Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα


Πρώτη Δημοσίευση: 30/07/2018 19:17 - Τελευταία Ενημέρωση: 30/07/2018 19:17
Ο διάσημος εν Πυλία φυγόδικος ο επί τόσον καιρόν τρομοκρατών τους κατοίκους της επαρχίας ταύτης Στ. Μπραΐμης συνελήφθη προχθές εν τη εις θέσιν Μπαλή, της περιφερείας Πεταλιδίου οικία του Ηλία Νιόκου κυκλωθείς υπό αποσπάσματος χωροφυλάκων διοικουμένου υπό του διευθυντού της Υποδιοικήσεως Πυλίας, ανθυπομοιράρχου Δ. Μητροπούλου. Ο συλληφθείς αντήλλαξεν αρκετούς πυροβολισμούς μετά του αποσπάσματος, θραυσθέντος δε του επαναληπτικού όπλου του ηναγκάσθη να παραδοθή. Ούτος χθες μεταφερθείς ενταύθα συνοδεία του ιδίου ανθυπομοιράρχου παρεδόθη εις τον Εισαγγελέα μετά της πανοπλίας του.
 
-ΕΝΩ επιστεύετο ότι η πανώλη εν Μεσσήνη ευρίσκεται εν υφέσει, εν τούτοις χθες ανηγγέλθη εις τας ενταύθα αρχάς, ότι νέον πανωλικόν εσηειώθη προσβληθέντος του τριακονταοκταετούς Γεωργ. Καρελά, ο οποίος μετεφέρθη εις το Νοσοκομείον των πανωλοβλήτων προς θεραπείαν. Εν τη πόλει μας ευτυχώς ουδέν εσημειώθη κρούσμα.
 
-ΤΟ Υπουργείον Εσωτερικών ενέκρινε την εισαγωγήν εις το άσυλον της Αγίας Ελεούσης του εκ Κυπαρισσίας φρενοπαθούς Κωνσταντίνου Λαμπροπούλου.
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου