Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα


Πρώτη Δημοσίευση: 17/09/2018 18:14 - Τελευταία Ενημέρωση: 17/09/2018 18:14
ΧΘΕΣ την πρωίαν ανευρέθη εκτεθειμένον έξωθι του Ναού Αγίου Νικολάου αρτιγέννητον βρέφος άρρεν ονόματι Ηρακλής κατά την ευρεθείσαν επ’ αυτού σημείωσιν. Τούτο παρεδόθη υπό της Αστυνομίας εις την Δημοτικήν Αρχήν.
 
ΥΠΟ της Νομαρχίας ενεκρίθησαν χθες ψηφίσματα κοινοτικών τινών συμβουλίων περί επιβουλής μικρών προσθέσεων φόρων αι εκ των οποίων εισπράξεις θα διατεθούν προς κατασκευήν έργων επί οδών κατασκευασθεισών δια προσωπικής εργασίας των κατοίκων.
 
-ΤΟ Κοινοτικόν Συμβούλιον Χαλαζωνίου εψήφισε πίστωσιν δραχμών 600 δια τον καταρτισμόν μελέτης επισκευής του υδραγωγείου της κοινότητος και ετέρας δρχ. 1.800 δια την κατασκευήν γεφυρίου και επισκευήν οδών της Κοινότητος.
 
-ΔΙΑ την σκυρόστρωσιν των υπολειπομένων οδών της Κοινότητος Φιλιατρών υπεβλήθη χθες η υπό του Μηχανικού Παναγοπούλου καταρτισθείσα μελέτη της οποίας ο προϋπολογισμός της απαιτουμένης δαπάνης ανέρχεται εις δρχ. 47.700.
 
-ΠΑΡΕΤΗΡΗΘΗ κατά την επιθεώρησιν ότι πολλοί ταμίαι κρατούν χρήματα των συνεταιρισμών δι’ εμπορικάς των εργασίας. Επίσης παρετηρήθη ότι ενεργούν πράξεις γενικών συνελεύσεως εικονικάς, χωρίς να καλέσουν τοιαύτας σύμφωνα με τον Νόμον. Εναντίον τούτων θα υποβληθούν μηνύσεις.
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου