Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα... Η Παραλία χθες παρ’ όλας τας προβλέψεις του ωραιογράφου εκράτησε δι’ εαυτήν


Πρώτη Δημοσίευση: 11/01/2017 18:46 - Τελευταία Ενημέρωση: 11/01/2017 18:46
ΕΝ από τα τετραγωνικώτερα νεοελληνικά μυαλά, το οποίον αφήκε σημεία φωτεινής δράσεως εις την γενικήν διοίκησιν των νήσων του Αρχιπελάγους, ανέλαβεν από της χθες το Υπουργείον Εσωτερικών. Ο Παπανδρέου είναι εκ των αληθώς νέων ανδρών προς τους οποίους μετ’ ελπίδων αποβλέπει το δοκιμασθέν ελληνικόν κράτος, ήτο δε ο μόνος ενδεδειγμένος να αναλάβη την διεύθυνσιν ενός των σοβαρωτέρων υπουργείων.
 
-Η Παραλία χθες παρ’ όλας τας προβλέψεις του ωραιογράφου εκράτησε δι’ εαυτήν ζηλοτύπως την μόνωσιν και κανείς βέβηλος δεν επάτησεν εις τον αντιβραχίονα, όπου οι φυσιολάτραι έψαλον νέους ύμνους την ώραν κατά την οποίαν προς το μέρος του Βουλκάνου τα βαρειά σύννεφα παρουσιάζον μίαν ειδωλολατρικήν εποχήν. Ο συμπαθής κομφερενσιέ ούτω επελήφθη της μοναδικής ευκαιρίας δια να δώση τας οριστικάς του εξετάσεις. Εννοείται ότι η διάλεξις μετ’ επαίνων κατεδικάσθη.
 
-ΚΑΤΑ χθεσινόν τηλεγράφημα εξ Ανδριτσαίνης εκ των προσβληθέντων εξ ευλογίας τεσσάρων ατόμων απεβίωσεν η Αναστασούλα σύζυγος Σπυρ. Παπαδημητρίου.
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: 


Προσθήκη νέου σχολίου