Θάρρος :: Άρθρα
Σαν Σήμερα
Θάρρος
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα
Ο θηλυκόκοσμος ελπίζει ακόμη ότι η πρωθυπουργική διαταγή για τα κοντά φουστάνια δεν πρόκειται να εκτελεσθή. Υπάρχουν πληροφορίαι εξ Αθηνών που ανεπτέρωσαν τας ελπίδας του και τον έκαμαν πάλιν όχι μόνον ομιλητικόν, αλλά και δηκτικώτατον οσάκις αντικρύζει τους αποστείλαντας προς τον Πρωθυπουργόν το γνωστόν συγχαρητήριον τηλεγράφημα επ’ ευκαιρία της αυστηράς... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στη Μεσσήνη
Ο γνωστός θιασάρχης και δραματικός πρωταγωνιστής Νικόλαος Κυριακίδης δίδει σήμερον την 4ην μ.μ. απογευματινήν φιλολογικήν προεσπερίδα εις την γείτονα πόλιν Νησίον υπό την προστασίαν του Συλλόγου «Φιλοπρόοδος Ένωσις», ήτις προμηνύεται πανηγυρική. Θα συμπράξη και η μανδολινάτα του Συλλόγου. Δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι όλοι οι Νησιώται θα επωφεληθούν... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα
ΚΑΤΑ την χθεσινήν ημέραν παρετηρήθη πυκνή συγκέντρωσις εις το Παραλιακόν μέτωπον, εις το οποίον εύρε θέσιν και η γερουσία δια να ασχοληθή εφ’ όλων των ζητημάτων της ημέρας.
 
-ΤΟ μπαλέτο του Μπακέα εσκάλωσεν εις την Κωνσταντινούπολιν δια να τέρψη τους θαμώνας ενός των κέντρων της. Εις την Καλαμάταν υπάρχει ελπίς να φθάση μετά δίμηνον οπότε το... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα
ΕΙΣ μίαν των αιθουσών του Επιμελητηρίου συνήλθον ο Δήμαρχος Κροντήρης, οι πρόεδροι του Εμπορικού Επιμελητηρίου, Εμπορικού Συλλόγου, Ιατρικού Συλλόγου και ο τμηματάρχης του υπουργείου Υγιεινής, συζητήσαντες περί του τρόπου της καλυτέρας λειτουργίας του Αλεξανδρακείου Νοσοκομείου και Πτωχοκομείου. Ο Χαριτάκης υπεστήριξε την ανάγκην όπως ιδρυθή ένα αυτώ και... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα
ΤΗΝ 7ην πρωινήν της προχθές, κατά χθεσινόν εκ Πύλου τηλεγράφημα, ο εκ του χωρίου Χωματερού Παν. Θ. Θεοδωρόπουλος και Αντων. Β. Θεοδωρόπουλος, κάτοικοι Κουτσομήλι, εισελθόντες εντός της γαλαρίας του ανθρακωρυχείου Χωματερού επετέθησαν δια ράβδων κατά του εκεί εργαζομένου πρόσφυγος Αυγουστή Παπαποστόλου και τον ετραυμάτισαν εις την κεφαλήν ένεκα... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα
ΤΗΝ 1.30 μεταμεσονύκτιον ώραν της προπαρελθούσης νυκτός εις το Ξενοδοχείον «Ακταίον» ο εντεύθεν καταγόμενος και διαμένων εν Αθήναις Παν. Κουρμπέλης, πάσχων εκ νευρασθενείας απεπειράθη ν’ αυτοκτονήση αποκόψας δια λεπιδίου ξυραφίου τας φλέβας αμφοτέρων των χεριών του, επιχειρήσας κατόπιν να κόψη και τον λαιμόν του. Αφυπνισθείσα όμως εν τω μεταξύ η εν τω αυτώ... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα
ΜΑΣ μεταδίδεται εξ Αθηνών η βάσιμος πληροφορία, ότι αφίκετο εκ Γερμανίας το παραγγελθέν υπό της αποχωρησάσης Διευθύνσεως των Σ.Π.Α.Π. τροχαίον υλικόν, νέαι ατμομηχαναί και βαγόνια, των οποίων ήρχισεν ήδη η συναρμολόγησις. Τα βαγόνια, ενωτάτου και τελειοτάτου συστήματος, είναι αναπαυτικώτατα δια τους επιβάτας, ηλεκτροφώτιστα, παραγομένου εν αυτοίς του... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα
Η νυκτερινή Καλαμάτα δεν ημπορεί κανείς να αμφισβητήση ότι τελευταίως έχει κάποιο ενδιαφέρον. Τούτο με την πάροδον των ημερών θα αποκτήση περισσότερα θέλγητρα αν κρίνη κανείς από τας βεβαιώσεις των κοσμικομανών.
 
-ΔΙΑ νεωτέρου νόμου αι προίκες μέχρι ποσού ενενήκοντα χιλιάδων δραχμών και αι δωρεαί μέχρι είκοσι πέντε χιλιάδων δραχμών δεν... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα
ΚΑΤΟΠΙΝ μηνύσεως του παντοπώλου Βαλάση συνελήφθη παρά της Αστυνομίας ο μικρός υπηρέτης του, διότι ανεκαλύφθη κλέπτων τον κύριόν του. Το παρ’ αυτού κλαπέν ποσόν υπολογίζεται εις δρχ. 2.000. Επί του καλού αυτού υπηρέτου ανευρέθησαν και κατασχέθησαν δρχ. 400, παραπέμπεται δε εις το επ’ αυτοφώρω.
 
-ΣΥΛΛΗΦΘΕΙΣ υπό των αστυνομικών οργάνων ο Δ.... Διαβάστε περισσότερα...
Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα
ΑΙ μονταίν κυρίαι και δεσποινίδες πρέπει να ανησυχούν σοβαρώς κατόπιν των όσων ανεκοίνωσεν επιφανής Αμερικανός επιστήμων, εις διάλεξιν την οποίαν έδωσε τελευταίως εις Βασιγκτώνα ενώπιον χιλιάδων θηλυκόκοσμου σχετικώς με το ζήτημα των κομμένων μαλλιών.
 
Ο σοφός επιστήμων εβεβαίωσε δια του κατηγορηματικωτέρου τρόπου ότι αι ωραιοφυλικαί... Διαβάστε περισσότερα...