Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα


Πρώτη Δημοσίευση: 03/09/2018 21:29 - Τελευταία Ενημέρωση: 03/09/2018 21:29
ΠΑΡΑ του διευθύνοντος το αστυνομικόν τμήμα ανθυπομοιράρχου ενεργείται ανάκρισις δια την επισυμβάσαν προχθές το εσπέρας συμπλοκήν εν τη άνω πλατεία μεταξύ του μαγείρου Καψομέρα και Ιωάν. Κουράκλη. Εκ της οικογενείας Κουράκλη συνελήφθη και κρατείται εις την Αστυνομίαν ο Σωτήριος Κουράκλης.
 
-ΠΑΡΑ του εκ Νικομηδείας πρόσφυγος Ν. Κοσμίδου κατηγγέλθη χθες εις το Αστυνομικόν Τμήμα, ότι εκλάπησαν εκ της τσέπης του δραχμάς 1.500 εις διάφορα χαρτονομίσματα. Ως ύποπτος συνελήφθη υπό της Αστυνομίας ο πρόσφυξ Δημ. Αναστασιάδης, οποίος αρνείται την ενοχήν εν τούτοις εκρατήθη μέχρις εξακριβώσεως.
 
-ΧΘΕΣ το απόγευμα υπό του αστυϊάτρου συνοδευομένου υπό του ανθυπομοιράρχου Οικονόμου ενηργήθη λεπτομερής επιθεώρησις των παντοπωλείων, καφενείων, ζαχαροπλατείων και ξενοδοχείων της πόλεως εξ ων τινά ευρέθησαν ακάθαρτα.
 
-ΕΣΤΩ προς γνώσιν των καταναλωτών άρτου λευκού εις φραντζόλας και κουλούρας, ότι αύται καλώς εψημέναι χάνουσιν εκ του κεκανονισμένου βάρος μιας οκάς εις διάστημα μιας ημέρας από της ψήσεως 5-30 δράμια, ως τούτο προέκυψεν εκ δοκιμής γενομένης υπό επί τούτω συσταθείσης υπό της υπηρεσίας επιτροπής κατόπιν αιτήσεως του Προέδρου των Αρτοποιών.
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου