Θάρρος :: Άρθρα
Σαν Σήμερα
Θάρρος
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...
ΠΡΟΧΘΕΣ το εσπέρας εν μέσω πολυπληθών συγγενών και φίλων ανεδέξατο εκ της κολυμβήθρας το χαριτωμένο αγγελούδι του αρίστου ράπτου της πόλεώς μας Σ. Μωράκη ο καθηγητής της Γαλλικής Γ. Γούδας, ονομάσας αυτόν Ελευθέριον. Εις τους γονείς και τον ανάδοχον το «Θάρρος» εύχεται να τοις ζήση και να φανή αντάξιος του ονόματός του.
 
-ΑΠΟΦΑΣΙΣΘΕΝΤΟΣ όπως... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...
ΑΠΕΘΑΝΕ και εκηδεύθη εν Αθήναις ο Σπυρίδων  Κουμουνδούρος, επί μακράν σειράν ετών διατελέσας βουλευτής Μεσσηνίας και κάποτε υπουργός επί Ναυτικών. Ο αποθανών πολιτευτής, σεμνός το ήθος, μόνον πολιτικούς αντιπάλους έσχε καθ’ όλην την μακράν του πολιτικήν σταδιοδρομίαν, ουδένα δε εχθρόν. Από χαρακτήρος συντηρητικός ο Σπυρίδων Κουμουνδούρος απεστρέφετο τας... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...
ΟΙ κάτοικοι της οδού Κανάρη της Παραλίας υπέβαλον χθες αίτησιν προς τον Νομάρχην, δια της οποίας διεκτραγωδούν την κατάστασιν εις ην περιήλθεν η εν λόγω οδός, λόγω της μη συντηρήσεώς της, παρακαλούν δε επί τη ευκαιρία της επιστρώσεως της οδού Αριστομένους, της οποίας συνέχεια είναι η εν λόγω οδός, όπως ληφθή μέριμνα και δια την επίστρωσιν της οδού Κανάρη.... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...
ΤΟ Υπουργείον Περιθάλψεως επειγόμενον δια την ταχείαν λειτουργίαν του ιδρυομένου ενταύθα Εθνικού Ορφανοτροφείου, απηύθυνε χθες έγγραφον προς τον Νομάρχη, δια του οποίου γνωρίζον την ανάγκην της ταχείας λειτουργίας εθνικού ορφανοτροφείου αρρένων εν Καλάμαις, το οποίου η οικονομική υπόστασις και λειτουργία εξησφαλίσθη, παραγγέλλει τον Νομάρχην, ίνα εν... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...
Ο από της παραμονής επικρατών βροχερός καιρός δεν παρουσίασε την χθεσινήν ημέραν εστερημένην λαμπρότητος και αίγλης. Τουναντίον το χάριν της εορτής προσελθόν πλήθος και εκ των περιχώρων της πόλεως ήτο πολύ υπέρτερον των προηγουμένων ετών.
 
ΤΗΝ ανατολήν της ημέρας εχαιρέτισαν συνεχείς κανονιοβολισμοί ριπτόμενοι από του φρουρίου και συνοδευόμενοι... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...
ΚATA χθεσινόν εκ Κυπαρισσίας τηλεγράφημα προχθές την 3ην απογευματινήν ώραν απόσπασμα στρατιωτών του εν Κυπαρισσία Λόχου Ασφαλείας καταδιώκον εις Καλό – Νερό τον κακοποιόν και παρανόμως οπλοφορούντα Ιω. Κυπαρίσση, κάτοικον Κυπαρισσίας, επυροβολήθη επανειλημμένως, αντιπυροβοληθείς δε παρ’ αυτού υπέστη τραύμα διαμπερές εις τον αριστερόν μηρόν.... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...
Η μεταφορά των σχολικών επίπλων εκ Ζευγολατιού εις το χωρίον Μαντζάρι όπου μεταφέρεται το σχολείον δεν επετεύχθη εισέτι, ανισταμένων προς τούτο των γυναικών Ζευγολατιού αι οποίαι εμποδίζουν την μεταφοράν.
Ο αποσταλείς εντεύθεν Μοίραρχος Δρακουλάκος μετά δυνάμεως δεκαπέντε χωροφυλάκων, εν τη επιθυμία όπως αποφύγη την λήψιν αυστηρών μέτρων, προσεπάθησε... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...
ΟΙ κομψοί σεβαλιέ διατελούν εις συγκίνησιν με τον σημερινόν χορόν της Φιλαρμονικής, αναλογιζόμενοι τας εκπλήξεις ας ούτως δύναται να παρουσιάση. Δια τούτο βολιδοσκοπούν και καταγίνονται εις ανίχνευσιν του εδάφους χωρίς όμως να επιτυγχάνουν τίποτε ελλείψει κυνηγετικών κυνών. Ο χορός προμηνύεται ζωηρότατος, θέλει δε συγκεντρώσει κατά τας παρεχομένας... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...
ΩΣ γνωστόν το διοικητικόν συμβούλιον της Φιλαρμονικής Εταιρείας απεφάσισε την οργάνωσιν χορού αι εκ του οποίου εισπράξεις θα διατεθούν υπέρ του ταμείου της Φιλαρμονικής. Ο χορός θα δοθή το προσεχές Σάββατον εις το Δημαρχείον και εν τη αιθούση των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου. Από χθες ήρχισαν αι ετοιμασίαι, αν δε κρίνη κανείς εκ της παρατηρουμένης... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...
ΝΕΑ μελέτη κατηρτίσθη παρ’ Ελβετών μηχανικών δια τα αντιπλημμυρικά έργα της Οιχαλοανδανείας, υποβληθείσα εις το Υπουργείον Συγκοινωνίας προς έγκρισιν. Είναι η εκατοστή ίσως των μελετών, των οποίων τα έξοδα καλούνται να πληρώσουν οι διάφοροι κουτοί θαλασσοπνιγόμενοι κάτοικοι αμφοτέρων των Δήμων, ους προσπαθούν πάλιν να χορτάσουν με υποσχέσεις ενώ οι... Διαβάστε περισσότερα...