Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...


Πρώτη Δημοσίευση: 14/07/2018 20:37 - Τελευταία Ενημέρωση: 14/07/2018 20:37
ΚΑΤΑ το δεύτερον δεκαπενθήμερον του λήξαντος Ιουνίου απεβίωσαν εν τη ημετέρα πόλει άτομα εν όλω 24 εκ διαφόρων ασθενειών απέναντι 19 τοιούτων αποβιωσάντων κατά το αυτό χρονικόν διάστημα του αντιστοίχου μηνός του παρελθόντος έτους.
 
ΟΙΧΑΛΙΑ – ΑΛΗΤΣΕΛΕΠΗ – Ιούλιος 1924 (του ανταποκριτού μας). Προ δεκαετίας περίπου οι κάτοικοι της Κοινότητος Οιχαλίας δια προσωπικής εργασίας κατεσκεύασαν κοινοτικήν οδόν από Οιχαλία εις Ζευγολατιό θυσιάσαντες μεγάλες εκτάσεις εδάφους αγρών και σταφιδαμπέλων. Κατά δε το παρελθόν έτος δια κοινής εισφοράς των κατοίκων Οιχαλίας και Ζευγολατιού προσεκλήθη ο μηχανικός Κυβέλος όστις και προέβη εις την μελέτην της απαιτουμένης δαπάνης δια την σκυρόστρωσιν και εκτέλεσιν των τεχνικών έργων καθ’ όσον εν καιρώ χειμώνος η οδός αύτη καθίσταται λίμνη αδιάβατος.
 
Ο προϋπολογισμός της αναγκαίας δαπάνης ενεκρίθη υπό του Νομομηχανικού Μεσσηνίας και απεστάλη προς τον Σον Υπουργείον της Συγκοινωνίας. Αλλά καίτοι αρκετόν χρονικόν διάστημα παρήλθεν έκτοτε δεν ελήφθη εισέτι ουδεμία απόφασις δια την σκυρόστρωσιν και εκτέλεσιν των τεχνικών έργων. Νομίζομεν ότι είναι δικαιωματικόν να ζητήσωμεν την τελειοποίησιν της ρηθείσης οδού διότι ενώ πληρώνομεν εις το Δημόσιον τους περισσότερους φόρους, εν τούτοις δεν έχομεν επαρκή συγκοινωνίαν, αντιθέτως προς άλλα μέρη της Ελλάδος, τα οποία είναι κυριολεκτικώς κατσάβραχα και όμως έχουσιν ελβετικήν συγκοινωνίαν.
Σ.Ρ.
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου