Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα


Πρώτη Δημοσίευση: 08/11/2018 20:44 - Τελευταία Ενημέρωση: 08/11/2018 20:44
ΕΙΣ την Μεσσήνην εκτός των δύο πανωλικών κρουσμάτων τα οποία ανηγγείλαμεν χθες εσημειώθη και έτερον κρούσμα επί του εικοσαεπταετούς Αθ. Καρελά ο οποίος απεμονώθη. Το Υπουργείον Υγιεινής απαντών χθες εις αναφοράν του Νομιάτρου, ειδοποιεί ότι αποστέλλει 10 αντιπανωλικούς ορούς. Το Υπουργείον ανακοινοί συνάμα, ότι επί του παρόντος δεν θεωρεί αναγκαίον τον γενικόν των κατοίκων Καλαμών εμβολιασμόν, ότι δε τμηματικώς θ’ αποστέλληται επαρκές ποσόν εμβολίου δια την συνέχισιν του εμβολιασμού των κατοίκων Νησίου και τμηματικώς των κατοίκων της πόλεως Καλαμών, εκ των προκειμένων εις μεγαλύτερον κίνδυνον μολύνσεως.
 
ΤΟ Υπουργείον τονίζει ότι υπέρ τον εμβολιασμόν και παν έτερον μέτρον της προφυλάξεως των κατοίκων και της περιστολής της νόσου δέον να βασισθή εις την έντονον και συστηματικήν μυιοκτονίαν και την εφαρμογήν ευρυτάτης απολυμάνσεως εις τας εστίας των κρουσμάτων και γενικώς παντός υπόπτου σημείου. Αι απολυμάνσεις αύται υποδεικνύει το υπουργείον πρέπει να επαναλαμβάνονται συνεχώς.
 
Ο πρόεδρος της Κοινότητος Μαυροματίου λόγω της συχνής επικοινωνίας των κατοίκων μετά της Μεσσήνης, ζητεί να τω αποσταλώσιν αντιπανωλικά εμβόλια.
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου