Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα


Πρώτη Δημοσίευση: 01/11/2018 19:47 - Τελευταία Ενημέρωση: 01/11/2018 19:47
ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ η εξαφάνισις του τυρού από την αγοράν λόγω του ότι οι παραγωγοί τον κρατούν εις τας αποθήκας των, μη όντες διατεθειμένοι να πωλήσουν με τας σημερινάς τιμάς. Αλλ’ οι αρμόδιοι θα μείνουν με τας χείρας εσταυρωμένας; Υπάρχουν πολλοί ασφαλείς τρόποι να πειθαναγκασθούν οι παραγωγοί και σεβασθούν την κατανάλωσιν αφού δεν την λυπούνται.
 
-ΣΩΡΕΙΑ παραπόνων μας διαβιβάζεται εξ όλων σχεδόν των συνοικιών της πόλεως δια τον δημοτικόν ηλεκτροφωτισμόν. Μεταξύ πεντήκοντα λαμπτήρων, οι δέκα είναι πάντοτε εσβεσμένοι, τας δε διαμαρτυρίας των ενδιαφερομένων η Εταιρεία δεν λαμβάνει υπ’ όψιν. Αλλ’ ο Δήμος ο οποίος πληρώνει δια τον ηλεκτροφωτισμόν;
 
-ΤΗΝ ανακαίνισιν του υδραγωγείου Χαλαζωνίου ανέλαβεν ο Κωνστ. Β. Χριστόπουλος αντί δραχμών 49.400.
 
-ΕΙΣ τον τραυματίαν στρατιώτην Δημ. Αλεβίζον απενεμήθη σύνταξις δραχμών 210 μηνιαίως και εις τον στρατιωτικόν συνταξιούχον Δημ. Νικολακέαν μηνιαία σύνταξις δρχ. 150.
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου