Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα


Πρώτη Δημοσίευση: 20/10/2018 21:32 - Τελευταία Ενημέρωση: 20/10/2018 21:32
ΠΑΡΑ του Υπουργείου Συγκοινωνίας προεκηρύχθησαν αι κάτωθι δημοπρασίαι ενεργηθησόμεναι ενταύθα δι’ εγγράφων προσφορών και ενώπιον επιτροπής αποτελουμένης εκ του Νομάρχου ως προέδρου και των Νομομηχανικού και Εφόρου Καλαμών ως μελών δια την συντήρησιν των εξής οδών:
 
Η συντήρησις των επαρχιακών οδών Καλαμών – Μεσσήνης της πρώτης περιφερείας της δαπάνης προϋπολογισθείσης εις δραχ. 300.000, της τρίτης περιφερείας Καλαμών – Μεσσήνης με δαπάνην 350.000, των δημοτικών οδών της τετάρτης περιφερείας Καλαμών – Μεσσήνης με δαπάνην 120.000, των επαρχιακών οδών της τετάρτης περιφερείας της επαρχίας Πυλίας με δαπάνην 100.000 και των δημοτικών οδών της επαρχίας Ολυμπίας με δαπάνην 80.000.
 
-ΕΙΣ την Μεσσήνην ιδρύθη σύλλογος υπό τον τίτλο «Φιλοπρόοδος Ένωσις των Νέων Μεσσήνης», πρόγραμμα δι’ αυτού είναι η επιδίωξις σκοπών καλλιτεχνικών ψυχαγωγικών, φιλανθρωπικών, βελτιώσεως των κακών κειμένων. Ο σύλλογος αριθμεί αρκετά μέλη, τον χαρακτηρίζει δε μεγάλη δρστηριότης δια την πραγματοποίησιν των ωραίων σκοπών του.
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου