Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...


Πρώτη Δημοσίευση: 14/06/2018 19:45 - Τελευταία Ενημέρωση: 14/06/2018 19:45
ΕΓΝΩΣΘΗ χθες ότι η απόφασις του δικαστηρίου επί της μεταξύ των κληρονόμων Γρ. Λογοθέτη και Δήμου Καλαμών διαφοράς καθ’ ην οι πρώτοι διεκδικούσι τον προ της πλατείας Τζανή χώρον εξεδόθη επιδικάζουσα υπέρ των κληρονόμων Λογοθέτη  τον διεκδικούμεον παρ’ αυτών χώρον της πλατείας.
Η απόφασις είναι οριστική και τελεσίδικος και επομένως η θεαματική πλατεία καταστρέφεται, διότι οι δικαιωθέντες κληρονόμοι εντός ολίγου εκτελούντες την απόφασιν θα προβώσιν εις πράξεις ενδεικτικάς της κατοχής και κυριότητος αυτών περιφράσσοντες τον επιδικασθέντα εις αυτούς χώρον.
 
-ΕΙΣ το παρά την θέσιν Αλυσίδα της περιφερείας της Κοινότητος Κακόβατου κτήμα του Κ. Βαΐκου ευρέθη αρτιγέννητοςν βρέφος έκθετον τελείως αποσυντεθειμένον. Επί τόπου μεταβαίνει ο σταθμάρχης Ζαχάρως προς ενέργειαν ανακρίσεων.
 
-ΑΠΟ της χθες εγένετο έναρξις του καταβρέγματος των οδών και πλατειών της πόλεως δι’ αυτοκινήτου καταβρεκτήρος του Δήμου.
 
-Η παραλία ήρχισεν από τινών ημερών να συγκεντρώνη λόγω της ζέστης πολύν κόσμον προς μεγάλην χαρά των φίλων της πλαζ και του αντιβραχίονος.
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου