Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα


Πρώτη Δημοσίευση: 22/10/2018 18:45 - Τελευταία Ενημέρωση: 22/10/2018 18:45
ΓΑΡΑΝΤΖΑ (Τηλεγραφικώς). Κάτοικοι κοινοτήτων Γαράντζης και Γκλιάτα πληροφορηθέντες μελετωμένην επιβολήν επαχθεστάτης φορολογίας εις εκτέλεσιν έργων υδραυλικών ασχέτων προς συμφέροντά των, διαμαρτύρονται εντονώτατα κατά τοιαύτης φορολογίας και παρακαλούν δια απαλλαγήν των εκ δυσβαστάκτου τούτου αδίκου βάρους. Τηλεγραφικών διεμαρτυρήθημεν Πρωθυπουργόν και Υπουργόν Συγκοινωνίας.
Επιτροπή Κοινοτήτων
 
-Ο Σωτήριος Κωνστ. Γεωργακόπουλος, ιατρός, παθολόγος – μαιευτήρ, άρτι αφιχθείς εξ Αθηνών, ένθα είχε μεταβή προς εξάσκησιν και παρακολούθησιν των μαιευτικών επεμβάσεων εν τη Μαιευτική Κλινική του Εθνικού Πανεπιστημίου, εγκατεστάθη εν Αρφαρά της Αμφείας, δεχόμενος προς επίσκεψιν πάντας τους εκ παθολογικών νοσημάτων πάσχοντας, αναλαμβάνων και την διεξαγωγήν πάσης φύσεως δυστοκίας.
 
-ΧΘΕΣ εσημειώθη εν τη πόλει και έτερον κρούσμα ιλαράς επί της δωδεκαετούς Χριστίνας Γκιολντή κατοικούσης εν τη οδώ Αβίας. Υπό των αρμοδίων αρχών ελήφθησαν τα επιβαλλόμενα μέτρα δια την απομόνωσίν της.
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου