Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα


Πρώτη Δημοσίευση: 19/09/2018 18:28 - Τελευταία Ενημέρωση: 19/09/2018 18:28
ΕΓΝΩΣΘΗ χθες ότι ο κατάδικος στρατιώτης Γεώργιος Τσουρεμέγκος, μεταφερόμενος υπό συνοδείας εις Αθήνας, διαλαθών την προσοχήν των χωροφυλάκων επήδησεν εκ της σιδηροδρομικής αμαξοστοιχίας παρά το Άργος και εξηφανίσθη.
 
-KAΘ’ α τηλεγραφεί ο αστυνομικός σταθμάρχης Θουρίας ο εκ Θουρίας δεκαενεατής Σπυρ. Εμμ. Στασινάκης απήγαγεν εκουσίως την εικοσαέτιδα Σμαράγδω θυγατέρα Δ. Θανά συναποκομίζουσαν εκ της πατρικής οικίας διάφορα ρούχα και δρχ. 1.000 του πατρός της. Το αλληλοαπαχθέν ζεύγος παρουσιασθέν εις τον σταθμάρχην Θουρίας δήλωσεν ότι την επομένην θα ετέλη τους γάμους του συγκατατιθεμένων αμφοτέρων προς τούτο.
 
-ΚΑΤΑ την γενομένην χθες αστυιατρικήν επιθεώρησιν ευρέθησαν σχετικώς ακάθαρτα τα καφενεία Πέτρου Νίκα και Κ. Αγγελέα, τα μαγειρεία Γεωργ. Κασιμάτη και Αναστ. Χαλκίδη, το οινομαγειρείον Γ. Ρεντζέπη, τα ζαχαροπλαστεία Παν. Κανέλη και Κ. Χαριτοπούλου, το παντοπωλείον Γεωργ. Μουλατσιώτη και το αρτοποιείον Περακέα.
 
-ΠΡΟ τινών ημερών απωλέσθη φάκελος αναγράφων ιδιόγραφος διαθήκη Γεωργίου Καπετανάκη και εντός αυτού η διαθήκη. Παρακαλείται ο ευρών ταύτην να την προσαγάγη εις την χήραν Γεωργ. Καπετανάκη παρ’ ης θα αμειφθή καθόσον άλλως θέλει αναγνωσθή επ’ εκκλησίας εκκλησιαστικόν επιτίμιον όπερ έχει εκδοθή προς τούτω.
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου