Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα


Πρώτη Δημοσίευση: 02/08/2018 19:51 - Τελευταία Ενημέρωση: 02/08/2018 19:51
Η ζέστη πάλιν ενέσκηψε με αγρίας διαθέσεις και απειλεί να καταβασανίση τους ανθρώπους.
 
Η Παραλία συγκεντρώνει αρκετόν κόσμον, ο οποίος από της απόψεως της δροσιάς μένει τελείως ανικανοποίητος. Μόνον τας μεταμεσονυκτίους ώρας ο μπάτης αποφασίζει να παίξη και να χαρίση στιγμάς απολαύσεως εις τους αραιούς περιπατητάς του αντιβραχίονος.
 
Ο Κήπος της Εδέμ με την Βιεννέζικην ορχήστρα του συγκεντρώνει τας προεσπερινάς και τας βραδυνάς ώρας πολύν και εκλεκτόν κόσμον.
 
-ΧΘΕΣ περί ώραν 8.40 μ.μ. έξωθι του παρά την οδόν Παλαιολόγου οινομαγειρείου Ι. Μπάκα, έλαβε χώραν σύγκρουσις μεταξύ του οινοπώλου Καψομέρη και τινός άλλου του οποίου το όνομα δεν εξηκριβώθη, αποτέλεσμα της οποίας υπήρξε η αναστάτωσις της συνοικίας, ριφθέντων εκατέρωθεν 6 πυροβολισμών άνευ αποτελέσματος. Η Αστυνομική Αρχή επελήφθη του έργου της καταδιώξασα αμέσως τους δράστας, οίτινες δεν συνελήφθησαν εισέτι.
 
-ΗΓΓΕΛΘΗ εκ Κρεσταίνων ότι εις θέσιν Χάνια της περιφερείας του χωρίου Βωλάντζης ο εικοσιπενταετής Χρ. Σταματελόπουλος εκ Βωλάντζης μετήλθεν ακατονόμαστον βιασμόν επί της ομοχωρίου του εικοσαέτιδος Γιώτας Χρ. Ασημακοπούλου. Ο δράστης συλληφθείς παρά της Αστυνομίας απεστάλη εις τον Εισαγγελέα Πύργου.
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου