Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα


Πρώτη Δημοσίευση: 05/10/2018 20:11 - Τελευταία Ενημέρωση: 05/10/2018 20:11
ΑΠΟ αύριον απαγορεύεται υπό της Αστυνομίας η ελευθέρα περιφορά των κυνών οι οποίοι θα θανατώνονται υπό των αστυνομικών οργάνων θεωρούμενοι αδέσποτοι εκτός εκείνων οι οποίοι θα φέρωσι φίμωτρον, ή θα περιορισθώσι προσδενόμενοι δι’ αλύσεως.
 
-ΕΙΣ τους Γαργαλιάνους προχθές εκ ριπτομένων πυροβολισμών ετραυματίσθη δια σφαίρας ο 12ετής παις Θεόδ. Μητρόπουλος.
 
-ΕΚ του ενεργηθέντος εράνου υπέρ των Εθνικών Ορφανοτροφείων εισεπράχθησαν εν τη κοινότητι Αυλώνος δρχ. 40, εν τη κοινότητι δε Τσορβαντζή υπέρ της ιδρύσεως σανατορίων δρχ. 36. Επίσης εξ ενεργηθέντος εράνου μεταξύ των μαθητών του σχολείου αρρένων Φίλια υπέρ του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού εισεπράχθησαν δραχμαί 42 αι οποίαι παρεδόθησαν εις τον Επιθεωρητήν των Δημοτικών Σχολείων Μεσσηνίας κ. Καπερνάρον.
 
-ΦΑΚΕΣ βραστερές, αρίστης ποιότητος, πωλούνται εις τιμήν ευκαιρίας προς δρχ. 8 κατ’ οκάδων εν τη ενταύθα λαχαναγορά καθημερινώς. Σπεύσατε! Σπεύσατε!
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου