Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα... ΧΘΕΣ την πέμπτην πρωινήν ώραν συνελήφθη εις την εν Μπαλιάγα οικίαν του Παναγ. Μημήκου ο


Πρώτη Δημοσίευση: 20/03/2017 20:30 - Τελευταία Ενημέρωση: 20/03/2017 20:30
Ο καιρός απεκατεστάθη οριστικώς, καθώς φαίνεται πλέον εισήλθομεν εις την καλυτέραν εποχήν του έτους, την προάνοιξιν. Η παραλία τας πρώτας απογευματινάς ώρας θαύμα ωμορφιάς. Οι λάτρεις του ωραίου ήρχισαν δια της αμμουδιάς να κάνουν περιπάτους μέχρις Αγίας Σιών.
 
-ΧΘΕΣ την πέμπτην πρωινήν ώραν συνελήφθη εις την εν Μπαλιάγα οικίαν του Παναγ. Μημήκου ο κατηγορούμενος δια την δολοφονίαν του διευθυντού του «Ελευθέρου Τύπου» Α. Καβαφάκη, Παναγ. Μπένος, εκ Σκάλας του Δήμου Οιχαλίας, τέως υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών, κρυπτόμενος εις το υπόγειον της άνω οικίας των βυτίων, παρεδόθη δε άνευ αντιστάσεως.
 
ΑΠΟ της προπαρελθούσης νυκτός είχεν αναχωρήση εντεύθεν ο διευθυντής του δευτέρου αστυνομικού τμήματος υπομοίραχος Παπαναγιώτου μετά τεσσάρων ανθυπασπιστών και 24 χωροφυλάκων, φθάσαντες δε εις Μπαλιάγα απέκλεισαν τας οικίας όπου υπήρχον υπόνοιαι ότι ευρίσκετο ο δολοφόνος, ο οποίος κατά τας πρωινάς ερεύνας ανεκαλύφθη και συνελήφθη εις το υπόγειον της άνω οικίας. Ο συλληφθείς Μπένος είναι νεαρός, ωδηγηθείς δε ενταύθα κρατείται εις το δεύτερον αστυνομικόν τμήμα, σήμερον δε την πρωίαν μεταφέρεται υπό συνοδείαν εις Αθήνας ίνα παραδοθή εις τον εκεί Εισαγγελέα.
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: 


Προσθήκη νέου σχολίου