Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα


Πρώτη Δημοσίευση: 15/10/2018 18:12 - Τελευταία Ενημέρωση: 15/10/2018 18:12
ΥΠΟ των οργάνων του Τμήματος της καταδιώξεως συνελήφθη ο Γ. Γκλετζάκος και κατηγγέλθη επί παρανόμω οπλοφορία, διότι επυροβόλει δια του κατασχεθέντος όπλου του, διαταράσσων ούτω την κοινήν ησυχίαν.
Επίσης συνελήφθη ο φυγόποινος Γ. Γρηγοράκος παραδοθείς εις τον Εισαγγελέα.
 
-ΕΙΣ την Παραλίαν εσημειώθη κρούσμα μυοκλονικής εγκεφαλίτιδος επί του δωδεκαετούς παιδός Γεωργίου Μακροπούλου, έτερον δε κρούσμα ιλαράς επί της Βασιλικής Μιχαλακέα, κατοικούσης παρά την πλατείαν Μαυρομιχάλη.
 
-ΤΟ Υπουργείον Υγιεινής διέταξε την κατεδάφισιν του προς την ανατολικήν πλευράν των γραφείων της Διοικήσεως Χωροφυλακής ξυλίνου αφοδευτηρίου ως επιβλαβούς εις την υγείαν των περιοίκων.
 
-ΔΙΑ την κατασκευήν κρεοπωλείων και ιχθυοπωλείων εν Κορώνη, περί ων εγράφομεν προ ημερών, υπεβλήθη χθες παρά του προέδρου της κοινότητος η καταρτισθείσα μελέτη προς έγκρισιν. Εκ της κατασκευής των ανωτέρω έργων υπολογίζεται ότι εξασφαλίζεται και η εξυπηρέτησις τοκοχρεωλυτικού δανείου.
 
-ΕΠΑΝΗΛΘΕΝ εξ Αθηνών η καλλιτέχνις μοδίστα Γυναικείων Πίλων δις Ευθυμία Οικονομοπούλου, πλουτίσασα το εν τη πλατεία Μαυρομιχάλη κατάστημά της με αφθονίαν υλικών και μοντέλων της χειμερινής περιόδου, αποτελούντων την τελευταίαν λέξιν της μόδας.
Αι κυρίαι και δεσποινίδες ωρισμένως πρέπει να ίδουν την καλλιτεχνικήν έκθεσιν της δος Οικονομοπούλου.
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου