Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...


Πρώτη Δημοσίευση: 08/06/2018 20:31 - Τελευταία Ενημέρωση: 08/06/2018 20:31
ΚΑΤΑ χθεσινήν αναφοράν του Αστυνομικού Τμήματος Κρεσταίνων εις το χωρίον Καλυδών η Γιαννούλα θυγάτηρ Θ. Γιαννακοπούλου διατελούσα εις αθεμίτους σχέσεις μετά του συγχωρίου της Ανδρ. Αβραμοπούλου και τεκούσα προ ημερών εκ κλεψιγαμίας, εφόνευσε το τεχθέν νεογνόν δια στραγγαλισμού. Τούτου όμως περιελθόντος εις γνώσιν της Αστυνομίας συνελήφθη αύτη, η μήτηρ της και ο ανωτέρω εραστής, αποδειχθέντος εκ της προανακρίσεως ότι η βρεφοκτονία διεπράγη συμμετεχόντων και τούτων εις το έγκλημα, επί τω σκοπώ όπως αποκρύψωσι τον τοκετόν και αποφύγωσι την παραχθησομένην εις τους συγχωρίους των εντύπωσιν λόγω της αυστηρότητος των ηθών.
 
-ΤΗΝ δευτέραν μεταμεσονύκτιον ώραν της προπαρελθούσης νυκτός ανευρέθη υπό της περιπόλου του Φρουραρχείου εκτεθειμένον παρά την οδόν την άγουσαν εις τον σιδηροδρομικόν σταθμόν αρτιγέννητον βρέφος θήλυ αβάπτιστον το οποίον παρεδόθη δια της Αστυνομίας εις την Δημοτικήν Αρχήν.
 
-ΕΞΕΜΕΤΡΗΣΕ το ζην και εκηδεύθη χθες παρακολουθούσης την εκφοράν του της εκλεκτωτέρας μερίδος της παρ’ ημίν κοινωνίας ο Γεώργιος Λ. Σκιάς, εις εξ εκείνων οίτινες έδωσαν την μεγαλυτέραν ώθησιν εις την βιομηχανίαν του καπνού εν Ελλάδι. Ρηξικέλευθος και επιχειρηματίας εκ των ολίγων επέτυχεν ώστε ο τόπος να ωφεληθή όχι μικρόν εκ της τεραστίας επεκτάσεως των εργασιών της τεραστίας επιχειρήσεώς του. Η πόλις των Καλαμών τιμώσα τας αρετάς του μεταστάντος συνώδευσεν αυτόν εν προφανεί πένθει μέχρι της τελευταίας του κατοικίας. Επί της σορού του πολλοί στέφανοι κατετέθησαν. Προς την σύζυγον, τα τέκνα και τους αδελφούς του απευθύνομεν τα συλλυπητήριά μας.
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου