Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...


Πρώτη Δημοσίευση: 05/06/2018 19:20 - Τελευταία Ενημέρωση: 05/06/2018 19:20
ΤΗΝ παρελθούσαν Κυριακήν περί ώρα 7.30 νυκτερινήν ετραυματίσθη εις την οδόν Γιανιτσανίκων παρά τον Άγιον Δημήτριον ο Γεώργιος Κακαλέτρης εις τον δεξιόν μέρος του θώρακος δια μαχαίρας υπό τας ακολούθους περιστάσεις.
Κατά την ανωτέρω ώραν οι στρατιώται του 36ου Συντάγματος Γεώργιος Μπιλάλης και Μιχ. Ζαγαρέλος παρηνώχλουν την εισερχομένην εκείθεν και μεταβαίνουσαν εις το εγγύς φρέαρ προς άντλησιν ύδατος κόρην Κονδύλω Σερεμέτη. Κατά την στιγμήν εκείνην διήρχετο εκείθεν ο παθών έγγαμος, όστις εξεγερθείς εκ της διαγωγής των άνω στρατιωτών απηύθυνε προς αυτούς παρατηρήσεις δια την διαγωγήν των προς την κόρην, πράγμα το οποίον εξήγειρε τους στρατιώτας επιτεθέντας κατ’ αυτού, την στιγμήν δε ταύτην ο ατυχής παθών ετραυματίσθη δια μαχαίρας και ούτω οι μεν στρατιώται αστραπιαίως εξηφανίθησαν, ούτος δε μη αντιληφθείς τον τραυματισμόν του επέστρεψεν εις την οικίαν του αντιληφθείς κατόπιν εκ των πόνων, ότι ήτο τραυματισμένος. 
 
ΜΕΤΕΦΕΡΘΗ εις την κλινικήν του Αναστασιάδη γενομένης αυτώ αμέσως εξετάσεως εξ ης απεδείχθη, ότι έχει διατρηθή ο πνεύμων εις το κάτω μέρος, ολιγίστων υπαρχουσών ελπίδων διασώσεώς του.  Η Αστυνομία λαβούσα γνώσιν του εγκλήματος αργά προέβη εις την σύλληψιν των στρατιωτών οι οποίοι μετεφέρθησαν και κρατούνται εις το αστυνομικόν τμήμα.
 
ΤΗΣ προανακρίσεως επελήφθη ο ανθυπομοίραρχος κ, Καραστράτης  ο οποίος λόγω της καταστάσεως του παθόντος δεν κατόρθωσε κατά την προπαρελθούσαν νύκτα να λάβη την κατάθεσίν του. Εκ της προανακρίσεως όμως εκτός των ανωτέρω γεγονότων προκύπτει, ότι ο παθών δεν ετραυματίσθη υπό των στρατιωτών, αλλά μάλλον παρά προστρέξαντος εκεί εκ του εγγύς μαγαζίου λοχίου. Εν τούτοις αι ανακρίσεις συνεχίζονται υπό του ανθυπομοιράρχου προς διευκρίνισιν του ζητήματος.
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου