Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα


Πρώτη Δημοσίευση: 27/07/2018 18:55 - Τελευταία Ενημέρωση: 27/07/2018 18:55
ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ υπό των αστυνομικών οργάνων ο Κυρ. Ξανθάκος φέρων αμφίστομον μάχαιραν και παρεπέμφθη εις τον Εισαγγελέα καταγγελθείς επί παρανόμω οπλοφορία. Επίσης συνελήφθη ο φυγόποινος Αγγ. Αθανασόπουλος.
 
-ΟΙ κάτοικοι Φαρακλάδος διαμαρτύρονται κατά του προέδρου της Κοινότητος και του κοινοτικού συμβουλίου, διότι ενώ εις άλλας κοινότητας επετελέσθησαν τόσα έργα, εις την κοινότητά των ουδεμία ελήφθη μέριμνα δια την βελτίωσιν της συγκοινωνίας και της υδρεύσεως.
 
 
-EΙΣ την αστυνομικήν και εισαγγελικήν Αρχήν υπεβλήθησαν παράπονα δια τας αναρτημένας επί των οδών επιγραφάς και διαφημίσεις και ιδιαίτατα δια τας επί των κεντρικών οδών και δη της οδού Αριστομένους, αιτουμένης της άρσεως τούτων. Επί του ζητήματος τούτου υποβοηθείσης και σχετικής αιτήσεως εις τον Εισαγγελέα εζήτησαν σχετικαί παρά της αστυνομίας πληροφορίαι.
 
-ΧΘΕΣ υπό της Αστυνομίας ενηργήθη επιθεώρησις των αρτοποιείων της πόλεως, ελήφθησαν δε δείγματα των αλεύρων και του εξ αυτών παρασκευαζόμενου άρτου προς χημικήν εξέτασιν εν τω χημικώ του Τελωνείου εργαστηρίω.
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου