Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα


Πρώτη Δημοσίευση: 22/09/2018 20:08 - Τελευταία Ενημέρωση: 22/09/2018 20:08
ΕΚ του ενεργηθέντος εράνου κατόπιν εκκλήσεως της Μάνας του Στρατιώτου προς ανέγερσιν σανατορίων εισεπράχθησαν εις τας Κοινότητας Μεσοποταμίας δραχ. 605, Μπάστα 513,70, Κατσαρού 256, Ψαρίου 360 και Ζούρτσης 78.
 
-ΠΡΟΧΘΕΣ εσημειώθη εν Παραλία εν κρούσμα ιλαράς επί της θυγατρός του Παναγιώτου Δημακάκου. Ελήφθησαν τα επιβαλλόμενα μέτρα προς αποσόβησιν εξαπλώσεως της νόσου.
 
-ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ να γίνη και ενταύθα συνοικισμός προσφύγων, ο νομομηχανικός Ψυχαλίνος συνέστησεν εις τον Νομάρχην, όπως καταρτισθή επιτροπή εις ην να μετάσχη και ούτος, καταγίνη δι’ αύτη εξεύρεσιν του καταλλήλου χώρου προς ανέγερσιν των οικημάτων. Ο κ. νομομηχανικός φαίνεται αποκλίνων υπέρ της ιδέας, όπως τα οικήματα ανεγερθώσι όπου νυν ευρίσκονται τα ξύλινα εις το δυτικόν μέρος της Παραλίας παραπήγματα.
 
-ΤΟ νέον Ιερορραφείον Ευσταθίας Γ. Νιάρχου (έναντι του Αγίου Νικολάου και κλινικής Αναστασιάδου), εκτελεί διαφόρους παραγγελίας ιερατικών ενδυμάτων και καλιμαυχίων με απαράμιλλον τέχνην.
 
-ΕΙΣ το Κτηματομεσιτικόν Γραφείον του Ηλία Σταυροπούλου, οδός Αριστομένους, ενεργούνται αγοραπωλησίαι οικιών, εργαστηρίων, οικοπέδων και κτημάτων. Το πρόγραμμα του γραφείου είναι ειλικρίνεια και δραστηριότης.
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου