Τηλεγραφικώς). Κάτοικοι κοινοτήτων Γαράντζης και Γκλιάτα πληροφορηθέντες μελετωμένην επιβολήν επαχθεστάτης φορολογίας εις εκτέλεσιν έργων υδραυλικών ασχέτων προς συμφέροντά των, διαμαρτύρονται εντονώτατα κατά τοιαύτης φορολογίας και παρακαλούν δια απαλλαγήν των εκ δυσβαστάκτου τούτου αδίκου βάρους. Τηλεγραφικών διεμαρτυρήθημεν Πρωθυπουργόν και Υπουργόν Συγκοινωνίας.
Επιτροπή Κοινοτήτων
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 20/10/2018 18:32 - Τελευταία Ενημέρωση: 20/10/2018 18:32
ΠΑΡΑ του Υπουργείου Συγκοινωνίας προεκηρύχθησαν αι κάτωθι δημοπρασίαι ενεργηθησόμεναι ενταύθα δι’ εγγράφων προσφορών και ενώπιον επιτροπής αποτελουμένης εκ του Νομάρχου ως προέδρου και των Νομομηχανικού και Εφόρου Καλαμών ως μελών δια την συντήρησιν των εξής οδών:
 Απείκασμα σοφίας

Πρώτη Δημοσίευση: 16/10/2018 16:48 - Τελευταία Ενημέρωση: 16/10/2018 16:48
ΜΕΤΑ πρωτοφανείς θριαμβευτικάς εξετάσεις ενώπιον των καθηγητών της Νομικής Σχολής του Εθνικού Πανεπιστημίου, οίτινες συνεχάρησαν θερμότατα τον νεαρώτατον αλλά και πολυμαθέστατον επιστήμονα, ανηγορεύθη διδάκτωρ του Δικαίου ο συμπολίτης μας Κωνσταντίνος σ. Φουρκιώτης, προς ον διαβιβάζομεν τα συγχαρητηριά μας.
 
-ΠΡΟΧΘΕΣ ο εις το ενταύθα υποδηματοποιείον του Απ. Π. Παπαδέα εργαζόμενος Μελ. Ιωάν. Διαμαντόπουλος, απεπειράθη να κλέψη εν ζεύγος υποδημάτων αξίας δραχ. 250. Κατανοηθείς εγκαίρως συνελήφθη και ούτω εματαιώθη το σχέδιόν του.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 15/10/2018 15:12 - Τελευταία Ενημέρωση: 15/10/2018 15:12
ΥΠΟ των οργάνων του Τμήματος της καταδιώξεως συνελήφθη ο Γ. Γκλετζάκος και κατηγγέλθη επί παρανόμω οπλοφορία, διότι επυροβόλει δια του κατασχεθέντος όπλου του, διαταράσσων ούτω την κοινήν ησυχίαν.
Επίσης συνελήφθη ο φυγόποινος Γ. Γρηγοράκος παραδοθείς εις τον Εισαγγελέα.
 
-ΕΙΣ την Παραλίαν εσημειώθη κρούσμα μυοκλονικής εγκεφαλίτιδος επί του δωδεκαετούς παιδός Γεωργίου Μακροπούλου, έτερον δε κρούσμα ιλαράς επί της Βασιλικής Μιχαλακέα, κατοικούσης παρά την πλατείαν Μαυρομιχάλη.
 Πριν 94 χρόνια... "ΧΘΕΣ εσημειώθησαν εν τη πόλει τρία κρούσματα ιλαράς"

Πρώτη Δημοσίευση: 13/10/2018 17:04 - Τελευταία Ενημέρωση: 13/10/2018 17:04
ΤΗΝ επισκευήν του απολυμαντικού κλιβάνου του συνεργείου των απολυματών της ενταύθα Υγειονομικής Υπηρεσίας ανέλαβε κατά την ενεργηθείσαν την παρελθούσαν Κυριακήν δημοπρασίαν ο Κ. Κατελάνος αντί δραχ. 1.490.
 
-ΤΟ Υπουργείον Συγκοινωνίας ενέκρινε τον υποβληθέντα συγκριτικόν πίνακα υπερβάσεως της δαπάνης προς ανακαίνισιν του εξωτερικού Υδραγωγείου Λιγουδίστης κατά δρχ. 14.725.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 08/10/2018 18:11 - Τελευταία Ενημέρωση: 08/10/2018 18:11
Ο επιθεωρητής των Δημοτικών Σχολείων Μεσσηνίας Καπερνάρος προέτεινε την απόλυσιν του ταμίου της επιτροπής του σχολείου Δεσύλλα Ν.Α. Δουβαρά και του μέλους της ιδίας επιτροπής Αθ. Οικονομίδου ως μη προσερχομένων εις τας συνεδριάσεις.
 
-ΚΑΤΑ χθεσινήν αναφοράν του προέδρου της κοινότητος Στρέφι εσημειώθη εκεί μηνιγγιτικόν κρούσμα επί του Ιω. Παπαγιάνη. Ελήφθησαν μέτρα προς μη επέκτασιν της νόσου.
 Σελίδες