Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα


Πρώτη Δημοσίευση: 10/12/2018 15:33 - Τελευταία Ενημέρωση: 10/12/2018 15:33
-ΤΟ Υπουργείον Εσωτερικών ανήγγειλεν εις τους νομάρχας την ίδρυσιν του υπουργείου Εννόμου Τάξεως εις το οποίον εφεξής θα υπάγονται αι υπηρεσίαι της δημοσίου ασφαλείας του Κράτους, της Αγορανομίας και της Αγροφυλακής και μετά του οποίου του λοιπού θα διεξάγηται κάθε συναφής συνεννόησις.
 
-ΧΘΕΣ την πρωίαν ανευρέθη εκτεθειμένον εις τον Ναόν Υπαπαντής αρτιγέννητον βρέφος θήλυ παραδοθέν εις την Αστυνομικήν Αρχήν.
 
-ΕΙΣ την παραλίαν χθες εσημειώθη εν κρούσμα διφθερίτιδος επί του μικρού υιού του Ιωάν. Βουκαλή ο οποίος απεμονώθη.
 
-ΠΕΡΙ την μεσημβρίαν κατόπιν προσκλήσεως του Νομάρχου προσήλθον εις την Νομαρχίαν ο υγειονομικός επιθεωρητής Αδαμόπουλος, ο διευθυντής του Στρατιωτικού Νοσοκομείου και οι ιατροί της πόλεως και αντήλλαξαν τας σκέψεις των περί λήψεως μέτρων δια την υγείαν της πόλεως. Εν σχέσει προς τα λαμβανόμενα δια την υγείαν μέτρα, ο Νομάρχης Τριπόλεως ετηλεγράφησεν ότι αποστέλλει 20 γραμμάρια ορού αντιπανωλικού και 40 εμβόλια χρήσεως 1923.
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου