Θάρρος :: Άρθρα
Σαν Σήμερα
Θάρρος
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα
ΚΑΤΑ την σημερινήν ζουρ – φιξ εις τον αντιβραχίονα θα εμφανισθούν όλαι αι παρεπίδημοι. Επαρκώς κατηχηθείσαι από τον θηλυκόκοσμον της υψηλής εγχωρίου αριστοκρατίας.
 
ΑΙ εμφανίσεις μετ’ ενδιαφέροντος αναμένονται από τους κύκλους του Πανελληνίου, προκειμένου ευθύς αμέσως να αρχίση η κριτική εις την οποίαν θα λάβουν μέρος και οι περιώνυμοι εστέτ.... Διαβάστε περισσότερα...
Σαν σήμερα: 32 χρόνια από το «χρυσό» Ευρωμπάσκετ του 1987! (βίντεο)
Ήταν η μέρα, που ο «τίμιος γίγαντας» μας έκανε να πούμε «είμαστε πια πρωταθλητές, έρχονται άλλες εποχές». Σαν σήμερα, πριν από 32 ολόκληρα χρόνια, γινόταν στο ΣΕΦ το «θαύμα» του '87 από την Εθνική μας ομάδα
Με προπονητή τον Κώστα Πολίτη και παίκτες τους Νίκο Γκάλη, Παναγιώτη Γιαννάκη, Φάνη Χριστοδούλου Παναγιώτη Φασούλα, Νίκο Σταυρόπουλο, Αργύρη... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα
ΤΗΝ ίδρυσιν του Καλλιτεχνικού Συλλόγου επηκολούθησεν η ίδρυσις Θεατρικού Ομίλου αποτελουμένου από τα καλύτερα ερασιτεχνικά, δραματικά, μουσικά και φωνητικά στοιχεία της πόλεώς μας. Μέχρι σήμερον οι φιλότιμοι νέοι οι αποτελούντες τον θεατρικόν όμιλον χωρίς θόρυβον και ρεκλάμες επροχώρησαν αρκετά, χάρις εις τον ζήλον και την καλλιτεχνικήν ορμήν των. Από τον... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα
Η ζέστη των τελευταίων ημερών κατέστη ανυπόφορος. Όσοι υπελείφθησαν εις αυτήν την πόλιν μετεβλήθησαν εις οσιομάρτυρας, ενθυμίζοντας τους εν τη καμίνω μη φλεγομένους παίδας.
-ΟΙ σκηνίται χαίρονται εις τα Αλαγωνιακά βουνά την ζωήν, προπονούμενοι μάλιστα δια το υπερβολικόν κρύο. 
-ΟΙ εις Κιτριές παραθερίζοντες είναι κατενθουσιασμένοι με τους εξ... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα
Ο κόσμος ως ήτο επόμενον χθες με την αφόρητον ζέστην εξεστράτευσεν εις την Παραλίαν και κατέλαβεν εξ εφόδου το «Πανελλήνιον» και τα καναπεδάκια του αντιβραχίονος.
 
ΝΕΑΙ εμφανίσεις πάρα πολλαί εσημειώθησαν με την διαφοράν ότι ο μηνύων ωραιογράφος δεν ηθέλησε να αναλάβη τα υψηλά του καθήκοντα.
 
ΕΙΣ την ακρογιαλιάν συνεκεντρώθησαν οι... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα
ΠΛΕΙΣΤΑΚΙΣ μέχρι τούδε εκράτησεν η ιδέα της εξαφανίσεως των εκ φραγκοσυκών φρακτών των κυριωτέρων οδών της πόλεως αίτινες παρουσιάζουν πρωτοφανή ασχήμιαν, αλλ’ ουδέποτε ελήφθη οριστική απόφασις.
 
Η Διοίκησις Χωροφυλακής τελευταίως επιθυμούσα να εξακριβώση εάν οι εκ φραγκοσυκών φράκται των εν λόγω οδών είναι επικίνδυνοι εις την δημοσίαν υγείαν,... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα
ΚΟΣΜΟΣ πολύς και αφόρητος χθες εις την Παραλίαν εδικαίωσε τας προβλέψεις των οιωνοσκόπων.
 
-ΤΑ τραμ έστενον υπό το βάρος πλήθους συμπολιτών, τα αμάξια δε και τα αυτοκίνητα είχον επιταχθή μέχρις ενός.
 
-ΤΟ «Πανελλήνιον» μεταξύ των άλλων συνεκέντρωσε και όλους τους ακτιονίστ πανηγυρήσαντας τον θρίαμβόν των, ενώ εις τον αντιβραχίονα... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα
ΤΟ αστυνομικόν τμήμα Φιλιατρών τηλεγραφικώς ανέφερε χθες προς την ενταύθα Διοίκησιν Χωροφυλακής, ότι ο Π. Πούλος ετραυμάτισε τον Π. Χριστόπουλον δια περιστρόφου. Αφορμή του τραυματισμού ήτο προηγηθείσα φιλονικία των κατόπιν κρασοκατανύξεων εις τινά εκεί τελούμενον γάμον. Ο Πούλος αναχωρήσας εκείθεν μετέβη εις την οικίαν του και παραλαβών περίστροφον... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα
Ο χθεσινός καιρός με τον τρελλοβορηάν δεν έπέτρεψε την έξοδον εις τας ωραιοφιλικάς αντιπροσώπους. Ούτω δε αι υπαίθριοι συγκεντρώσεις δεν παρουσίασαν ό,τι από ημερών ανυπομόνως ανεμένετο. Καιρού επιτρέποντος η επίδειξις θα γίνει την Κυριακήν χωρίς καμίαν ελλανόδικον επιτροπήν, της οποίας τα μέλη χθες όλως εκτάκτως ανεχώρησαν δι’ Αθήνας οπόθεν θα επανέλθουν... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα
ΟΙ φίλοι του υπαίθρου χωρίς θόρυβον επραγματοποίησαν την πρώτην εκδρομήν στεφθείσαν υπό πλήρους επιτυχίας. Ταύτης μετέσχον και πλείσται όσοι αντιπρόσωποι του ωραίου φύλου υποσχεθείσαι με εντατικήν προπαγάνδαν να κατορθώσουν ώστε κάθε Κυριακήν όλοι οι Καλαματιανοί να εγκαταλείπουν το κονισσαλέον μας άστυ και λαμβάνουν την άγουσαν προς τας εξοχάς.
 ... Διαβάστε περισσότερα...