Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα


Πρώτη Δημοσίευση: 06/11/2018 19:54 - Τελευταία Ενημέρωση: 06/11/2018 19:54
ΠΑΡΑ του Υπουργείου Συγκοινωνίας προεκηρύχθη δημοπρασία ενεργηθησομένη ενταύθα την 20ήν τρέχ. μηνός δι’ εγγράφων προσφορών δια την κατασκευήν γεφύρας επί του χειμάρρου Χαράδρου και επί της δημοσίας οδού των χωρίων Οιχαλίας – Σανδάνι – Μαντζάρι. Η δαπάνη προϋπελογίσθη εις 45.000 δραχμών.
 
-ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ χθες υπό της Αστυνομίας και κατηγγέλθη επί παρανόμω οπλοφορία ο Παναγ. Τρίγκας, διότι έφερε μεθ’ εαυτού μάχαιραν η οποία κατεσχέθη.
 
-ΑΠΟ της χθες ελήφθησαν εν τη πόλει έκτακτα μέτρα δια την καθαριότητα, χρησιμοποιηθέντων και άλλων διτρόχων. Την καθαριότητα επιτηρούν επί τούτω τεταγμένα όργανα της Αστυνομίας.
 
-ΤΟ Υπουργείον Υγιεινής εχορήγησεν άδειαν ιδρύσεως Φαρμακείου εν Πεταλιδίω εις τον Φαρμακοποιόν Π. Α. Βλαχάκην.
 
-Η Υγειονομική Υπηρεσία συνεχίζει την λήψιν μέτρων προς προστασίαν της δημοσίας υγείας. Το αυτό όμως δεν δύναται να λεχθή και δια τους πολίτας, οίτινες ουδεμίαν δραστηριότητα ανέπτυξαν προς προστασίαν της κινδυνευούσης υγείας των. Είναι καιρός να αφήσουν την ραστώνην δια να λάβουν στοιχειώδη μέτρα καθαριότητος.
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου