Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα... ΔΗΛΟΥΤΑΙ σαφώς ότι αποκλείονται της εσπερίδος νεάνιδες άγουσαι ηλικίαν ελάσσονα των 15 ετών και νέοι ανήλικοι


Πρώτη Δημοσίευση: 13/04/2017 19:34 - Τελευταία Ενημέρωση: 13/04/2017 19:34
ΑΥΡΙΟΝ περί ώραν 7ην μ.μ. δίδεται εν τη αιθούση του Εμπορικού Συλλόγου Καλαμών η υπό της Κοινωνικής Αναπλάσεως οργανωθείσα προεσπερίς. Της προεσπερίδος θα μετάσχουν τα μέλη του Συλλόγου της Κοινωνικής Αναπλάσεως, οι ανώτεροι αξιωματικοί και δημόσιοι υπάλληλοι και αι διευθύνσεις των ενταύθα τραπεζών και εταιρειών. 
 
ΔΗΛΟΥΤΑΙ σαφώς ότι αποκλείονται της εσπερίδος νεάνιδες άγουσαι ηλικίαν ελάσσονα των 15 ετών και νέοι ανήλικοι. Το κυλικείον ανέλαβε δι’ ίδιον στολισμόν ο κοσμήτωρ του Εμπορικού Συλλόγου. Αι εκ της εσπερίδος εισπράξεις διατεθήσονται προς ίδρυσιν νυκτερινής σχολής απόρων.
 
-ΕΚ του ενεργηθέντος την 25η Μάρτιου εράνου υπέρ του Εθνικού Βρεφοκομείου Καλαμών εισεπράχθησαν εν Διαβολιτσίω δραχμαί 228,85, εν Μπούγα δραχ. 65 και εις Ζούρτσαν δρχ. 330.
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: 


Προσθήκη νέου σχολίου