Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα


Πρώτη Δημοσίευση: 11/12/2018 19:23 - Τελευταία Ενημέρωση: 11/12/2018 19:23
Ο διοικητής της Υπομοιραρχίας Μεσσήνης ετηλεγράφησε χθες εις τον Νομάρχην ότι από της 1ης τρέχοντος μηνός διακοπέντος του φωτισμού της γείτονος πόλεως Μεσσήνης, τας νύκτας αύτη πλέει εις το σκότος, παρακαλεί δε να ληφθή πρόνοια.
Κατά πληροφορίας μας ο φωτισμός διεκόπη, διότι ο εργολάβος λόγω του ασυμφόρου της τιμής παρητήθη της εργολαβίας, κατόπιν δε τούτου ο Νομάρχης διέταξεν όπως εξευρεθή λύσις δια την εξακολούθησιν του φωτισμού και οριστικήν του ζητήματος λύσιν.
                                     
-ΚΑΤΟΠΙΝ επιτυχών εξετάσεων ενώπιον του Ιατροσυνεδρίου ο πτυχιούχος της Φαρμακευτικής  Γεώργιος Χρ. Κουτραφούρης έλαβε την άδειαν εξασκήσεως επαγγέλματος με τον βαθμόν λίαν καλώς.
 
-ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ υπό της Αστυνομίας ο Λάμπρος Κοτρονάρος, διότι αφήρεσεν εκ του αρτοποιείου του Ιωάν. Κοτρονάρου δραχ 8.000.
 
-ΧΘΕΣ την πρωίαν εις το χωρίον Σπερχογεία της Θουρίας ο εκείθεν καταγόμενος Κ. Τσιμόγιαννης εφόνευσε τον Παν. Δούσιν δια λόγους οικονομικής διαφοράς.
 
-ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΝ καθήκον έχομεν να δηλώσωμεν δια της αξιοτίμου εφημερίδος σας, ότι ουδεμία συγγένεια από σήμερον μας συνδέει μετά του ιερέως Δημ. Γ. Μανταλόζη και ότι αποκηρύττομεν αυτόν απ’ αδελφόν και θείον λόγω της μέχρι σήμερον επιδειχθείσης αναρμόστου διαγωγής του. Μεθ’ υπολήψεως εντολή οικογενειών Μανταλόζη Γεώργ. Χ. Μανταλόζης
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου