Θάρρος :: Άρθρα
Σαν Σήμερα
Θάρρος
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...
ΑΝΕΧΩΡΗΣΕ δια Παρισίους ο άρτι απολυθείς των τάξεων του Στρατού έγκριτος ιατρός της πόλεώς μας Περικλής Κουτσουμπός, όπως παρακολουθήση τας νέας θεραπευτικάς μεθόδους.
 
-ΠΡΟΧΘΕΣ την 3 μ.μ. ο εκ Μύλου της Ιθώμης Γ. Κ. Καστανάς ενώ διεσκέδαζεν μετ’ άλλων ομοχωρίων του εφονεύθη εκ των ριπτομένων εκ των συνδιασκεδαζόντων μετ’ αυτού ασκόπων... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...
Η ραγδαία βροχή της προχθεσινής νυκτός, η παραταθείσα μέχρι της μεσημβρίας της χθες, ανεκούφισε τους πάντας. Διότι οι κίνδυνοι της λειψυδρίας δεν φαίνονται πλέον εξ ίσου έντονοι. Πολλοί φοβούνται ότι ενδέχεται η περίοδος της βροχής να εξακολουθήση, οπότε πλέον γεννώνται κίνδυνοι δια νέαν πλημμύραν του Νέδοντος και θα χρειασθή να γίνη νέα λιτανεία δια να... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...
Η χθεσινή αραιά βροχή, η οποία έπεσε την πρωίαν, εχαιρετίσθη γενικώς ως ευοίωνον σημείον τερματισμού της ανομβρίας. Υπάρχουν μάλιστα και πολλοί οι οποίοι έσπευσαν να προφητεύσουν ότι θα βρέχη κατά διάρκειαν όπως προ ετών συνέβαινεν, εξηγούντες την προφητείαν των εις ιδιορρύθμους ειδικάς μετεωρολογικάς παρατηρήσεις.
 
-ΟΙ νεοσύλλεκτοι έδωκαν... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στη Μεσσηνία!
ΤΑ κάτωθι μέλη του Συνεταιρισμού Αρφαρών υπεξαιρέσαντες τα προϊόντα του Συνεταιρισμού των επώλησαν ταύτα εις το εμπόριον, είναι δε ούτοι οι εξής: Κωνστ. Ι. Νιάρχος, Γρ. Π. Βαλασσόπουλος, Αντ. Γ. Γεωργούντζος, Γεώργ. Ν. Ζαλαχώρης, Βασ. Ι. Νιάρχος, Γρ. Δ. Κατσαμπάνης, Γεώργ. Ι. Σκούλικας, Δημ. Ηλ. Παπανικολός, Ιωάν. Λ. Νιάρχος, Διον. Π. Γιανιάς και Βασίλ... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...
Ο καιρός υπέστη νέας μεταβολάς, αποτέλεσμα των οποίων υπήρξε να πυκνωθούν αι τάξεις των κρεβατωθέντων συμπολιτών.
 
-Η χθεσινή τιμητική της δίδος Νέζερ έσχε μοναδικήν επιτυχίαν. Ιδία εις τον χορόν της «Ζιγκολέτ» το χορευτικόν ζεύγος Νέζερ – Ιατρού υπήρξεν αμίμητον, δι’ ο δικαιότατα κατεχειροκροτήθη.
 
-Ο κινηματογράφος του λαού... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα
ΕΙΣ παρά την θέσιν Ξηροκάμπι οικίαν της περιφερείας Γιαννίτσης ευρέθη νεκρά παρά του επιστρέφοντος εκ Καλαμών αδελφού της Ιωάννου , η Γιαννούλα θυγάτηρ Παν. Πατικοπούλου ετών 17. Έντρομος ο αδελφός της εκάλεσεν εις βοήθειαν. Οι πρώτοι σπεύσαντες αντελήφθησαν εις τον λαιμόν της ατυχούς κόρης αύλακα εκ σχοινίου, πλησίον της δε ευρίσκετο κάθισμα.
 ... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...
ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ η πληροφορία ότι η επέκτασις της σιδηροδρομικής γραμμής Κυπαρισσίας – Μαράθου μέχρι Πύλου είναι αδύνατος ελλείψει χρημάτων. Ουδεμία πρόνοια επί του παρόντος είναι δυνατόν να ληφθή , όσα δε επηγγέλθησαν κατά καιρούς διάφοροι πολιτευόμενοι, υπήρξαν φούμαρα εκ των συνήθων. Το γεγονός τούτο ας λάβη σοβαρώς υπ’ όψιν ο Πυλιακός Λαός προκειμένου  μετ’... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...
ΑΙ Γενικαί Αποθήκαι Καλαμών ανακοινούσι κατόπιν των δημοσιευθέντων εις την εφημερίδα «Μεσσηνιακός Κήρυξ» σχετικώς με απόπειραν νοθείας του σταφιδοκάρπου εν τη επί τη οδού Αναγνωσταρά αποθήκη της Παμμεσσηνιακής Ενώσεως, ότι πράγματι την 23ην τρέχ. και ώραν 1ην μ.μ. ανευρέθησαν εν τη αποθήκη ταύτη της ρηθείσης Ενώσεως 11 σακίδια... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...
Ο ωραιοφυλικός κόσμος μετά μεγάλης αγωνίας αναμένει τας σημερινάς εμφανίσεις, χάριν των οποίων από χθες και το ωραιογραφικόν καρνέ ητοιμάσθη.
 
-ΔΙ’ αυτάς πολλά λέγονται, διότι οι περισσότεροι μετεβλήθησαν εις απίστους Θωμάδες. Αι προβλέψεις αυτήν την φοράν ετέθησαν κατά μέρος δια να ομιλήσουν τα πράγματα.
 
-Ο αρχηγός των σπόρτμαν... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...
ΑΚΑΤΑΝΟΗΤΟΣ δια τους πολλούς η χθεσινή προς τας εξοχάς έξοδος του ωραιοκόσμου, την οποίαν μόνον ο πολύς κομφερανσιέ κατόρθωσε να εξηγήση εις τον κατάπληκτον όμιλον.
 
-ΤΟΥ ξεφαντώματος μετέσχε και η υψηλή αριστοκρατία ήτις έστησε το στρατηγείον της παρά την Αγίαν Σιώνα.
 
-Ο κινηματογράφος του Λαού κατεκλύσθη χθες πάσης τάξεως κόσμου... Διαβάστε περισσότερα...