Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα


Πρώτη Δημοσίευση: 28/09/2018 20:28 - Τελευταία Ενημέρωση: 28/09/2018 20:28
ΠΑΡΟΥΣΙΑ επιτροπής εκ των Σεβ. Μητροπολίτου Μελετίου, Μεράρχου υποστρατήγου Καϊμπαλή, νομάρχου Μπουλουμπάση, των επιθεωρητών των σχολείων κ.λπ. εγένετο προχθές το απόγευμα εις την πλατείαν Τζανή η επίδειξης του Σώματος των Προσκόπων τελούντων υπό την αρχηγίαν των Μοσχογιαννίδου και Λαζαρίδου. Χιλιάδες λαού κατέκλυσαν την ευρύχωρον πλατείαν δια να παρακολουθήσουν τα προσκοπικά γυμνάσματα. Οι πρόσκοποι με την σημαίαν των και τους σαλπιγκτάς των εξετέλεσαν διαφόρους ασκήσεις με βήμα ανδρίκειον και αρρενωπόν παράστημα, αίτινες προεκάλεσαν τον ενθουσιασμόν και τα χειροκροτήματα των παρισταμένων.
 
Οι πρόσκοποι απεδείχθησαν πρώτης τάξεως στρατιώται, παρεσκεύασαν επί τόπου συσσίτιον, περιποίησαν και μετέφερον εις το πλησιέστερον φαρμακείον συνάδελφόν των δήθεν παθόντα κάταγμα επί προχείρου φορείου ιδίας των κατασκευής, παρουσίασαν προ του εκπλήκτου κοινού τι δύναται ο προσκοπισμός να επιτύχη. Ο κόσμος διαρκώς τους εχειροκρότει.
 
ΕΠΗΚΟΛΟΥΘΗΣΕΝ η υπό του Σεβ. Μητροπολίτου ορκωμοσία των νέων προσκόπων μεθ’ ο επιθεωρητής των Δημοτικών Σχολείων Ζ. Καπερνάρος, αφού συνεχάρη τους προσκόπους δια λόγου μεστού πατριωτικών εννοιών, ηυχήθη εν τέλει υπό τας ζωηράς των παρισταμένων επευφημίας όπως ταχέως πληθυνθούν αι τάξεις της Προσκοπικής Ομάδος Καλαμών.
Η επιτροπή και ο λαός συνεχάρησαν θερμώς τους προσκόπους και τους αρχηγούς.
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου