Θάρρος :: Άρθρα
Σαν Σήμερα
Θάρρος
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...
ΤΟ Υπουργείον Γεωργίας δι’ απευθυνθείσης τηλεγραφικής εγκυκλίου του προς τους νομάρχας, νομογεωπόνους και λοιπάς αρχάς παραγγέλλει να ρυθμίσουνε επειγόντως τα ζητήματα των επιτροπών της εκτιμήσεως δια τους υποστάντας ζημίας εκ της χαλάζης και του πάγου σταφιδοκτηματίας συμφώνως προς τας παρεχομένας νεωτέρας αυτού οδηγίας, εκδοθείσας επί τη βάσει του... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα
ΠΟΛΛΟΙ εκ των εξαγωγέων διετύπωσαν ζωηρά και δίκαια παράπονα δια την βεβιασμένην συλλογήν των σύκων, τα οποία προσεφέρθησαν αυτάς τας ημέρας εις το εμπόριον, ανεπαρκώς απεξηραμένα και εντελώς ακατάλληλα δι’ εξαγωγήν.
 
ΕΦΙΣΤΩΜΕΝ ιδιαιτέρως την προσοχήν των παραγωγών επί των δυσαρέστων συνεπειών τας οποίας κατ’ ανάγκην θα έχη επί της τιμής του... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...
ΣΗΜΕΡΟΝ εορτή της Παναγίας η χαριτωμένη μικρούλα Μαίρη του Διευθυντού του ενταύθα υποκαταστήματος της Τραπέζης Αθηνών Τραβασάρου άγει την επέτειον αυτής. Ο Τραβασάρος ευτυχής δια την χαριτωμένην κόρην του προικισμένην με όλα τα χαρίσματα και με πλουσιώτατον μουσικόν τάλαντο, θα δεχθή σήμερον χαιρετιστηρίους επισκέψεις, παραθέτων το εσπέρας πλουσιώτατον... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα
Η παραλία χθες εδέχθη αρκετόν κόσμον δια να συνεχισθή το βολτάρισμα εις τον αντιβραχίονα, κινδυνεύσαν να γίνη η σωστή αποθέωσις.
 
Η υψηλή όμως αριστοκρατία επιμελώς αποφεύγει τας τούτου είδους συγκεντρώσεις, κλειομένη ερμητικώς εις τα σπίτια της. Εκεί εις τα διαλείμματα του πόκερ ή του μπριτζ αναλύεται το κοσμικόν μέθυ και αρχίζει η επίθεσις... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...
ΚΑΤΗΓΓΕΛΘΗ εις το αστυνομικόν τμήμα παρά του φανοποιού Ασημ. Σάββα ότι ο 15ετής υπηρέτης του Γ. Αγ. Καραθανάσης εκ Σωληναρίου αφήρεσεν εκ των αφεθέντων εις το κατάστημά του εμπορευμάτων του εκ Πατρών εξαδέλφου του Παν. Πετροπούλου 4 πήχεις υφάσματος αξίας δραχ. 1.500 και άλλα είδη. Ο συλληφθείς μικρός ανωμολόγησε την πράξιν του βεβαιώσας ότι το ύφασμα... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα
ΧΘΕΣ περί την 9ην πρωινήν εις την συνοικίαν Αγίου Νικολάου η Σοφούλα σύζυγος Ηλ. Μητροπούλου ετραυμάτισε δια λίθου εις την κεφαλήν την Μαλαματένιαν χήραν Ευαγγ. Μελισόβα. Η δράστις συλληφθείσα παρά των αστυνομικών οργάνων απεστάλη εις τον Εισαγγελέα.
 
-ΕΙΣ τα ποίμνια της κοινότητος Ζάχας ανεφάνη νόσος άγνωστος εκ της οποίας... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα
ΠΑΝΤΕΣ παθούσι την καλήν υγείαν, αλλά και πάντες αδιαφορούσιν, ως προς τα μέσα της διατηρήσεώς της. Επιδεικνύουσιν αδιαφορίαν εγκληματικήν, αδιαφορίαν ακατανόητον, εις στιγμήν καθ’ ην θα ηδύναντο ευκόλως δια των Καταποτίων Πινκ να τονώσωσι, να αναζωογονήσωσι τους εξηντλημένους οργανισμούς των.

ΤΑ Καταπότια Πινκ ανακαινίζουν και εξαγνίζουν το... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα
Η ζέστη γίνεται ανυπόφορος και πολλοί προτιμούν την Αλαγωνίαν δια τας εξορμήσεις των. Δεν είναι όμως ολίγοι που  θα λάβουν την άγουσαν προς τα μεσσηνιακά και λακωνικά παράλια, όπου θα συγκεντρώσουν πολύν κόσμον, ιδίως ξένον. Ημείς οι περιλειπόμενοι θα καβουρδιθώμεν εις το καλαματιανό λιοπύρι δια να δεχώμεθα μόνον το βράδυ την δροσιά με το σταγονόμετρον.... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα
ΚΑΤΑ τον μοναδικόν εστέτ η χθεσινή συγκέντρωσις εις την παραλιακήν βίλλαν ήτο θαύμα αισθησιακής απολαύσεως. Οι κλητοί ήσαν πάρα πολλοί αλλά πάντες ανεγνώρισαν υπεροχήν εις την επήλυδα ξένην, χωρίς να ακουσθή ουδέ η ελαχίστη διαμαρτυρία παρά των εγχωρίων αντιπροσώπων του ωραιοφυλικού κόσμου.
 
ΜΟΝΟΝ αι Μπερτινίζουσαι εθεώρησαν απαραίτητον να... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα
ΕΝ τη αγορά της Κοινότητος Αριστομένους συνεπλάκησαν  οι Παν. Ιω. Παναγιωτόπουλος και Αναστ. Κουμούτσος  ένεκα προηγουμένων αφορμών προερχομένων εκ της διανομής αρδευσίμου ύδατος. Καθ’ ην στιγμήν ο Παναγιωτόπουλος εξαγωγών περίστροφον ητοιμάζετο να πυροβολήση και ανεχαιτίσθη υπό των προστρεξάντων, εξεπυρσοκρότησε τούτο και ετραυμάτισεν εις την κεφαλήν την... Διαβάστε περισσότερα...