Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...


Πρώτη Δημοσίευση: 11/07/2018 19:03 - Τελευταία Ενημέρωση: 11/07/2018 19:03
ΠΡΟΧΘΕΣ εν Ασλάναγα ο Γεώργιος Σιψάς, άγνωστον δια τινά λόγον, ετραυμάτισε τον πατέρα του Αναστάσιον σοβαρώς δια πυροβόλου όπλου και ετράπη εις φυγήν μη συλληφθείς  εισέτι.
 
-ΤΗΝ πρωίαν της παρελθούσης Κυριακής ο καραγωγεύς Λεκαδίτης αναχωρήσας με το δίτροχόν του πλήρες τροφίμων δι’ Αλητσελεπή κατέπεσεν εξ αυτού καθ’ οδόν και υπό τους τροχούς εύρεν οικτρόν θάνατον. Το πτώμα του μετεφέρθη υπό διερχομένων διαβατών ενταύθα.
 
-ΠΑΡΑ το κτήμα του Π. Φωτάκη ανευρέθη εκτεθειμένον αρτιγέννητον βρέφος άρρεν, το οποίον παραληφθέν υπό της Αστυνομίας παρεδόθη εις την Δημοτικήν Αρχήν.
 
-ΠΡΟΧΘΕΣ εις θέσιν Πηγαδούλα της περιφερείας του χωρίου Σπερχογεία ο Παναγιώτης Κασκούτης ετραυμάτισε τον αδελφόν του Βασίλειον δι’ αγνώστους λόγους.
 
-ΠΡΟΧΘΕΣ το εσπέρας εις την οδόν Φαρρών ο Διονύσιος Μπουτιέρος εκτύπησε κατεβατά δια πιστολίου εις την κεφαλήν τον Πέτρον Πετρίχον, τραυματίσαν αυτόν ελαφρώς.
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου