Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα


Πρώτη Δημοσίευση: 23/07/2018 20:35 - Τελευταία Ενημέρωση: 23/07/2018 20:35
Η πανώλης εν τη γείτονι Μεσσήνη ευρίσκεται ήδη εν υφέσει, ουδενός νεωτέρου κρούσματος σημειωθέντος. Κατά χθεσινόν τηλεγράφημα απεβίωσεν ο προ ημερών προσβληθείς Προκόπιος Μακρόπουλος. Τα απολυμαντικά μέτρα και ο εμβολιασμός των κατοίκων συνεχίζονται μετά της ιδίας δραστηριότητος τόσον εν Μεσσήνη όσον και εν τη πόλει μας, ανάλογα δε μέτρα λαμβάνονται και εις τας ευρισκομένας με την Μεσσήνην εις άμεσον επαφήν κοινότητος, εις ας επεκτείται ο εμβολιασμός. Προς τούτο ο πρόεδρος της Κοινότητος Βρωμοβρύσεως – Εύας εζήτησε παρά της Νομαρχίας να τω αποσταλώσιν εμβόλια αντιπανωλικού ορρού, το δε κοινοτικόν συμβούλιον Χαζή εψήφισε πίστωσιν δραχ. 600 δια την προμήθειαν εμβολίων.
 
-ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ υπό της Αστυνομίας ο Επαμ. Χούλιαρης, διότι αφήρεσε διάφορα ασπρόρουχα του εν Παραλία παντοπώλου Δεμίρη. Εις την Αστυνομίαν εγείρονται υπόνοιαι, ότι ο συλληφθείς είναι ο δράστης και άλλων μικροκλοπών προς εξακρίβωσιν των οποίων επελήφθη.
 
ΚΑΤΕΔΙΚΑΣΘΗ εισαχθείς εις το επ’ αυτοφώρω με είκοσι πέντε δραχμών πρόστιμον ο παρά την οδόν Αριστομένους και κάτωθι του Πανελληνίου» καφφεπώλης Πετρ. Νικολόπουλος, διότι κατέλαβε το πεζοδρόμιον δια καθισμάτων του καφενείου του, παρακωλύων την ελευθέραν των διαβατών κυκλοφορίαν.
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου