Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...


Πρώτη Δημοσίευση: 11/06/2018 18:20 - Τελευταία Ενημέρωση: 11/06/2018 18:20
Η εκλεγείσα επιτροπή των Αβιατών, δια την οργάνωσιν της εορτής, ήτις θα δοθή την ερχομένην Κυριακήν εις τον Αλμυρόν, επί τη επετείω της Μάχης της Βέργας, ήρχισε την απαιτουμένην προπαρασκευαστικήν εργασίαν του πανηγυρισμού, δι’ ον θα καταβληθή πάσα προσπάθεια, ίνα αποβεί μεγαλοπρεπέστερος. Την πρωίαν της Κυριακής θα τελεσθή εις τον Ναόν του Αλμυρού Λειτουργία μετά το πέρας της οποίας θα ψαλή επιμνημόσυνος δέησις υπέρ των πεσόντων παρά την ιστορικήν Βέργαν, όπου θα στηθή κενοτάφιον. Μετά τούτο θα εκφωνηθή λόγος υπό του Αβιάτου δικηγόρου Κωνσταντίνου Κοκκίνου και είτε θα επακολουθήση ο πανηγυρισμός εις ανάμνησιν της νέας λαμπράς νίκης την οποίαν κατήγαγον οι Λάκωνες εις την Βέργαν εναντίον του στρατού του Ιμπραήμ.
 
-ΚΑΤΕΔΙΚΑΣΘΗ χθες εις το επ’ αυτοφώρω εις πρόστιμον δραχ. 75 ο Κ. Βαβούλης, διότι επώλει κολοκύθια δέκα λεπτά επί πλέον της οριζομένης δια της διατιμήσεως τιμής.
 
-ΔΟΥΣ τας νενομισμένας ενώπιον των καθηγητών της Νομικής Σχολής του Εθνικού Πανεπιστημίου εξετάσεις ο συμπολίτης Ευστάθιος Γεωργ. Καρέλιας ανηγορεύθη διδάκτωρ δεχθείς τα συγχαρητήρια των καθηγητών και των παρευρισκομένων.
 
             
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου