σαν σημερα

dgdgs

Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 20/10/2018 21:32 - Τελευταία Ενημέρωση: 20/10/2018 21:32
ΠΑΡΑ του Υπουργείου Συγκοινωνίας προεκηρύχθησαν αι κάτωθι δημοπρασίαι ενεργηθησόμεναι ενταύθα δι’ εγγράφων προσφορών και ενώπιον επιτροπής αποτελουμένης εκ του Νομάρχου ως προέδρου και των Νομομηχανικού και Εφόρου Καλαμών ως μελών δια την συντήρησιν των εξής οδών:
 Απείκασμα σοφίας

Πρώτη Δημοσίευση: 16/10/2018 16:48 - Τελευταία Ενημέρωση: 16/10/2018 16:48
ΜΕΤΑ πρωτοφανείς θριαμβευτικάς εξετάσεις ενώπιον των καθηγητών της Νομικής Σχολής του Εθνικού Πανεπιστημίου, οίτινες συνεχάρησαν θερμότατα τον νεαρώτατον αλλά και πολυμαθέστατον επιστήμονα, ανηγορεύθη διδάκτωρ του Δικαίου ο συμπολίτης μας Κωνσταντίνος σ. Φουρκιώτης, προς ον διαβιβάζομεν τα συγχαρητηριά μας.
 
-ΠΡΟΧΘΕΣ ο εις το ενταύθα υποδηματοποιείον του Απ. Π. Παπαδέα εργαζόμενος Μελ. Ιωάν. Διαμαντόπουλος, απεπειράθη να κλέψη εν ζεύγος υποδημάτων αξίας δραχ. 250. Κατανοηθείς εγκαίρως συνελήφθη και ούτω εματαιώθη το σχέδιόν του.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 15/10/2018 15:12 - Τελευταία Ενημέρωση: 15/10/2018 15:12
ΥΠΟ των οργάνων του Τμήματος της καταδιώξεως συνελήφθη ο Γ. Γκλετζάκος και κατηγγέλθη επί παρανόμω οπλοφορία, διότι επυροβόλει δια του κατασχεθέντος όπλου του, διαταράσσων ούτω την κοινήν ησυχίαν.
Επίσης συνελήφθη ο φυγόποινος Γ. Γρηγοράκος παραδοθείς εις τον Εισαγγελέα.
 
-ΕΙΣ την Παραλίαν εσημειώθη κρούσμα μυοκλονικής εγκεφαλίτιδος επί του δωδεκαετούς παιδός Γεωργίου Μακροπούλου, έτερον δε κρούσμα ιλαράς επί της Βασιλικής Μιχαλακέα, κατοικούσης παρά την πλατείαν Μαυρομιχάλη.
 Πριν 94 χρόνια... "ΧΘΕΣ εσημειώθησαν εν τη πόλει τρία κρούσματα ιλαράς"

Πρώτη Δημοσίευση: 13/10/2018 17:04 - Τελευταία Ενημέρωση: 13/10/2018 17:04
ΤΗΝ επισκευήν του απολυμαντικού κλιβάνου του συνεργείου των απολυματών της ενταύθα Υγειονομικής Υπηρεσίας ανέλαβε κατά την ενεργηθείσαν την παρελθούσαν Κυριακήν δημοπρασίαν ο Κ. Κατελάνος αντί δραχ. 1.490.
 
-ΤΟ Υπουργείον Συγκοινωνίας ενέκρινε τον υποβληθέντα συγκριτικόν πίνακα υπερβάσεως της δαπάνης προς ανακαίνισιν του εξωτερικού Υδραγωγείου Λιγουδίστης κατά δρχ. 14.725.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 08/10/2018 18:11 - Τελευταία Ενημέρωση: 08/10/2018 18:11
Ο επιθεωρητής των Δημοτικών Σχολείων Μεσσηνίας Καπερνάρος προέτεινε την απόλυσιν του ταμίου της επιτροπής του σχολείου Δεσύλλα Ν.Α. Δουβαρά και του μέλους της ιδίας επιτροπής Αθ. Οικονομίδου ως μη προσερχομένων εις τας συνεδριάσεις.
 
-ΚΑΤΑ χθεσινήν αναφοράν του προέδρου της κοινότητος Στρέφι εσημειώθη εκεί μηνιγγιτικόν κρούσμα επί του Ιω. Παπαγιάνη. Ελήφθησαν μέτρα προς μη επέκτασιν της νόσου.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 05/10/2018 17:11 - Τελευταία Ενημέρωση: 05/10/2018 17:11
ΑΠΟ αύριον απαγορεύεται υπό της Αστυνομίας η ελευθέρα περιφορά των κυνών οι οποίοι θα θανατώνονται υπό των αστυνομικών οργάνων θεωρούμενοι αδέσποτοι εκτός εκείνων οι οποίοι θα φέρωσι φίμωτρον, ή θα περιορισθώσι προσδενόμενοι δι’ αλύσεως.
 
-ΕΙΣ τους Γαργαλιάνους προχθές εκ ριπτομένων πυροβολισμών ετραυματίσθη δια σφαίρας ο 12ετής παις Θεόδ. Μητρόπουλος.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 03/10/2018 15:24 - Τελευταία Ενημέρωση: 03/10/2018 15:24
Ο διοικητής της Υπομοιραρχίας Μεσσήνης ετηλεγράφησε χθες εις τον Νομάρχην, ότι από της 1ης  τρέχοντος μηνός διακοπέντος του φωτισμού της γείτονος πόλεως Μεσσήνης, τας νύκτας αύτη πλέει εις το σκότος, παρακαλεί δε να ληφθεί πρόνοια.
Κατά πληροφορίας μας ο φωτισμός διεκόπη, διότι ο εργολάβος λόγω του ασυμφόρου της τιμής παρητήθη  της εργολαβίας, κατόπιν δε τούτου ο Νομάρχης διέταξεν όπως εξευρεθή λύσις δια την εξακολούθησιν του φωτισμού και οριστικήν του ζητήματος λύσιν.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 30/09/2018 17:18 - Τελευταία Ενημέρωση: 30/09/2018 17:18
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ το συμβούλιον εξευρέσεως εργασίας και προστασίας θυμάτων πολέμου να προβή εις την παραχώρησιν αδειών ανεγέρσεως περιπτέρων εν Καλάμαις και επί των παρά του υπουργείου Συγκοινωνίας εγκεκριμένων θέσεων, το υπουργείον Προνοίας παρήγγειλε χθες τον Νομάρχην ίνα καλέση τους επιθυμούντας να τύχωσι αδείας, όπως εντός δεκαπενθημέρου προθεσμίας τω υποβάλωσιν αιτήσεις εις τας οποίας να επισυναφθώσι το δίπλωμα της πολεμικής συντάξεως, και το απολυτήριον του στρατού μετά πιστοποιητικού του δημάρχου ή κοινοτάρχου εν ω ν’ αναφέρωνται  τα μέλη της οικογενείας των και τα οποία οι Νομάρχαι παραγγέλΠριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 28/09/2018 17:28 - Τελευταία Ενημέρωση: 28/09/2018 17:28
ΠΑΡΟΥΣΙΑ επιτροπής εκ των Σεβ. Μητροπολίτου Μελετίου, Μεράρχου υποστρατήγου Καϊμπαλή, νομάρχου Μπουλουμπάση, των επιθεωρητών των σχολείων κ.λπ. εγένετο προχθές το απόγευμα εις την πλατείαν Τζανή η επίδειξης του Σώματος των Προσκόπων τελούντων υπό την αρχηγίαν των Μοσχογιαννίδου και Λαζαρίδου. Χιλιάδες λαού κατέκλυσαν την ευρύχωρον πλατείαν δια να παρακολουθήσουν τα προσκοπικά γυμνάσματα.Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 26/09/2018 15:32 - Τελευταία Ενημέρωση: 26/09/2018 15:32
ΧΘΕΣ ενηργήθη εν τη Νομαρχία η προκηρυχθείσα παρά του Υπουργείου Συγκοινωνίας δημοπρασία δια την κατασκευήν γεφύρας επί του χειμάρρου Τζάνε εις θέσιν Βελίκα καθ’ ην ανεδείχθη τελευταίος μειοδότης δια κληρώσεως ο εργολάβος Γ. Μπογράκος προσενεγγών τέσσερα τοις εκατόν έλαττον της προϋπολογισθείσης δαπάνης των δραχμών 338.000. Τέσσερα τοις εκατόν εμειοδότησαν και οι εργολάβοι Μιχαλάκος και Μαγκάβαλος αναδειχθέντος ως ανωτέρω γράφομεν του Μπογράκου δια κληρώσεως.
 Σελίδες