Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...


Πρώτη Δημοσίευση: 07/06/2018 19:24 - Τελευταία Ενημέρωση: 07/06/2018 19:24
Ο εκ του χωρίου Τσερνίτσα της Αλαγωνίας Ηλίας Μασουρίδης κατήγγειλεν εις το ενταύθα αστυνομικόν τμήμα, ότι περί το μεσονύκτιον της 31-1 Ιουνίου ενώ μετέβαινεν εντεύθεν εις Τσερνίτσαν παρά την μονήν Βελανιδιάς δύο άγνωστοι ηλικίας 20 περίπου ετών άοπλοι του αφήρεσαν δια τη βίας δρχ. 132,50, ένα μικρόν σουγιάν, δύο σωληνάρια κινίνης και εν κυτίον καπνού και απήλθον αφήσαντες αυτόν ελεύθερον να συνεχίση τον δρόμον του. Η αστυνομία καταγίνεται ήδη προς ανακάλυψιν και σύλληψιν των δραστών της ληστρικής πράξεως.
 
-ΠΡΟΧΘΕΣ την πρωίαν το δίτροχον του καρραγωγέως Σωτηρίου Ρεμπατσουλέα με φορτίον ξυλείας ανερχόμενον εκ Παραλίας και διερχόμενον την σιδηροδρομικήν γραμμήν, έναντι του Τελωνείου συνεκρούσθη μετά του τελευταίου βαγονίου της ανερχομένης εις την πόλιν σιδηροδρομικής αμαξοστοιχείας. Εκ της συγκρούσεως ετραυματίσθη εις διάφορα του σώματός του μέρη ο ανωτέρω καρραγωγεύς μεταφερθείς εις κλινικήν προς νοσηλείαν.


-ΤΗΝ 9ην π.μ. της 3ης Ιουνίου υπεξηρέθη εντός του περιβόλου του ενταύθα Σιδηροδρομικού Σταθμού καπελιέρα περιέχουσα γυναικείον καπέλλο και φορέματα με επιγραφήν γνωστήν εις τον λαβόντα και κατακρατούντα ταύτην. Παρακαλείται ο γνωρίζων σχετικόν τι να ειδοποιήση τον εν τη οδώ Φαρρών Π.Γ. Γκόνον και θα λάβη δρχ. 200 αμοιβήν άλλως θα εκδοθή εκκλησιαστικόν επιτίμιον.
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου