Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα


Πρώτη Δημοσίευση: 13/12/2018 20:40 - Τελευταία Ενημέρωση: 13/12/2018 20:40
Η επί του κανονισμού των τροφίμων επιτροπή της περιφερείας του Πρωτοδικείου Καλαμών συνελθούσα προχθές εκανόνισε την τιμήν των κάτωθι τροφίμων ως εξής: Κρεάτων: Αμνού και εριφίου γάλακτος ουχί κάτω των 4 οκάδων δρχ. 32 κατ’ οκάν, προβατίνας και αιγός δρχ. 12, κριού δρ. 18, βετουλίου δρχ. 20, τράγου δρχ. 16, μόσχου δρχ. 54, βοός δρχ. 18, αγελάδος 4, κεφαλή αμνού και εριφίου 12 κατ’ οκάν, εντόσθια αιγός και μόσχου δρχ. 8. Αι ανωτέρω τιμαί άνευ κεφαλής και εντοσθίων ισχύουσι δια τας Καλάμας και Μεσσήνην, δια δε τα λοιπά μέρη ηλαττωμέναι κατά δύο δραχμάς.
 
ΟΣΟΝ αφορά την τιμήν των ιχθύων η επιτροπή εκανόνισε τούτους κατά 2 δρχ. ολιγώτερον των καθοριζομένων.
 
ΤΥΡΟΣ φέτα βαρελίσιος και σφέλα μη αποβουτυρωμένος δρχ. 20 χονδρικώς και 24 λιανικώς. Τυρός νωπός (τσαντίλας) δρχ. 16. Μυζήθρες ανάλατοι μη αποβουτυρωμέναι 20 λιανικώς. Τυρός φέτας αποβουτυρωμένος δρχ. 14 λιανικώς.
 
-ΕΙΣ το εν Ναζηρίω της Εύας κατάστημα του Σπυρ. Σπανού παρελήφθησαν τα εξ Αθηνών αναμενόμενα χειμερινά υποδήματα ανδρών και γυναικών και παίδων εις διάφορα σχέδια και χρωματισμούς, καθώς και μπαούλα, εφαπλώματα, καθίσματα, καναπέδες και άλλα είδη επίπλων αρίστης κατασκευής και εις όλα τα νεώτερα σχέδια. Όλοι προτιμάτε το άνω κατάστημα το οποίον πωλεί τα είδη του με κατωτέρας των Καλαμών  τιμάς και δεν θα μεταμεληθήτε δια τούτο.
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου