Θάρρος :: Άρθρα
Σαν Σήμερα
Θάρρος
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΟΥΜΕΘΑ ότι και οι εν Αθήναις εκ Καλαμών πολιτευόμενοι θα ενισχύσουν τας προσπαθείας του Εμπορικού Συλλόγου προς επέκτασιν και ενταύθα του θεσμού της Αστυνομίας Πόλεων. Κατά τας υπάρχουσας εξ Αθηνών πληροφορίας, η εγκαθίδρυσις ενταύθα της Αστυνομίας Πόλεων δεν είναι καθόλου δύσκολος μετά τον περιορισμόν της εν Αθήναις. Παρομοίας προς τας εντεύθεν... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα
ΔΙΑ τον ηλεκτροφωτισμόν της πόλεως Κυπαρισσίας ησχολήθη και πάλιν το κοινοτικόν συμβούλιον, απεφάσισε δε όπως η κοινότης συμμετάσχη της αναλαβούσης τον ηλεκτροφωτισμόν εταιρείας Γ. Κοντογιαννάκου. Προς τούτο εψήφισε πίστωσιν 150.000 δραχμών εκ του αποθεματικού κεφαλαίου του προϋπολογισμού, δια του ποσού δε τούτου η κοινότης θέλει μετάσχη της εταιρείας... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα
ΧΘΕΣ συνελήφθη υπό της Αστυνομίας η Φιλάνθη Αρφανέα, κατηγορουμένη ότι εξηφάνισε το τεχθέν εκ κλεψιγαμίας τέκνον της. Αύτη μετά την ενεργηθείσαν προανάκρισιν παρεπέμφθη υπό της Αστυνομίας εις τον Εισαγγελέα.
 
-ΕΙΣ την πλατείαν χθες την πρωίαν συνεπλάκησαν μεταξύ των διαταράξαντες την κοινήν  ησυχίαν οι Σαμουήλ Νασάρχης και Δημ. Πουλέας.... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα
ΚΑΤΑ χθεσινόν τηλεγράφημα της Υποδιοικήσεως Χωροφυλακής Μεσσήνης μεταξύ του χωρίου Ζαΐμογλι και Χάνι Μαχαιρά δύο ένοπλοι άγνωστοι ελήστευσαν τον Αριστ. Μυλωνάν, αφαιρέσαντες αυτού 900 δραχμάς.
 
ΚΑΤΟΠΙΝ διαταγής της Διοικήσεως οι διοικηταί των Υποδιοικήσεων Μεσσήνης και Πυλίας, τα Τμήματα Μελιγαλά, Φιλιατρών και Γαργαλιάνων και το μεταβατικόν... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα
ΕΙΣ τα ντάνσιγκ από προχθές η κίνησις είναι εκτάκτως ζωηρά, τα δε οικογενειακά γκρουπ έχουν τόσους παλίμπαιδας κατακτούντας, ώστε εθεωρήθη αναγκαίον να ληφθούν αυστηρά μέτρα εναντίον των.
-Ο θίασος Ζαφειρίου έρχεται οριστικώς εις την πόλιν μας την 10ην τρέχοντος μηνός δια να αρχίση μετά διήμερον τας παραστάσεις του. Το ρεπερτόριόν του... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα... Θα προσπαθήσω όπως η πόλις των Καλαμών καταστή ταχέως ζηλευτή πόλις
ΖΗΤΗΣΑΝΤΕΣ την γνώμην του νέου Δημάρχου Βασιλ. Κροντήρη επί της εννοίας της εκλογής του, ελάβομεν παρ’ αυτού την ακόλουθον απάντησιν: «Κατόπιν των γραφέντων εις τον εγχώριον και Αθηναϊκόν Τύπον, είμαι υποχρεωμένος να κάνω την εξής δήλωσιν. Ότι ως είναι γνωστόν εξετέθην ως λαϊκός υποψήφιος Δήμαρχος και ως τοιούτος εξελέγην παρά του λαού. Συνεπώς δεν ανήκω... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...Μέσα εις μίαν πόλιν τόσον πλουσίαν, τα έκθετα αποθνήσκουν ελλείψει τροφής
ΤΑΣ τελευταίας ημέρας δύο έκθετα απέθανον εις τους δρόμους ελλείψει τροφής. Μέσα εις μίαν πόλιν τόσον πλουσίαν, τα έκθετα αποθνήσκουν ελλείψει τροφής. Υπόθεσις εξ εκείνων τας οποίας μόνον η φαντασία ενός τραγωδού ηδύνατο να συλλάβη. Ας ελπίσωμεν τουλάχιστον ότι θα καταβληθή κάθε προσπάθεια δια την ταχυτέραν επανίδρυσιν του Βρεφοκομείου.
 
-... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα... ΥΠΕΓΡΑΦΗ σύμβασις αμέσου κατασκευής της σιδηροδρομικής γραμμής Κυπαρισσίας – Γαργαλιάνων – Πύλου
ΥΠΕΓΡΑΦΗ σύμβασις αμέσου κατασκευής της σιδηροδρομικής γραμμής Κυπαρισσίας – Γαργαλιάνων – Πύλου. Σχετικήν τηλεγραφικήν ανακοίνωσιν είχε χθες το απόγευμα η Νομαρχία.
 
-ΤΟ Υπουργείον Υγιεινής ανεκοίνωσεν εις την Νομαρχίαν ότι δια δημοσιευθέντος διατάγματος ενεκρίθη η τέλεσις εβδομαδιαίας αγοράς εις την κοινότητα Μερόπης.
 
-ΤΟ... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα.... Η προεκλογική κίνησις ήτο χθες αρκετά ζωηρά
Η προεκλογική κίνησις ήτο χθες αρκετά ζωηρά, καθίσταται όμως ζωηροτέρα από σήμερον. Τον υποψήφιον Δήμαρχον Κάρτσωναν επεσκέφθησαν χθες εκατοντάδες συμπολιτών κατακλυζόντων το γραφείον του, συγχαίροντες αυτόν δια το δημοσιευθέν πρόγραμμά του, το οποίον επροκάλεσεν αρίστην εντύπωσιν. Επίσης ο Ηλ. Μαυρομιχάλης χθες ήτο κατενθουσιασμένος εκ των ζωηρών προς τον... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια.... Μέγας κυκλών ενέσκηψεν εντός του λιμένος Μεθώνης
ΧΘΕΣ την 7ην πρωινήν ώραν μέγας κυκλών ενέσκηψεν εντός του λιμένος Μεθώνης, διελθών είτα δια του ανατολικού μέρους της κωμοπόλεως. Εκ τούτου πέντε μεγάλα ιστιοφόρα ελλιμενισμένα εν Μεθώνη κατεποντίσθησαν, σωθέντων των πληρωμάτων των, πλην του εμπόρου Παναγ. Μασαούτη, του οποίου η τύχη αγνοείται εισέτι. Εκτός των θαλασσίων ατυχημάτων πολλά... Διαβάστε περισσότερα...